• Начало
  • Актуално
  • Новини от Европарламента

Новини от Европарламента

Неджми Али: Нуждаем се от по-тясно сътрудничество между митническите служби, както в рамките на Европейския съюз, така и с трети страни

На 15 май 2017 г. по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али направи изявление относно Доклада за Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия. Г-н Али беше докладчик по становище от Комисията по бюджетен контрол до Комисията по международна търговия на Европарламента по горепосочения доклад.

Българския евродепутат подчерта, че: „Митническата администрация играе изключително важна роля в контекста на световните търговски отношения при предотвратяване на вредите, нанасяни от незаконната търговия върху официалната икономика. Незаконните дейности имат отрицателно въздействие върху икономиките от гледна точка на растежа, работните места, чуждестранните инвестиции и интегритета на пазарите. Същевременно те генерират големи финансови потоци за международната организирана престъпност.

За да се премахнат тези негативни въздействия от първостепенно значение са качеството и резултатите на митническия контрол върху  транзита на стоки, по-специално в пристанищата и граничните пунктове. Необходимо е да бъде гарантирано, че са налице стандартизирани методи на контрол сред държавите-членки за проверки на пристанищата и границите чрез прилагане на съвременни стратегии за контрол, основани на управлението на риска.“

  Неджми Али заяви, че следва да се предвиди включването на клаузи за предотвратяване на измамите в Търговските и инвестиционните споразумения, с цел защита на финансовите интереси на Съюза. Наложително е по-тясно митническо сътрудничество, както в рамките на Съюза, така и с трети страни, както и ефективен обмен на статистическа информация, свързана с контрола върху вноса в ЕС. По този начин, освен предотвратяване настъпването на вреди за икономиката, чрез ограничаване на рисковете за обществото и пазарите, ще бъдат защитени здравето и безопасността на потребителите.

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС