• Начало
  • Актуално
  • Новини от Европарламента

Новини от Европарламента

Илхан Кючюк: Признаването на придобитите от дадена личност умения и квалификации е важен инструмент за стимулиране на образователната и трудовата мобилност в ЕС


Благодаря Ви, г-н Президент,

Признаването на придобитите от дадена личност умения и квалификации е важен инструмент за улесняване и стимулиране на образователната и трудовата мобилност на гражданите на Съюза както и на емигранти от трети страни. Създаването на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учение през целия живот с цел подобряване на прозрачността, съпоставимостта и възможността за прехвърляне на квалификации в Европа, беше важна и необходима стъпка за постигането на тази цел. За съжаление, пълното въвеждане и ефективното прилагане на настоящата рамка все още не е факт.

Установени са множество проблеми и пречки на всеки етап от процеса на признаване. Наблюдаваме несвоевременно въвеждане на ЕКР, бавно изпълнение със слаба съгласуваност между държавите членки. Множество различия и слаба координация на ниво Европейски съюз, слаба ангажираност на социалните партньори и гражданското общество, както и липса на яснота относно признаването на умения придобити извън системата на формалното образование.

В допълнение на това, предизвикателствата, пред които са изправени образователните системи в резултат на засилената миграция към Европа, трябва да бъдат разгледани както на европейско, така и на национално равнище и също следва да намерят своето отражение при ревизията на ЕКР.

 

 

 

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС