• Начало
  • Избори
  • Избори 2017
  • Кандидатски листи

Коментар на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ за Канал 3

Мустафа Карадайъ: Осъждаме всякаква форма на агресия, успоредно алармираме и поставяме въпроса за предпоставките, които създават  такъв тип агресия в обществото. За да се преборим с агресията трябва да се преборим с предпоставките, които създават такъв модел на поведение.  Когато в държавата се толерират хора, които публично правят агресия и имат агресивно поведение, това е определен сигнал към обществото.  

Неджми Али пред радио БНР-Кърджали: Бюджетът на ЕС за 2018 година изпълнява политическите насоки на Европарламента

Европейски съюз. Брекзит. Новите предизвикателства през ЕС.

Започнаха преговорите за излизане на Великобритания от Евросъюза. Страната е един от големите донори на общоевропейския бюджет. Какво ще се случи със средствата в него и ще бъде ли чувствително намален обемът на европейските средства, които получава България?

Радиостанция „Кърджали“ на БНР потърси отговорите от евродепутата от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али.

Наскоро Вие казахте, че бюджета на ЕС за следващият програмен период ще е изключително важен за България, с оглед на това, че той няма да бъде толкова голям, заради излизането на Великобритания от съюза. Какво имахте предвид?

Неджми Али: Преди три седмици Европейската Комисия представи пред Европейския парламент и Съвета проектобюджета на ЕС за 2018 г. Предложеният бюджет беше изготвен съобразно ограниченията, определени от Парламента и държавите-членки, които бяха визирани в многогодишната финансова рамка. При подготовката на бюджета от страна на Парламента бяха заложени основните политически насоки, които можем да отбележим като водещи. Тези указания най-общо казано бяха насочени към осигуряване на работни места и инвестиции, по-добри възможности за младите хора и ефективно реагиране на геополитическите предизвикателства с оглед на последните събития в Европа и региона.

Бюджетът по принцип включва два основни аспекта на финансиране - това са бюджетните кредити за поети задължения и за плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което е определено и заложено ефективно в договорите, сключени през дадена година, а плащанията де факто представляват реално изплащаните средства, които след верификацията предстоят да бъдат изплатени. По общата рамка на бюджета, можем да направим следните констатации:

В проектобюджета за 2018 г. поетите задължения възлизат на 161 млрд. евро , което в сравнение с настоящата 2017 г. е увеличение с 1.4 %. Плащанията от своя страна възлизат на 145 млрд. евро - което представлява доста сериозно увеличение с 8.1 % спрямо 2017 г. Тук трябва да се отбележи, че това се дължи най-вече на факта, че структурните и инвестиционните програми на ЕС за програмния период 2014-2020 г. ще достигнат нормален темп на изпълнение през 2018 г. Причината е, че както в България, така и в другите страни-членки изпълнението традиционно бележи бавен старт през първите години на съответния програмен период. Именно заради тази ситуация се очаква през 2018 г. да има едно сериозно увеличение най-вече на реалните плащания, очаква се ускоряване в усвояването на европейските фондове.

Ако направим справка на разпределението на средствата по функции, можем да ги представим в четири основни направления:

Най-голямата част от средствата в размер на близо 67 млрд. евро са предвидени във функция „Интелигентен и приобщаващ растеж”. Тук се работи в две направления: „Конкурентоспособност за растеж и заетост”, както и за „Икономическо, социално и териториално сближаване”, а именно тук е и Кохезионната политика.

На второ място с около 56 млрд. евро е предвидено да се финансират дейностите в направлението „Устойчив растеж – природни ресурси”, като тук за нашите слушатели трябва да се отбележи, че става въпрос за земеделските стопани и развитието на селските райони.

Третата функцията е „Сигурност и гражданство”, където са предвидени около 3 млрд. евро, а близо 9 млрд. евро. са заложени за „Глобална Европа”.

Всичките тези основни направления поемат традиционно около 94% от общите финансови ресурси на Съюза, докато за администрацията, включая поддръжката на сградния фонд и пенсионното осигуряване, остават около 6%, което е едно справедливо съотношение.

Г-н Али, нека тези цифри да ги преведем в един по-разбираем език за нашите слушатели. Доколкото аз в момента разбирам няма да има проблеми със средствата, които България получава за развитие на своето земеделие.

Неджми Али: Не. През 2018 г., а така също и през 2019 г. не очакваме да се получат поне при Многогодишната Финансова Рамка някакви катаклизми, защото процесът на Брексит все още не е стартирал. Имам предвид съществената част на преговорния процес.

Великобритания има ангажимента да изплаща своята вноска, докато не приключат окончателно преговорите, докато не се гласува и от Съвета с консенсус няма как нито една страна членка да се освободи от ангажиментите си, така е предвидено в Договора за Европейския съюз.

Значи нашите земеделци и животновъди трябва да са спокойно, поне следващите три години, но няколко пъти чуваме от управляващите, че рязко ще намалеят средствата за изграждане на инфраструктура и проблемите, които ние имаме в страната, основно с пътната мрежа и с големите инфраструктурни проекти ще трябва да си ги решаваме сами. Вярно ли е това?

Неджми Али: Както споменах преди малко, най-голямото перо е предвидено за Кохезионната политика. България получава в процентно съотношение, на база средствата, които се преразпределят най-високия процент, а именно по линията на Кохезионната политика. Засега, както и за следващата финансова година няма изменения в проекта на бюджет. Той остава в рамките на лимитите, заложени в Многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020. В момента върви и преглед на МФР, най-вероятно ще има някаква ревизия, но към настоящия момент не се предвиждат съществени изменения. Разбира се, трябва да се подчертае и да се знае, че се чуват гласове от някои по-големи страни-членки, включително и от т.нар. нетни донори, че евентуално средствата, ресурса, който се заделя за миграцията и бежанците да бъде обвързан с Кохезионната политика. Включително и в този бюджет, има подобни предложения на отделни депутати, но в Бюджетната комисия засега това няма сериозна подкрепа и най-вероятно няма да бъде даден ход на тази позиция. На 29.06.2017 г. в Комисията по Бюджети предстои гласуване на мандата за Триалога - това е мандата за преговорите между Европейската Комисия, Европейския Парламент и Съвета на Европейския Съюз, като в последствие този мандат трябва да бъде гласуван и в Парламента на Пленарно заседание. Това ще стане по време на последната пленарна сесия в Страсбург, в началото на следващия месец. С това ще се потвърди официалната позиция на Европейския парламент за бюджета за 2018 г., а Съветът по принцип подготвя своите позиции през лятото. Относно бюджетната процедура, през ноември се очаква свикването на Помирителния комитет, който има за цел да уеднакви позициите на Парламент и Съвета. След което предстои окончателното приемане на Бюджета за 2018 към края на годината. Но както казах, не очаквам да има изменения за 2018, както и в Многогодишната финансова рамка да има съществени изменения или отстъпления от Кохезионната политика.

Г-н Али така или иначе ЕС ще бъде изправен пред едно доста сериозно предизвикателство, след оттеглянето на Великобритания, защото нейните вноски формираха една доста голяма част от бюджета на ЕС. В същото време имаше нещо интересно, преди около три месеца вие изнесохте един доклад, който е за източването на ДДС и там казахте едни доста стряскащи суми. Става въпрос за милиарди евро, които са източени по тези схеми. Смятате ли, че в това има резерв, все пак да се запази нивото за финансиране особено за по-слабо развитите страни в Съюза, като България?

Неджми Али: Аз мисля, че няма да има отстъпления от тези поети задължения от страна на Общността като цяло, защото наравно с преговорния процес на Брекзит в момента тече и преглед на Многогодишната Финансова рамка. Ако в крайна сметка се стигне до излизане на Великобритания от Общността, се очаква най-вероятно всичко това да бъде компенсирано. Би могло да стане чрез пропорционално увеличение на вноските на страните-членки или чрез преструктуриране на собствените ресурси. Във връзка с този доклад, за който ме питате в момента, вече тече синхронизиране на цялостната система между страните-членки за онлайн и постоянна комуникация между митническите служби, за да могат да бъдат засечени и международните измами с ДДС. В общия случай говорим за несъбрани суми по ДДС в рамките на Съюза, възлизаща на 170 млрд. евро, което е огромен ресурс. В тази връзка в момента продължава и процеса на създаването на Европейската прокуратура. В момента е рано да се дискутират детайлите, но е факт че тези процеси са в ход. Вървят и процесите на опростяване и уеднаквяване на финансовите правила, както и синхронизирането на системите за онлайн комуникации във всеки един момент, защото една от основните причини за международните схеми за измами е липсата на информация в реално време и комуникация между различните митнически и данъчни структури.

Явно все се по-трудно ще се краде от европейски проекти?

Неджми Али: Не говорим само за европейски проекти, говорим за свободното движение на капитали. Злоупотребите трябва да бъдат пресечени в максимална степен, защото в крайна сметка това са средства на европейските данъкоплатци.

(БНР, 28.06.2017г.)

Преговорите за остров Кипър или последният шанс за обединение

Споразумението трябва да гарантира тяхното общо бъдеще в ЕС

"Ние не искаме бодлива тел, не искаме повече гробища, искаме мир и демокрация. Искаме единство. Искаме обединението на острова."

Лозунг издигнат от кипърски граждани

От 1974г. насам средиземноморският остров Кипър е разделен на две етнически държави и е силно милитаризиран. В продължение на повече от 40 години, всички граждани на Кипър (независимо дали са етнически гърци, турци или маронити) живеят в несигурност и страх от "другия". Градовете Вароша и Нокозия са символи на насилие - бомбардирани и изоставени хотели, улици с разграбени магазини, ресторанти, къщи, барикади и бодлива тел. Цялостното и трайно уреждане на отношенията между Севернокипърската турската република и Република Кипър е от изключително значение както за острова, така и за целия източносредиземноморски регион и ЕС. В Средиземно море са и нестихващите конфликт в Сирия и Израел-Палестина, но към израело-палестинския конфликт ще се върна в по-долните редове. Обединението на Кипър ще улесни търговията, енергийната диверсификация, икономическото развитие и сигурността. По-важното обаче е, че трайно и всеобхватно решение ще сложи край на антагонизма между кипърските турци и кипърските гърци по отношение на сегашната ситуация и ще донесе мир и просперитет на всички кипърци, и по-специално на идните поколения.

Важно е да се отбележи, че последните усилия за уреждане на конфликта в Кипър са най-обещаващият шанс за обединение на острова, след неговото разделяне през 1974г. Оптимизмът в Кипър, че споразумение най-сетне може да бъде договорено, идва и от общия план на двамата лидери, наречен планът Анастасиадис – Акънджъ. И двамата лидери изразиха своята готовност да съобразят условията на споразумение с принципите, залегнали в Общата декларация от 2014г. Нещо повече, Общата декларация потвърждава, че кипърското споразумение ще се основава на двуобщностна, двузонова федерация с политическо равенство, както е посочено в съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и споразуменията на високо равнище. В допълнение, тя отново подчертава, че един обединен Кипър, като член на Организацията на обединените нации и на Европейския съюз, ще има единна международна правосубектност, единен суверенитет и едно гражданство. Общата декларация отбелязва още, че споразумението в Кипър трябва да зачита демократичните принципи, правата на човека и основните свободи на кипърските гърци и кипърските турци, еднакво, както и да гарантира тяхното общо бъдеще в обединен Кипър в рамките на Европейския съюз. 

За съжаление, организираните от ООН мирни преговори в Женева, през януари, не приключиха с постигнато споразумение. Всъщност, разговорите се провалиха, защото двете страни не успяха да намерят обща позиция по отношение на стратегия за сигурност след постигането на мир. Както и при предишни опити за постигане на мирно споразумение, организацията на сигурността остава основен въпрос. Кипърските гърци искат пълно изтегляне на турските войски от Северен Кипър, като твърдят, че сигурността на турското малцинство ще бъде гарантирана от членството в ЕС (както беше посочено в горния параграф- обединеният Кипър ще бъде пълноправен член на Европейския съюз). От друга страна, турско-кипърското малцинство е предпазливо и не желае да се откаже от защитата на турските военни части, които счита за защитници от етническо насилие (етнически конфликт на острова имаше през 60-те и 70-те години). Освен мерките за сигурност, имаше и много други въпроси, които не можаха да бъдат решени по време на мирните преговори в Женева. Въпросите като споделянето на властта, териториалните промени и правата на собственост остават изключително противоречиви. Въпреки това, двамата лидери успяха да обменят идеи, във връзка с визиите им за това как трябва да бъдат преначертани вътрешните граници и да обсъдят споделянето на властта, т.е. как следва да се формира единно правителство.

Неотдавнашните мирни преговори в Женева обаче показаха, че постигането на споразумение е невъзможно без компромиси между кипърските гърци и турци от една страна, и от друга страна споразумение между трите държави гарантьори (Турция, Гърция и Обединеното кралство). С други думи, ключът към успеха на мирните преговори в Кипър е в ръцете на кипърските гърци и турци, които в края на краищата трябва да подкрепят постигнатото споразумение на предстоящ референдум. Но преди да се стигне до там, Анастасиадис и Акънджъ трябва да постигнат споразумение, което да даде сигурност и да убеди гражданите на острова в техния план. На практика, двамата лидери трябва да определят тона, темпото и програмата на обединението. Когато става дума за страните гарантьори, те трябва да улеснят конструктивния диалог и да засилят своето сътрудничество. Необходимо е да разберат, че споразумението няма да доведе до никакви загуби, а само до ползи за региона. Споразумението, например, ще подобри отношенията между ЕС и Турция, ще насърчи още по-задълбочено сътрудничеството в рамките на ЕС (Кипър и Гърция) и НАТО (Турция и Гърция) и ще доведе до мир, стабилност и сигурност, които са от особена необходимост в този проблемен регион.

Точно в този момент ЕС може да изиграе решителна и конструктивна роля в преговорите. Като награда за подкрепата им за плана на Анан и техните проевропейски нагласи ЕС трябва да се съсредоточи върху подпомагането на кипърските турци и да реши проблема с дългогодишната им международна изолация. Освен това, ЕС следва да насърчава и финансово да подкрепя икономическото развитие на турска кипърска общност. Това трябва да се направи заедно с реформи и приложението на правото на ЕС от властите на Северен Кипър. Всъщност, прилагането на правото на ЕС в Северен Кипър ще бъде първата реална стъпка към обединението на острова, тъй като и двете държави (Република Кипър и Северен Кипър) ще имат общ законодателен орган, дори още преди тяхното официално обединение. Също така, прилагането на правото на ЕС в двете държави ще гарантира правата и свободите на малцинствените групи, тъй като ЕС ще поеме ролята за гарантиране на сигурността на острова. Като цяло, за успешното обединение на Кипър, ЕС трябва да направи това, в което е най-добър, а именно обединяване на държавите, следвоенно възстановяване, изграждане на мостове между общностите, защита на човешките права и правата на малцинствата и насърчаване на мира и демокрацията. Това са и исканията на всички кипърци, което е видно и от издиганите през последните 43 години лозунги. ЕС трябва да използва своя дипломатически и политически потенциал, за да разреши един от най-дълго траещите конфликти в света.

От историята знаем, че когато са се случвали големите дела, винаги са били налице две предпоставки – силно лидерство, включващо желание за промяна и благоприятна международна среда. Струва ми се, че второто в този случай е налице. Турция и Гърция декларират подкрепа, интересът на Великобритания е ясен - запазването на военните си бази, което не е поставено под съмнение от никого до този етап. ООН в лицето на Генералния секретар Антониу Гутериш и специалният съветник на ООН за Кипър Еспен Барт Ейде правят всичко възможно, след толкова много години, кипърският въпрос да отпадне от Съвета за сигурност на ООН. С обединението на острова, ЕС ще реши свой вътрешен проблем, но и ще даде ясен сигнал към света, че Съюзът може да бъде глобален актьор. Макар и имащ статут на наблюдател в тези преговори, ЕС може да има и още една много важна роля - да изпраща ясна и недвусмислена подкрепа за обединението на острова.

България, като страна председател на Съвета на ЕС през януари 2018г., трябва да използва всеки един международен форум и да призовава за обединението на острова. Това е шанс да покажем широкообхватността на нашата външна политика. Още повече, че ако има положителна развръзка в близките дни, реферебдумът за обединението на острова ще се проведе по време на нашето председателство.

Разбира се, скептиците на обединението могат да кажат, че преговори, инициативи, планове е имало и преди. Да, така е! Първата инициатива е през 1977г. между президентите Макариос и Денкташ; преди плана на Кофи Анан през 2004г. имаше и инициатива на президентите Паподопулус и Талят. Преговорите между Анастаисиадис и Акънджъ, в началото на тази година в Женева, постигнаха значителен напредък, но този път трябва да бъде по-различно.

По време на посещението ми в Кипър, като част от делегацията на АЛДЕ, разбрах, че по всички преговорни глави страните са наясно с позициите си, както и с позициите на отсрещната страна. Главните териториални корекции, компенсация на имоти, европейски въпроси, икономика, администрация и споделяне на властта бяха разгледани в Женева само преди няколко месеца, дори се стигна до размяна на карти с очертани територии, нещо което никога не се беше случвало. В Кран-Монтана, Швейцария, само след дни (бел. 28.06), остава да се доуточнят някои спорни моменти, както и да се разгледа стратегията за сигурност на острова след обединението. Макар да изглежда най-комплициран, и по този въпрос двете страни са наясно със своите позиции, дори се разглеждат няколко сценария.

Нещо повече, и двамата лидери се познават много добре, което е от съществено значение, когато трябва да се изгражда общностен диалог. Двамата са на една и съща възраст, родени са в един и същи град – Лимасол, днес в Република Кипър, и се ползват с изключителното доверие на своите общности. Само преди шест месеца, социологическо проучване, много отчетливо показа, че Акънджъ е политикът, на който в най-висока степен могат да се доверят кипърските гърци.

На този разделен остров всичко е ясно, остава само да се прояви политическо лидерство, а то не може да бъде в името на стратегически или тактически цели. Трябва да бъде в името на кипърските гърци и кипърските турци. Това е последният шанс на политиците от поколението на Анастасиадис и Акънджъ. Те не трябва да го изпускат, както го направиха Ясер Арафат и Ехут Барак в Таба, на о. Синай през 2001г. Тогава, разрешаването на израело-палестинският конфликт беше достигнало своя преломен момент, но предстоящите избори в Израел отложиха приключването на преговорите. След което, на власт дойде Ариел Шарон и никога повече двете страни не успяха да достигнат тази връхна точка в своите политически и дипломатически отношения.

(24 часа, 28.06.2017г.)

 

Евродепутатът Искра Михайлова участва на пресконференцията по време на 7th Cohesion Forum

Евродепутатът Искра Михайлова  участва на  пресконференцията по време на  7th Cohesion Forum, който се проведе на  26-27 юни  в Брюксел. Форумът е  мащабно  събитие, което се провежда на всеки три години и събира на едно място повече от 700 участници на високо ниво от европейските институции, националните правителства, регионални и местни представители, икономически и социални партньори. Объдени бяха предизвикателствата пред кохезионната политика и възможните сценарии след 2020 година.  Искра Михайлова беше модератор на работна група, където бе посочена необходимостта от по-добро взаимодействие и интегриране на политиките, както и укрепване многостепенното управление на местно, регионално ниво и на ниво Европейски съюз.

IMG 2021

 

 

Обща позиция на Младежкия либерален интернационал (IFLRY) и Европейската либерална младеж (LYMEC) относно политическата ситуация в България

Младите либерали са притеснени за демократичното бъдеще на България.

България има коалиционно правителство между ПП ГЕРБ, член на ЕНП, и ``Обединени патриоти``. В действителност „Обединени патриоти“ представлява екстремистка политическа формация, съставена от три партии, със силни симпатии към нацизма, която открито води ксенофобски, расистки и анти-европейски политики.

IFLRY иLYMEC изразяват своята загриженост за протичащите политически процеси в страната. България, в качеството си на една от новите страни членки на ЕС, постигна добър напредък през годините в областта на икономиката и гражданското обществото. Страната тръгна по пътя на прогреса благодарение на нейната богата и различна културна идентичност.

Младите либерали смятат, че тази година популизмът и екстремизмът получават силен отпор. В действителност силите на прогреса и толерантността се завръщат из цяла Европа – в Австрия, Холандия, Франция и дори във Великобритания. В този контекст, новото българско правителство трябва да бъде формирано от онези, които искат да изграждат мостове за по-добро бъдеще, а не да ни дърпат назад към най-тъмните периоди от историята на Европа.

Чрез тази обща позиция изразяваме най-дълбока си подкрепа към нашите членове от Младежко ДПС и призоваваме всички демократични сили в България да работят за намирането на решения, които ще спомогнат за прогреса на страната.

http://www.iflry.com/young-liberals-worried-about-the-democratic-future-of-bulgaria/

http://www.lymec.eu/2017/06/26/young-liberals-worried-about-the-democratic-future-of-bulgaria/

 

lymeciflry

 

Д-р Нигяр Джафер: Смесителните системи за приготвяне на онколекарства са важни за лечебните заведения

Смесителните системи за онколекарствата в болниците с химиотерапия ще дадат добър ефект, но технически трябва да се прецени какви са нуждите за всяко лечебно заведение, каза за "Хоризонт" д-р Нигяр Джафер, член на парламентарната Комисия по здравеопазване. Припомням, че Здравната каса задължи до първи януари 2018 година онкоболниците да въведат автоматизирано приготвяне на лекарства. Стана ясно, че 25% от медикаментите, които са за подобни терапии, се изхвърлят. Има много технически проблеми, които трябва да бъдат внимателно преценени. В онкоболницата в София се оказа например, че една такава система, може да подготви лекарствата за седем пациента. Те приемат по 90 човека дневно. Предложенията на Здравната каса лекарите да изписват най-евтиното лекарство, което се покрива от касата, ако не е в ущърб на заболяването, трябва да бъдат широко обществено обсъдени, коментира още д-р Джафер: Всичко, което е в посока по-добър контрол, трябва да се подкрепя. Но това отново е една идея, която няма как да бъде осъществена само от НЗОК, дори от Надзорния съвет като решение, а трябва да бъде подкрепена от Министерство на здравеопазването и от парламента, ако има нужда от такава промяна. Цялото интервю с д-р Нигяр Джафер от Комисията по здравеопазване може да чуете в предаването "Преди всички" по "Хоризонт".

За звуковия файл ТУК

Евродепутатът Искра Михайлова: Мария Габриел се представи компетентно и подготвено – това е мнението на всички политически сили в ЕП

Мария Габриел се представи компетентно и подготвено – това е мнението на всички политически сили в ЕП. Това каза Искра Михайлова, евродепутат от ДПС-АЛДЕ, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по "Канал 3“ и „Радио К2“.
„Може ли г-жа Мария Габриел да бъде европейският обединител на българските партии? Какво е мнението на ДПС и на АЛДЕ? Как мина нейното изслушване? Каква ще бъде процедурата на одобрение в комисиите и гласуването после в ЕП?“- попита Илиана Беновска. Искра Михайлова заяви, че преди всичко изслушването на Мария Габриел в ЕП е минало много добре, дори отлично, защото г-жа Габриел е била добре подготвена за всички въпроси. „Изключително приятно за нас, българите, които бяхме там, беше това, че във встъпителните си думи, тя говори през една голяма част от времето на български език. На български език завърши и заключителните си думи на изказването. Госпожа Габриел се представи достойно, като един подготвен човек, който може да заеме тази отговорна позиция с всички проблеми свързани с ресора, които й се възлага“- добави още тя.
Искра Михайлова сподели, че на 22-и юни е имало извънредно заседание на съвета на председателите на комисии в ЕП, на което по процедура би трябвало да се одобри решението на комисиите, които са изслушвали Мария Габриел и по нататък да бъде гласувано в пленарна зала избирането й за комисар. „Наистина е хубаво тогава, когато двама председатели на комисии, от страни, които са далеч от България взимат думата и казват: „Г-жа Габриел беше компетентна и подготвена. Комисията е удовлетворена от изслушването“. Това е мнението на всички представители, на всички координатори, на всички политически сили в ЕП.“- допълни Искра Михайлова. Тя заяви, че това, което може да каже като позиция на ДПС е, че те са с много големи очаквания от Мария Габриел.
По нейни думи в ДПС е имало притеснения за това, че България дълго време не е имала представител в ЕК, както и за това, че предишният представител на България е напуснал комисията в един много критичен момент: „Ние още в ЕП разглеждаме досието за корекции на финансовите регламенти, предложено от г-жа Георгиева в края на миналата година. Тя го предложи и напусна комисията. България остана без представител. Ние загубихме един ресор, който е много отговорен. Сдобихме се с друг, който е изключително тежък, така че ДПС има много сериозни очаквания към Мария Габриел. Очаквания, свързани с това тя компетентно да поеме отговорностите, инициативите и работата, свързани с ресора, но заедно с това и да представлява достойно България във всички измерения на националното представителство в ЕК. Ние сме напълно наясно, че тя не е комисаря за България, тя е комисаря, който отговаря за една определена политика на ЕС“.
„Имаме си национални черти е Европа. Ние постигнахме една коалиция още в началото на тази година, когато избирахме председател на ЕП. Тогава политическите сили в ЕП направиха конфигурация, която подкрепи сегашния президент Антонио Таяни. Обединихме се либералите, които аз представлявам, ЕНП и Европейските консерватори, защото намерихме обща платформа. Обединихме се не защото така се спазарихме, а защото приехме един общ документ за проевропейското бъдеще на съюза и бъдещите реформи.“- добави още Искра Михайлова, като подчерта, че не може да приеме, че едно лице само би могло да обедини партии, които имат различни политически платформи.
„Мустафа Карадайъ сякаш вече стъпи и много устойчиво не само на българска, но и на европейска територия. Той направи няколко срещи в Брюксел на част, от които участвахте и Вие. Може ли да оцените с кого се срещана и какви бяха резултатите освен протоколните.“- попита Беновска. Искра Михайлова заяви, че посещението на Карадайъ в Брюксел е било много ползотворно. Срещата на политическите лидери на либералите и демократите в Европа, която е традиционна, е преминала много добре, а основното послание, което е изпратил Верхофстад, като председател на групата на либералите и демократите в ЕП, е че за национал-популистите е започнал обратен домино ефект, тоест обратно отброяване: „Ако Европа до преди няколко месеца имаше сериозни притеснения за ролята на национал-популистичните партии в различните страни, то сега вече имаме коренна промяна и проевропейските сили в повечето европейски страни набират скорост и се справят с желанието да получат пълното доверие на европейските граждани. Това беше основната причина г-н Карадайъ да бъде в Брюксел, да участва в тази среща“. Искра Михайлова допълни още, че на срещата са участвали и всички председатели на либерално-демократични партии от Европа, но и премиер-министрите на страни, в които либералите носят отговорност за управлението, както и комисари от групата на АЛДЕ. Тя допълни, че Мустафа Карадайъ е имал срещи и с председателя на групата на социалистите в ЕП, с председателя на АЛДЕ, както и със зам.-председателя на ЕП: „На тези срещи Мустафа Карадайъ декларира позицията на ДПС в България. Това, че ние продължаваме да отстояваме точно европейските ценности в България и точно заради това не приемаме участието на националисти в българското правителство“.
Илиана Беновска допълни с изказването на лидерът на АЛДЕ, че ДПС играе значима роля не само на Балканите, а и в групата на АЛДЕ, заради уникалния етнически български модел.
Така завърши разговорът на Искра Михайлова, евродепутат от ДПС-АЛДЕ, и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ по "Канал 3“ и „Радио К2“.

(Канал 3, 25.06.2017 г.)

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДПС МУСТАФА КАРАДАЙЪ ПО СЛУЧАЙ СВЕЩЕНИЯ РАМАЗАН БАЙРАМ

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ МЮСЮЛМАНИ,
 
Обръщам се с най-топли чувства към всички вас и поздравявам цялата мюсюлманска общност по случай Рамазан Байрам, пожелавам на всички да изживеят радостта от празничните дни със своите семейства в спокойствие, щастие и благополучие.
Празниците са възможност за отхвърляне на различията, за утвърждаване на толерантността и многообразието, както и повод за заедност, независимо от етнически произход, език, вяра и култура. Нека винаги да правим добро, да показваме състрадателност, да помагаме, да прощаваме и да искаме прошка, да бъдем единни и на празници, и когато трябва да се борим с болести, бедност и омраза. 
Нека Рамазан Байрам да ви дари със здраве и берекет, да носи мир, справедливост и братство на цялото човечество!
 
 
                                                                                                               МУСТАФА КАРАДАЙЪ
                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС
 
............................................................................................................................................................
 
 
SEVGİLİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM,
 
Hepinizi en içten duygularla selamlıyor ve tüm Müslüman toplumunun Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayram günlerinin sevincini ailelerinizle birlikte huzur, mutluluk ve refah içinde yaşamınızı temenni ediyorum.
​Etnik köken, dil, din ve kültür ayrımı yapmadan, hoşgörüyü ve çeşitliliği perçinleyen bayramlar, ayrımcılığın reddedilmesi ve beraberlik için bir fırsattır. Her zaman iyilik yapalım, merhametli olalım, yardım edelim, affedelim, bağışlanmak isteyelim, bayramlarda birlik olalım ve gerektiğinde de hastalıklarla, yoksullukla ve nefretle savaşalım!
Mübarek Ramazan Bayramının sizlere sağlık ve bereket armağan etmesini, tüm insanlığa ise barış, hoşgörü ve kardeşlik getirmesini diliyorum!
 
                                                                                                                  MUSTAFA KARADAYI
                                                                                                                 HÖH GENEL BAŞKANI

Евродепутатите от ДПС Филиз Хюсменова и Неджми Али организираха вечеря-ифтар за наши сънародници в Брюксел

Вечеря - ифтар по случай Свещения месец Рамазан бе организирана по инициатива на евродепутатите от ДПС Филиз Хюсменова и Неджми Али в град Брюксел в навечерието на предстоящият Рамазан Байрам.

На вечерята присъстваха приблизително 50 гости и активисти на ДПС, както от североизточна, така и от южна България.

 

3

Янко Янков: Да определим нужен ли е нов мениджмънт на отбраната


- Г-н Янков, какви реални и спешни промени в законодателството в сигурността и конкретно - в отбраната, се налагат?
- Нека говорим за промени, но които да усъвършенстват това законодателство. Защото да променяш законодателството радикално, означава на практика нищо да не промениш. Всъщност на заседанието на КСНС при президента Радев имаше общо желание да се постигне консенсус по основните аспекти на националната система за сигурност, които да направят нашата българска система адекватна на заплахите, в които има голяма динамика. Тероризмът гъвкаво намира нови форми, бежанските потоци могат отново да се засилят и радикализират. И системата за сигурност на България трябва да е готова. Но не само за това, да регулира бежанския поток, а става дума за управление. Това означава адекватно прецизиране още на границата и адекватно поведение на институциите, когато бежанците са в страната. Което изисква хармонизиране и на информационната система на ЕС. И да се следи социалната реализация на мигрантите, придобили права за пребиваване у нас или в други европейски държави. И какво ще допринесат за икономиката на страната. Става дума за отговорностите на институциите. И за мигрантите, които влизат в държавата ни - да се знае с какво се занимават. Няма софиянец, който да не е наясно какво се случва на "Мария Луиза", около "Лъвов мост" и другаде в столицата, където дейностите, с които се занимават тези мигранти, не са трудови и не кореспондират със законите ни. Освен това влизащите като бежанци с реална нужда от помощ и закрила имат нужда и от адекватна социална реализация, за да получават трудови доходи и да участват в икономическата система на държавата. Изваждаме статистиката колко души са в центровете за бежанци, а къде са другите и с какво се занимават? На базата на тероризма в Европа да помислим за марги-нализираните групи от населението ни, които са десетки хиляди хора. Тях държавата ги е загърбила и гетата, в които живеят, нямат нищо общо със законността. А те са много рисков фактор за системата ни за сигурност.
- Какви други рискови фактори виждате?
- Основният рисков фактор са зависимостите - беднотията и неграмотността. Но религиозната принадлежност не е рисков фактор, доколкото нито една нормална религия не подтиква хората към тероризъм и не ги учи на насилие. И в този смисъл ислямът е жертва, защото се използва, за да се създадат конфликти в страни, където големи групи от населението принадлежат към различни религии. И България е една такава страна.
- Това означава ли, че мюсюлманското ни население е и най-застрашено от радикализиране?
- Не, но има един съществен момент. В гетата навлизат най-различни религии. А ислямът е една от най-активните. На този фон поставям въпроса: Къде е Българската православна църква и защо тя не е активна там. В моя Сливенски район например католическото присъствие в такива маргинализирани райони е много силно. И сред хората, които приемат това влияние, се развиват положителни процеси. А тези, които искрено изповядват исляма у нас, са хора с високи качества като граждани на страната ни. Но БПЦ стои настрана от тези райони, нима православието няма място, когато държавата е потенциално застрашена от емисарите на политическия ислям именно в райони с ромско малцинство?
- Ще се пресече ли влиянието на чужди фондации и опити за радикализиране на наши граждани, ако държавата финансира обучението на имамите?
- Ние много пъти сигнализираме държавните институции в тази посока. Защото една от причините държавата да не може да контролира влиянието в гетата е, че повечето от проповядващите исляма у нас са фактори на чужди интереси, обучавани са в Саудитска Арабия, финансирани са от Турция. А освен неграмотността и безработицата финансирането на едно вероизповедание от чужди страни и фондации в тях носи сериозни рискове за сигурността и на нашата държава. Защото, който плаща на духовните лица, той поръчва музиката. И не можем да си обясним защо Висшият ислямски институт у нас не се лицензира от държавата. И така българската държава да обучава религиозните лица, да формира у тях не само религиозен капацитет, но и ценности, свързани с българската държавност и националните ни интереси. Няма обяснение защо досега това не се случи, но се надяваме да стане. Затова и на заседанието на КСНС отидохме с идеята за необходимост от извършване на един стратегически преглед на сигурността и отбраната. Нека се абстрахираме от политически зависимите прегледи. Нужен ни е независим, експертен преглед на реалното състояние на сигурността, на ВС и на специалните служби на България. И на обезпечаването с достатъчно техника и финансов ресурс на системата. Да се види каква е мотивацията на българските граждани да служат в нея. И анализът да обоснове изводите дали нормативната база реално обслужва системата за сигурност. И ако има нужда, да се промени само с политически консенсус и последователност. Но то не може да се случи за един мандат. То трябва да става и при добра комуникация с факторите в НАТО и ЕС. Да се преценят координацията и субординацията в системата за сигурност. И какви са реалните потребности от нов мениджмънт на отбранителния сектор. И тогава ще може да се каже, че президентът, политиците и народните представители са си свършили работата. Защото сигурността не е механичен сбор от институции и фактори, единствено и само готовност за отбрана при конвенционални действия или виртуална реалност, която може да ни се случи. Имаме нужда от адекватните възможности на системата за сигурност всеки ден и в най-различни направления.
- Кои са пробойните, слабите места, според вас?
- Едно от най-слабите ни места е липсата на достатъчен финансов ресурс за обезпечаване на системата за сигурност. Финансовият дефицит е хроничен и вече се превръща на някои места във фатален. Не казвам да се абсолютизира сферата за сигурност, но този дефицит може да доведе до невъзможност да се изпълняват конституционните ангажименти. Един от сериозните недостатъци е липсата на приемственост и непоследователност в реформите в сектор сигурност. Много честа е промяната в ръководството в сектора. А дори и служебното ръководство прави драстични промени. Това влияе на мотивацията. Имаше идеи да се провеждат рестрикции от гледна точка на социалния статус на военнослужещите, което доведе до сериозен отлив от професията и подсили липсата на мотивация за постъпване във ВС на страната. Така не може да продължава. И в този смисъл КСНС изигра положителна роля - като се постигна съгласие за приоритетите и реалното състояние в сигурността, тя да стане обект на приемственост. Другата слабост са неадекватните ни отношения с НАТО. Имахме реални оферти за съвместна охрана на Черно море, за разполагане на ракетни системи у нас. Уж сме членове на Алианса, а не се интегрираме ефективно в системата на колективна отбрана. Това не ни превръща автоматично във врагове на Русия. И е ясно, че никога няма да тръгнем на война с нея. Но трябва да инвестираме в отбранителния сектор, защото сме по-назад от съседни страни като Гърция. Нищо не направихме за резерва на ВС. И не си изпълняваме ангажиментите към НАТО по отношение на резерва. А чрез боеспособен резерв армията ни трябва да нарасне поне 3 пъти. Идеята е не да връщаме миналото в сектора сигурност, а реално да помислим за образоване на младите хора по отношение на заплахите за сигурността. И ако се наложи, част от нацията да може да се включи в системата. Пренебрегваме какво може да ни дойде до главите в днешния свят. Ние сериозно ще се отнесем към решенията на КСНС и в парламента ще направим необходимото да се подкрепят решенията в интерес на националната сигурност на България. И служещите във ВС да са удовлетворени, че служат за опазване на сигурността, да имат самочувствието, че са с престижна професия с ясна предвидимост за статуса си и да усещат зад гърба си подкрепата на държавата. Ако не го направим, каквито и закони да сътворим, целите няма да бъдат постигнати. Да не се правим на големи политици и да не поставяме живота на посветилите се на националната сигурност на риск. Да се приземим, да се вслушаме в гласовете на хората в армията и с общи усилия да направим възможното.

(в. Българска армия, 23.06.2017 г,)

ОТ ЛИДЕРСКАТА СРЕЩА НА ЛИБЕРАЛИТЕ В ЕВРОПА: ЗА НАЦИОНАЛПОПУЛИСТИТЕ ЗАПОЧНА ОБРАТЕН ДОМИНО ЕФЕКТ

От тази година започна обратен домино ефект за националпопулистите. В предните години те бяха в подем и този процес се разпространяваше верижно в страните членки, но сега има промяна, заяви председателя на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа /АЛДЕ/ Ги Верхофщадт на лидерската среща на либералите в Европа.

В срещата, провела се на 22-ри юни в двореца „Егмонт” в Брюксел, участваха председателят на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ и Филиз Хюсменова - ръководител на делегацията на ДПС в Европейския парламент и зам.- председател на Движението. Лидерската среща се състоя в навечерието на заседанието на Европейския съвет и имаше цел да очертае актуалните за либералите въпроси от дневния ред на Европейския съюз и позициите им по  темите, които ще се дискутират на Съвета. 

Либералните лидери се обединиха около необходимостта от реформи в Евросъюза. Те обявиха, че европейците са дали възможност на политиците да проявят решителност и че това доверие не бива да се пропилява. Либералите са и могат в бъдеще да бъдат  катализатор на цялостна и категорична реформа, основана на либералните ценности и  отчитайки социалните измерения.  

Като приоритети на работата им бяха очертани стимулирането на  конкурентноспособността и заетостта, сигурност и отбрана, управление на миграцията в Европейския съюз и извън него. Беше подчертано, че отговорността за промените в Европа вървят заедно със солидарността между страните членки.

В срещата се включиха председателя на партията АЛДЕ Ханс Ван Баален и председателя на Европейска демократическа партия Франсоа Байру. министър-председателите – либерали на Белгия, Холандия, Дания, Люксембург, Естония, Финландия и Словения, еврокомисарят по Конкуренцията Маргрете Вестагер,  председателят на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер и други. 

Снимка с Миро Церар Министър председател Словения

Снимка с Миро Церар - Министър председател Словения

Вернер Хойер Председател Европейска Инвестиционна Банка

Снимка с Вернер Хойер - Председател Европейска Инвестиционна Банка

 

Концерт по повод Рамазан Байрам в Шумен

Централноторъководство на ДПС съвместно сОбщинския съвет на ДПС Шумен организира тържествен концерт в Драматично-куклен театър ”Васил Друмев” в гр. Шумен по повод предстоящия Свещен празник Рамазан Байрам. На концерта участие взеха Разградският музикален театър, както и местни фолклорни групи и участници от конкурса „Букет” . Мероприятието бе уважено от народния представител от област Шумен Хамид Хамид, Айсел Руфат-областен председател на ДПС Шумен, Азис Садула-общински председател на ДПС Шумен, Нида Ахмедов-кмет на община Каолиново и общинските председатели на Каолиново, Никола Козлево и Каспичан.

Неджми Али: Бюджет 2018 на ЕС е изключително важен за осигуряване на инвестиции в стратегически сектори и устойчив растеж

Българският евродепутат настоява за достатъчен финансов резерв заради нестабилните цени на селскостопанските продукти

“Необходимо е да се реагира адекватно на новите предизвикателства, свързани със сложната геополитическа среда - от управлението на миграцията до защитата на външните граници на ЕС и сигурността на европейските граждани. Ако бюджетът не е в състояние да осигури необходимите ресурси в тези области, изпълнението на съответните програми ще бъде много трудно.”

Това бе част от акцентите по Бюджета за следващата година на ЕС, върху които насочи вниманието евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той бе докладчик от страна на АЛДЕ по време на заседанието на Комисията по бюджетен контрол, в което бе разгледано становище до водещата Комисия по бюджети по отношение на Бюджет 2018 на ЕС.

Българският евродепутат засегна и програмите на Кохезионната политика. Той посочи, че те трябва да достигнат нормални нива на изпълнение, като забавянето им е неприемливо.„Не бихме искали отново да изпадаме в ситуацията да бъдат отлагани във времето както изпълнението, така и плащанията и свързаните с това увеличения на нередностите”, заяви Неджми Али.

Акцент в доклада му бе и Общата селскостопанска политика (ОСП) и по-конкретно- насърчаването на жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и балансирано развитие на селските райони в ЕС. В тази връзка, Неджми Али подчерта, че размерът на бюджетните кредити за поети задължения, поискани за Функция 2 на бюджета в размер на почти 60 млрд. евро, представлява увеличение от 1.7% в сравнение с нивото на бюджета за 2017 г.„Увеличението на бюджетните кредити за плащания е в размер на 2.6%. Въпреки, че нарастването на достъпния финансов ресурс не е в достатъчно голям размер, очакваме то да се запази, за да се осигурят видими резултати от реализирането на тази важна политика”, допълни евродепутатът.

Във връзка с нестабилните селскостопански пазари и климатичните промени, в бюджета за 2018 г. е необходимо да бъде предвиден достатъчен резерв за смекчаване на последиците за населението поради нестабилността на цените на селскостопанските продукти”, посочи българският представител в Европарламента.

Неджми Али бе категоричен, че бюджетът за следващата година е изключително важен за осигуряването на инвестиции в стратегически сектори и устойчив растеж с цел подпомагане на икономическото сближаване и създаването на работни места, особено за младите хора.

 

Д-р Хасан Адемов: Пенсионерите наливат в икономиката 9 млрд. лв. на година!

Парите от пенсии веднага отиват за потребление и то на български стоки. Възрастните не купуват телевизори и айфони, казва председателят на социалната комисия в парламента

-  Разговорът за пенсионната система и пенсионната реформа е дълъг, но от някъде трябва да се започне. Може би затова управляващите решиха да започнат от повишаването на минималната пенсия. Опозицията ги подкрепи при гласуването, но възрази в дискусията – и вие от ДПС, и от БСП. Защо?

- Ние от ДПС винаги сме търсили и подкрепяли всякакви възможности за това българските пенсионери да получават адекватни пенсии. Какво означава да получаваш адекватна пенсия? Това означава, докато работиш, внасяш осигурителни вноски и на базата на своя осигурителен принос, получаваш пенсия. Това всъщност е определението за пенсия, защото пенсионният доход е отложено плащане – осигуряваш се сега, а когато настъпи осигурителното събитие – получаваш заместващ доход. И колкото е по-голям този коефициент на заместване на дохода от труд, толкова пенсиите на българските пенсионери са по-адекватни. Решенията в пенсионната система не бива да се правят на парче , както предлагат управляващите. Те предлагат от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да се повиши. Това ще засегне и свързаните с нея инвалидни пенсии поради общо заболяване, инвалидните пенсии за трудова злополука и професионално заболяване и наследствените пенсии,както и т.н. вдовишки надбавки, защото те са процент от минималната пенсия за стаж и възраст. Предлага се и беше прието на първо четене от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да стане 180 лв., а от 1 октомври – 200 лв. Това обаче е частично решаване на проблема.                                                                                       

- Защо?

- Защото има още 2 милиона пенсии, при които увеличението от 1 юли ще бъде с 2,4%, а на тези, за които стана дума – с над 11% за първата стъпка. Към края на годината минималните пенсии за стаж и възраст ще нараснат с около 22%, а останалите – с 2,4%! Българският пенсионер, който получава пенсия над 200 лв. си задава въпроса – аз съм се квалифицирал, образовал съм се, получавал съм по-високи доходи на базата на усилията, които съм положил в съзнателния си живот, внасял съм на тази база по-високи осигурителни вноски върху реалните доходи и сега идва едно политическо решение,с което ми се казва – твоят принос няма никакво значение! Затова ние от ДПС сме убедени, че това не е справедливо решение.

- Несправедливостта в пенсионната система явно не може да се реши с един замах – и сега я има: между т.нар. стари пенсии и новите пенсии.

- Няма термин „стари пенсии“, има пенсии, отпуснати в различно време. А що се отнася до  пенсиите, отпуснати преди 2000 г., които най-често се наричат „стари пенсии“, те бяха преизчислени. Трябва обаче да има осъвременяване през индивидуалния коефициент на всеки един. В българската пенсионна система формулата за изчисляване размера на пенсията е следната -  Доходът се умножава с коефициент 1.1% за всяка година осигурителен стаж/ който расте всяка година до достигане на 1.5%/.Доходът се изчислява като индивидуалният коефициент се умножи със средния осигурителен доход за страната една година преди датата на пенсиониране. Затова дори пенсионери, които са работили при едни и същи условия в едно и също предприятие, получавали са еднакво възнаграждение, но са се пенсионирали в различно време, получават различни пенсии. Това е така защото средният осигурителен доход за страната всеки месец се променя с 5 – 6 лв. Ще припомня, че основният аргумент на управляващите срещу предложението на БСП да се преизчислят всички пенсии, беше, че веднъж пенсионирали се, пенсионерите нямат задължение да внасят осигурителни вноски и по този начин не участват във формирането на новия осигурителен доход.

- Е, ако се въведе такова изискване, за пенсионера ще настъпи нещо като „бегом до хоризонта“!

- Затова, за да може да се компенсира покупателната способност на този пенсионер, който все трябва да догонва, има осъвременяване на пенсиите по т.нар. швейцарско правило. То е осъвременяване на пенсиите с 50% от ръста на осигурителния доход и 50% от ръста на инфлацията. За м.г. по реформата „Калфин“ процентът за всяка година осигурителен стаж трябва да нараства по това швейцарско правило. За 2017 г. коефициентът за една прослужена година не е 1,1 както беше досега, а е 1,126. Така се увеличава приносът за година осигурителен стаж.

- Пенсионерите не допринасят ли за икономиката косвено - като покупатели?

- Да. Приходната част на бюджета на Държавното обществено осигуряване е от два компонента – единият е от осигурителни вноски (тук пенсионерите не участват), но другият са данъците. 9 млрд. лв. са парите от фонд пенсии, като поне 50% от тях са от данъци и които пенсионерите всяка година изразходват за потребление! Те първи си плащат данъците, купуват най-необходимите стоки – предимно храни, които са произведени в България. Те не си купуват плазмени телевизори и айфони. Затова те имат принос в ръста на потреблението, а ръстът на потреблението е елемент от ръста на брутния вътрешен продукт (БВП). Колкото по-голям е БВП обаче, толкова по-високи са нивата на осигурителна защита. Така че приказките, че пенсионерите не участват в ръста на актуалния осигурителен доход са верни, но само на 50%.

- Тогава защо финансовите министри във всички правителства са против увеличението на пенсиите, след като пенсионерът допринася за ръста на икономиката? Къде е справедливостта?

- Ще кажа нещо за сметките на финансистите. Според вносителите на проектозакона сегашното увеличение на минималния размер на пенсиите се прави на база очаквано преизпълнение на приходите от осигурителни вноски в Държавното обществено осигуряване. От Националната агенция по приходите (НАП) казват, че в края на месец май това увеличение е 104 млн. лв. и до края на годината очакват 200 млн. лв. увеличение. Да, но същите тези хора от НАП и от Министерството на финансите обясняваха, че заложените приходи за 2017 от осигурителни вноски са на макс! Освен това, от тези 104 милиона, 50 милиона вече са изхарчени за великденските надбавки. Да приемаш увеличения, без да гарантираш източника на приходите, е в противоречие със закона за публичните финанси чл.19. И в момента Министерството на финансите дотира годишно с 4,4 милиарда - пари от данъци, пенсионната система. И този дефицит сега се подсилва с последното решение. Така системата от осигурителна се е запътила почти към данъчна. Защо правихме реформи, защо създавахме този осигурителен модел, за да се върнем отново към старата система – пенсиите да се плащат от данъци?! Моделът за данъчното финансиране освен това се провали през 1989 г., когато пенсиите станаха 3 долара. Ще обобщя - с двете заложени увеличения на минималната пенсия необходимостта от допълнително дотиране и чрез преразпределение се увеличава от сегашните 19 млн. на месец на 42.5 млн. На годишна база това прави 510 млн. Това означава, че всеки месец министърът на финансите трябва да гарантира, че тези пари ги има – от данъци, не от осигуровки. Ето до това води решаването на въпросите на парче – до създаване на нови проблеми. Освен чисто финансовите и между отделните групи пенсионери.

- Но и управляващите са прави - със 161 лв. не се живее! Най-ниските пенсии трябва да бъдат увеличени.

- Когато правим социална политика през пенсионната система, после неминуемо ще си задаваме въпроса защо там има дефицит. Пенсионната система генерира най-големия дефицит в държавата. Дефицитът пък се финансира или чрез преразпределение, или чрез нови данъци, или чрез нов дълг. И става драматично.

- Вие предлагате да има отделен фонд, от който да се подпомагат най-бедните пенсионери. Каква е разликата? Тези пари идват от „един джоб“ - от данъците?

- Идеята е  да има фонд, който да допълва доходите на тези хора през социални услуги, през социално подпомагане, но само на тези, чиито пенсии са единствен  доход. Защото има пенсионери от групата на тези, които от 1 октомври ще получават 200 лв., които имат и други доходи. Например, от реституция, наеми и др. От този фонд най-бедните пенсионери могат да бъдат подпомагани през социални услуги – за енергийно подпомагане, за социално подпомагане, до линията на бедност, която е 314 лв.

Сега усещането за справедливост е силно накърнено. Излиза,че солидарността се сблъсква със очакванията за справедливост. Сега какви послания отправяме към пенсионерите? Казваме на най-бедните – да, много сте бедни, затова ще ви подкрепим. А на другите какво казваме?! Да чакат ново политическо решение когато му дойде времето? Когато чрез пенсионната система противопоставяш съсловия, противопоставяш едни пенсионери на други, не решаваш проблеми, а създаваш нови! Това се случва в момента. Една част от пенсионерите получават 22% увеличение, а останалите близо 2 млн. 2.4%. През всичките години на прехода държавата се опитва да прави реформи през пенсионната система – във въгледобива, в армията, в полицията в земеделието. И какъв е резултатът? В отделните сектори реформите не се случиха, но пенсионната система пострада жестоко. Тя сега е в тежко  финансово състояние, силно зависима от данъци.

- Финансистът Любомир Христов алармира, че цъка бомба – пенсионери без стаж за пенсия. Не е тайна, че повечето хора, започнали трудовия си стаж в началото на 90-те години на ХХ век са се осигурявали на част от доходите си или въобще не са се осигурявали. След десет години те трябва да се пенсионират. Тогава пак ли ще се взима политическо решение – в тяхна полза, но в ущърб на тези, които са се осигурявали?

- Това вече е сериоззен проблем. През м.г. голяма част от новоотпуснатите пенсии са с намален размер. Има един чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, който позволява да се пенсионираш с 15 години стаж, ако си навършил необходимата възраст за пенсиониране. Тази година тя е 65 години и 4 месеца и ще расте докато стигне 67 години. Но г-н Христов е прав. Това е проблем. Тези хора, влизайки в пенсионната система, ще говорят, че пенсията, която получават не гарантира техния жизнен минимум. Пенсионната система обаче е като народната поговорка: „Дал Кольо – взел Кольо“. Когато размерът на пенсията зависи от индивидуалния принос на всеки и няма необмислени политически интервенции, доверието в  система е съвсем различно.

- Ще продължава ли натискът за увеличаване на възрастта за пенсиониране, за да се „вържат“ сметките?

- Това, което е предвидено в хронограмата за увеличаване на възрастта за пенсиониране, мисля че е максимумът, който българската държава може да си позволи. През 2037 г. възрастта за пенсиониране и за мъже, и за жени се предвижда  да стане 65 години.

(Епицентър, 23.06.2017г)

МУСТАФА КАРАДАЙЪ НА СРЕЩА С ЛИДЕРА НА СОЦИАЛИСТИТЕ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА: ДПС НЯМА ДА СЕ ПРИМИРИ С КРАЙНИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО

ДПС няма да се примири с крайния национализъм в управлението на България, заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ по време на срещата му с  председателя на парламентарната група на социалистите и демократите /ПЕС/ в Европейския парламент Джани Питела. Срещата е част от програмата на Карадайъ в Брюксел по повод  участието му в лидерската среща на либералите в Европа. В нея се включиха още ръководителят на делегацията на ДПС в Европейския парламент и зам.-председател на партията Филиз Хюсменова и лидерът на партията ПЕС Сергей Станишев.

Мустафа Карадайъ подчерта, че обикновено на всяко правителство се дават 100 дни и след тях се анализира и коментира управлението, но че ДПС още преди да бъде сформирано правителството е отправяло предупреждение за поведението и езика, който използват националпопулистите.

Лидерът на ДПС обясни, че настоящото българско правителство изпраща сигнали към обществото в България и в Европа. За него е неприемливо ГЕРБ, които  споделят ценностите на Европейската народна партия и при представената от тях предизборна програма да сформират правителство с националпопулисти. За разлика от други европейски държави, в които цялото общество се мобилизира срещу тях, у нас те бяха поканени във властта, обобщи Мустафа Карадайъ.

Лидерът на ПЕС в Европарламента Джани Питела припомни, че нееднократно и ясно е изразявал позицията си по отношение на популизма и национализма в Европа. Той отново изрази непримиримостта си и готовност да се подготвят условията за политическа промяна. Питела заяви, че е важно какво може да се постигне заедно и какви ще са конкретните стъпки, и че е необходимо да се реагира на всичко, което се случва. 

Хасан Адемов: Проблемът с ниските пенсии в другите държави се решава чрез социално подпомагане

Проблемът с ниските пенсии в другите държави се решава чрез социално подпомагане, заяви в предаването “Нещо повече“ председат... Проблемът с ниските пенсии в другите държави се решава чрез социално подпомагане, заяви в предаването “Нещо повече“ председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов:

В България минималния размер на пенсията за стаж и възраст не покрива минималния жизнен стандарт и това води до усещането, че пенсионната система трябва да реши този проблем. Сао, че тя се задъхва , защото пенсионната система през всичките тези години на прехода се опита да реформира останалите системи, започна със сектор Сигурност, въгледобив, рудодобив, да не изреждам всички сектори, които се опитахме да ги реформираме през пенсионната система. И вместо да реформираме другите системи, на практика пенсионната система изпадна в състояние на тежък дефицит, защото в момента за да се получават тези размери на пенсиите, държавният бюджет доплаща за тази година 4 милиарда и 400 милиона. Което означава, че сегашният пенсионер, отивайки в магазина, купува си сирене, плаща данъци на това сирене, ДДС, с които пари рефинансира обратно този унизителни нисък размер на пенсията. Само че в другите държави това е решено по различен начин. След като се доплащат от данъци тези пари, което означава, че преразпределителната функция на държавата излиза на преден план. Другите държави са направили такива един фондове, с  които допълват доходите от пенсия, когато те са единствени. Т.е. ако в България има такъв един фонд, който да подпомага през втората социална мрежа на България, а именно социалното подпомагане, социалните услуги, да допълва доходите на пенсионерите, които са под линията на бедност. И понеже това не се прави – един предлага едно число, друг предлага друго число, а се оказва, че възможностите на бюджета не са в състояние да покроят тези предизборни желания и обещания.

Хасан Адемов обясни откъде ще дойдат парите за гласуваното днес увеличение на пенсиите:

Вносителите твърдят, че тези пари, които са необходими за двете стъпки, те твърдят, че тези пари ги има като преизпълнение в проходната част към края на месец май от Националната агенция за приходите и казват, че преизпълнението е 104 милиона, което означава, че към края на годината може да има по-голямо преизпълнение. Проблемът е, че 50 милиона от тези увеличени проходи са изхарчени за великденските добавки, които също го няма в бюджета. Т. е. ние на зелено харчим нещо, което очакваме да случи като приходи.

За звуковия файл ТУК

(БНР,21.06.2017 г.)

Висока оценка за ролята на ДПС и предложение за европейски дебат за състоянието на демокрацията в България, след проведените срещи на лидера на ДПС в Брюксел

В първия ден на визитата си в европейската столица председателят на ДПС Мустафа Карадайъ проведе срещи с лидера на АЛДЕ-партията Ханс Ван Баален и зам.-председателя на Европейския парламент Александър Граф Ламсдорф.

Състоянието на демокрацията в България да бъде поставено за дебат пред Европарламента, коментираха на среща председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и Александър Граф Ламсдорф, заместник-председател на ЕП.

На срещата в Брюксел присъства и Илхан Кючюк, евродепутат и зам.-председател на АЛДЕ партията.

Темата на срещата беше състоянието, в което се намира демокрацията в България.

В своето изложение председателят на ДПС Карадайъ подчерта, че управленският формат в България не е приемлив за ДПС, защото той вреди на демократичните устои на страната и подкопава демократичните стандарти на ЕС. Тежка заблуда е да се очаква, че ГЕРБ може да "озапти" крайния национализъм, заяви председателят.

Граф Ламсдорф показа информираност за случващото се в България, като изрази готовност въпроса за състоянието на демокрацията да бъде поставен на дебат в пленарната зала на ЕП. Не може ЕНП и Европа да си затваря очите пред случващото се в европейска България, заключи зам-председателят на ЕП. В края на разговора Карадайъ пожела успех на Свободната демократическа партия (FDP) - дългогодишен партньор на ДПС, на предстоящите избори в Германия през септември.

По-късно лидерът на ДПС проведе работна среща с Ханс Ван Баален - председател на АЛДЕ. На срещата присъстваха и евродепутатите от ДПС Илхан Кючюк и Неджми Али. На срещата отново беше коментирана формулата на управление, чрез която крайният национализъм получи пълен достъп до властта в България. Карадайъ подчерта, че на дневен ред остава въпросът с това, дали може и трябва да се допусне толерирането на участие в управлението на партии, които отричат универсалните човешки ценности. Този въпрос е на дневен ред пред ЕС, заяви Карадайъ. Той прогнозира, че именно тези партии, които залагат на отрицанието като политики, ще бъдат първите, които ще напуснат коалицията, управлявана от Бойко Борисов.

ДПС е партия, на която може да се разчита. Вие играете значима роля в АЛДЕ групата, АЛДЕ партията, както и на Балканите, заради уникалния български етнически модел, заяви лидерът на АЛДЕ Ван Баален.

Мустафа Карадайъ покани Ханс Ван Баален на предстоящия конгрес на  LYMEC в София в периода 13-15 октомври

В рамките на визитата на Карадайъ му предстои среща и с председателя на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Джани Питела.

Мустафа Карадайъ е в Брюксел за да участва в срещата на върха на либералите в Европа, която ще се проведе на 22 юни.

IMG 4007

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ със зам.-председателя на Европейския парламент Александър Граф Ламсдорф

Искра Михайлова бе водеща на панел на семинар на тема "Законодателен цикъл-от законодателна инициатива до приложение и мониторинг"

Евродепутатът  и председател на комисията по регионално развитие към ЕП Искра Михайлова   бе водеща на панел "Контролни инструменти на Комисиите в ЕП" по време на двудневен семинар /19-20 юни 2017/ на високо равнище в Европейския парламент. Темата на семинара бе  "Законодателен цикъл- от законодателна инициатива до приложение и мониторинг". Участници във форума бяха представители на нацинолните парламенти на Босна и Херцеговина, Грузия, Република Македония, Република Молдова,Черна Гора, Кралство Мароко, Мянмар, Федерална Република Нигерия, Република Перу, Танзания Република Тунис и Турция. 

20170620 172457

ДПС даде вечеря-ифтар в Чорлу

Движението за права и свободи даде вечеря-ифтар по случай Свещения месец Рамазан в гр. Чорлу, Турция. На ифтара присъстваха Танер Али-народен представител от област Търговище, Рушен Риза-член на ЦОБ, Гюнер Четин-представител на ДПС за регион Тракия/Турция/, Юнал Байсан-кмет на община Чорлу, зам.-кметове на община Чорлу, кметове на кметства, представители на изселнически организации и активисти на ДПС.

Делегацията на ДПС посети общините Черкезкьой, Капакли и Чорлу и връчи на кметовете благодарствени плакети за успешното сътрудничество.

19264185 10210422659655833 1500164968 o

IMG 1946

IMG 1945

Д-р Хасан Адемов: Увеличението на минималните пенсии идва от увеличение на бюджетния дефицит

Народният представител от ДПС обвини управляващите в политическа демагогия и лъжливи финансови интерпретации

6000 пенсионери в област Добрич ще получават минимални пенсии в размер на 200 лв. от 1 октомври 2017 г., ако Народното събрание одобри промените в бюджета на държавното обществено осигуряване. С тях се предвижда  увеличение от две стъпки - от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да се вдигне на 180 лева, а от 1 октомври да стане 200 лева. В страната увеличението ще засегне близо 800 хиляди от общо 2 млн. 175 хил. 703-ма пенсионери. Според социалното министерство и това на финансите, нужните за двустепенното увеличение на минималната пенсия и свързаните с нея социални и инвалидни пенсии ще са нужни около 100 мил.лева, а парите ще бъдат осигурени от преизпълнението на приходите във фонд”Пенсии”, което към май месец е в размер на 104 млн.лв.

„Твърди се, че това преизпълнение покрива увеличението на пенсиите и не изисква актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обаче е само на пръв поглед, защото  е прогнозно увеличение, а какво ще се случи до края на годината не е ясно. Парламентарната група на ДПС предложи още миналата година увеличение на приходите от осигурителни вноски със 150 млн. за цялата година и тогава от Министерството на финансите и МТСП ни разясниха, че това не е възможно, а сега се оказва, че е възможно” – коментира по този повод в Добрич народният представител от  ДПС и бивш социален министър д-р Хасан Адемов.

Според него приходната част в бюджета на държавното обществено осигуряване не е гарантирана. Той бе категоричен и че, в Закона за публичните финанси изрично е упоменато, че изменения като увеличаване на разходите и намаляване на приходите се приемат в началото на следващата година, а не по средата на настоящата.

Д-р Адемов припомни още, че увеличението на минималния размер на пенсиите на 300 лв. е записано в предизборните обещания на депутатите от Обединени патриоти.  „На практика те не изпълняват предизборните си обещания и аз съм убеден, че ще се намерят депутати, които да предложат увеличение на минималните пенсии на  300 лв. От парламентарната група на ДПС има колеги, които искат да предложат минимална пенсия от 500 лв. както многократно ПП Атака е предлагала през годините. Дори в тази надпревара  се чуват предложения и за 600 лв. Но разчетът на парите е големият въпрос и това е разликата с тези, които предлагат увеличение единствено и само на базата на предизборните си обещания и без да стъпят на сериозна експертиза” – коментира още народният представител от ДПС. Той подчерта, че от Движението не са против търсенето на възможности за увеличаване на пенсиите, в това число и на минималните, но на базата на принципи. По думите му предлагането на 200 лв. минимална пенсия е политическо решение. „От една страна има таван на пенсиите, от друга страна увеличаваме минималния размер, а откъде идват парите за това увеличение – естествено от увеличение на бюджетния дефицит” – заключи бившият социален министър.

Според него „политическите партии, които обещават в предизборната кампания експертно неиздържани и несъгласувани предложения печелят политически дивиденти и гласове, а тези,които са стъпили на база реалност и експертиза, губят гласове, защото съблюдават националния интерес. Това трябва да има политическа цена, а тя се плаща по време на избори. Убеден съм, че избирателите ще оценят по достойнство предложенията и изпълненията на тези предложения в зависимост от това доколко са реализирани те. От ДПС ще изискаме сериозни финансови разчети, за да излезе истината, а тя е, че на базата на увеличението на дефицита на държавното обществено осигуряване се предлага увеличение на размера на минималните пенсии за стаж и възраст. Това означава политическа демагогия на базата на лъжливи финансови интерпретации” – категоричен бе д-р Хасан Адемов.

(dariknews.bg, 19.06.2017г.)

ЗАПОЧНА ВИЗИТАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА дпс МУСТАФА КАРАДАЙЪ В БРЮКСЕЛ

Със среща със заместник – председателя на Европейския парламент Александър Граф Ламбсдорф ще започне визитата на председателя на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ в Брюксел. Карадайъ е на посещение в Белгийската столица от 20-ти до 23-ти юни. Поводът е участието му в лидерската среща на либералите в Европа, която ще се състои на 22-ри юни в двореца „Егмонт”.

Срещата е организирана по покана на председателя на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа /АЛДЕ/ Ги Верхофщадт, председателя на партията АЛДЕ Ханс Ван Баален и председателя на Европейска демократическа партия Франсоа Байру. На нея ще присъства също и Филиз Хюсменова - ръководител на делегацията на ДПС в Европейския парламент, и зам.- председател на ДПС.

Очаква се в срещата на лидерите - либерали да се включат министър-председателите – либерали на Белгия, Холандия, Дания, Люксембург, Естония, Финландия и Словения. Ще бъдат дискутирани въпроси от предстоящото заседание на Европейския съвет като миграцията и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, задълбочаването на единния пазар, външната политика на Европейския съюз, включително Брекзит.

Програмата на посещението на Карадайъ включва още отделни срещи с Александър Граф Ламбсдорф, зам.-председател на Европарламента, с председателя на парламентарната група на социалистите и демократите /ПЕС/ в Европейския парламент Джани Питела, както и с председателя на партията АЛДЕ Ханс Ван Баален.

Евродепутатът Илхан Кючюк на стратегическа визита в Кипър

Групата на АЛДЕ посредничи за обединение на острова

Евродепутатът на ДПС Илхан Кючюк взе участие в стратегическа визита в Кипър, която бе организирана от групата на АЛДЕ в Европейския парламент. По време на посещението евродепутатите се срещнаха с лидерите на двете страни, специалния пратеник на ООН за Кипър и представители на гражданското общество.

„Смятам, че моментът е подходящ за провеждане на тази визита, защото сме в заключителната фаза на историческите преговори. Срещите които проведохме ни индикираха, че двете страни споделят едно мнение по голяма част от деликатните теми и  остава да се разберат по въпросите за сигурността и гаранциите. Това е последният шанс на това поколение политици. И Анастасиадис и Акънджъ трябва да проявят своето лидерство. Лидерството не е стратегически или тактически въпрос, то е в името на двете общности“, заяви Кючюк.

По време на визитата, в която участие взеха още евродепутатите Хавиер Нарт и Мариче Схаке беше изразена позицията, че Европейският съюз трябва да продължава да насърчава двете страни, като използва своя политически и дипломатически потенциал. Според Кючюк ще бъде истински международен и външнополитически успех за България, ако обединението се случи по време на нашето председателство.

Припомняме, че поредният кръг от преговори за обединението на остров Кипър ще започнат на 28 юни в Швейцария.

Джейхан Ибрямов: ЕС върви след събитията в защита на сигурността си

От години и особено в сегашния момент темата за отбраната и защитата на националната сигурност както в България, така и в съседните ни държави, в Европа, а и в света се превърна във водеща. Но като политик и като член на Комисията по отбрана в парламента разглеждам темата за националната сигурност не само в отбранителния й и във военния й аспект, а и в аспекта на демографската криза, на икономическия и социален момент.
В България демографската криза нараства с бързи темпове. Обезлюдяват се цели региони, липсва човешкият потенциал. Това е в пряка връзка и с проблема с дефицита в армията, с недостига на кадри. И ако навремето е имало "преселение на народите" (миграция) от Запад на Изток, сега е от Изток на Запад. Това засяга отбраната и националната сигурност и с начина, по който България ще реагира на тази заплаха. В Доклада за състоянието на отбраната през 2016 г. един от акцентите като проблем беше, че част от военнослужещите са изпратени да защитават границата заради мигрантския натиск и това нарушава баланса спрямо другите им професионални задължения в Българската армия.
В последно време Ислямска държава (една от основните заплахи), организация, свързана с тероризма в Европа и света, обръща специално внимание на Балканите и "обещава" непредвидими и опасни явления и в региона. Премиерът Бойко Борисов заяви, че ако една държава не предизвиква реакция спрямо терористите, то тогава тя няма да бъде засегната. Опасявам се, че крайните национализми, от чисто политически аспект, също могат да обърнат погледа на терористите към страната ни и така да застрашат националната ни сигурност. Страхувам се, че такива националистически крайности безотговорно могат да нарушат и традиционния етнически мир в държавата ни, грижливо опазен през целия преход. А това няма как да не бъде оценено от терористите като благоприятна възможност.
След заседанието на КСНС при президента Румен Радев очакваме да се обърне специално внимание на Стратегията за сигурност, като тя бъде актуализирана заради новите заплахи за националната сигурност. На заседание на Комисията по отбрана в НС обсъдихме тези въпроси и е факт, че хроничният недостиг на средства и кадри в армията довеждат до състояние на отбраната, което се нуждае от вниманието и достигането на консенсус от всички политически сили. Ние все още очакваме програмата за работа на МО в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. За това, на какви приоритети се залага. Поставихме въпроса на министър Каракачанов и екипа му и в близко време се надяваме да ни представят тази програма.
Що се отнася до бъдеща обща отбранителна система на ЕС, това е добра идея като замисъл. И дано да има и по-бързи реални действия. ЕС като цяло обаче е закъснял с това и върви много след събитията в гарантиране на сигурността си. Европа е малка в отбранителната си система и сигурността в сравнение с Великите сили като САЩ, Русия и Китай. Ако европейският континент е бил велика сила през XX в., и особено след Втората световна война, то днес силата и могъществото й са повече в историята. Днес само ЕС не дава тази сигурност и стабилност на държавите членки и не може да се противопостави, ако е необходимо, на големите световни сили. В момента бюджетът за отбрана на САЩ например е повече от общия бюджет на европейските държави, взети заедно... Това говори, че общата европейска система за отбрана трябва да сработи максимално бързо. И дано лидерите на европейските държави стигнат бързо до консенсус и осъзнаят необходимостта от общи действия.

(в. Българска Армия, 16.06.2017г.)

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с посланика на Азербайджан

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с посланика на Азербайджан Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова. На срещата присъстваха още зам.-председателите на ПГ на ДПС Йордан Цонев и Хамид Хамид и Юнал Лютфи-член на ЦОБ. Срещата протече в приятелски дух, по време на нея и двете страни изразиха желание за задълбочаване и поддържане на отношенията си в сферата на културата и образованието.

 

 

 

Илхан Кючюк: Властите в Косово да покажат силна политическа воля и решителност в прилагането на споразумението за стабилизиране и асоцииране, тъй като пътя към интеграция в ЕС изисква стратегическа и дългосрочна визия

Благодаря г-н Председател,

Уважаеми колеги,

Гласувах в подкрепа на доклада, защото той показва колко далеч е стигнала Косово в своя напредък.

Горещо приветствам Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово (ССА), влязло в сила миналата година, тъй като представлява първата стъпка в процеса на интеграция на Косово в ЕС. Споразумението ще помогне на страната да осъществи съществени реформи и ще създаде предпоставки за търговия и инвестиции. В тази връзка, призовавам косовските власти да продължат да показват силна политическа воля и решителност в прилагането на споразумението, тъй като пътя към интеграция в ЕС изисква стратегическа и дългосрочна визия, както и устойчив ангажимент за осъществяването на необходимите реформи.

В заключение, искам да обърна внимание на отминалите избори в Косово, които бяха спечелени от твърдолинейната националистическа коалиция. Бъдещото правителство не трябва да прекратява споразумението за демаркация на границата с Черна гора и да усложнява допълнително отношенията със Сърбия. Призовавам всички политически партии в страната да създадат условия за плодотворен, последователен и ориентиран към резултати диалог със своите съседи.

Благодаря.

 

Илхан Кючюк: Време е Македония да зачеркне този тежък период от своята история и да отвори нова страница в демократичното си развитие

Благодаря г-н председател,

Уважаеми колеги,

Гласувах за този доклад, защото е време Македония да зачеркне този тежък период от своята история и да отвори нова страница в демократичното си развитие. С огромен ентусиазъм приветствам формирането на ново правителство в страната и желанието на новата власт да работи за бързото присъединяване към НАТО и ЕС.

Не бива обаче да забравяме факта, че след дълъг етап на политическа нестабилност, Македония има нужда от ускорени реформи, които да спомогнат за нормализирането на политическия и етническия климат в страната. Това е възможно само, ако новото правителство служи в интерес на гражданите и се основава на принципите на прозрачност, равенство и върховенство на закона.

Πремиерът Заев трябва да прояви необходимата политическа воля и отговорност, за да стартира така необходимите реформи, но и да насърчи културата на толератност и приобщаване между различните етнически, национални и религиозни общности.

Не на последно място, призовавам ЕС да демонстрира силна политическа подкрепа за европейската перспектива на Македония, защото само така ще можем да съхраним мечтите на два милиона граждани живи.

Благодаря!

 

Илхан Кючюк: Правата на човека са не само едни от основните ценности на ЕС, но са и сред водещите принципи и цели на действията му на международната сцена

Благодаря г-н Председател,

Комисар Хан,

Уважаеми колеги,

Както всички знаем, правата на човека са не само една от основните ценности на ЕС, но са и сред водещите принципи и цели на действията му на международната сцена. В тази връзка, насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн целят да осигурят правна защита на лицатаподаващи сигнали за нередности, на правото на личен живот на гражданите и свободата на мнение.

Въпреки това, от приемането им през 2014 г., насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн не успяха да осигурят адекватна защита на журналисти, блогъри или граждани по света. За да оценим сегашното положение на свободата на изразяване, е необходимо само да посочим случая на носителя на наградата „Сахаров" Райф Бадауи, който беше жестоко осъден, затова че пишеше в блог.

За съжаление, днес в света има рекорден брой журналисти в затвора, а интернет свободата е ограничена в много страни. Ето защо, призовавам ЕС драстично да увеличи финансирането за защита на свободното изразяване на мнение онлайн и офлайн.

Благодаря!

Илхан Кючюк: Липсата на синхрон между външните политики на Сърбия и ЕС e предпоставка за дестабилизиране на Балканите

Благодаря г-н Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми Колеги,

През изминалата година Сърбия постигна значителен напредък в цялостното прилагане на реформите и политиките по пътя си към ЕС. Успехите на Сърбия в процеса на интеграция са ясен знак за европейската ориентация на страната и желанието й да се присъедини към Съюза.

Въпреки това, няма как да не отбележим с притеснение, че страната продължава да води външна политика, която не е в пълно съответствие с тази на ЕС. Имайки предвид сложната геополитическа обстановка в региона, в действителност, липсата на синхрон между външните политики на Сърбия и ЕС e предпоставка за дестабилизиране на Балканите.

Ето защо, призовавам сръбските власти да проявят необходимата политическа воля и да преведат своята външна политика с тази на ЕС. Необходимо е също така да покажат решителност за нормализиране и задълбочаване на добросъседските отношения, в частност с Косово, защото само тогава сигурността, мира и европейската перспектива на региона ще бъдат гарантирани.

Благодаря!

Хамид Хамид в предаването "12+3" но БНР

ДПС иска премахване на задължителното гласуване и на квадратчето "не подкрепям никого". В проекта на движението се предлага и разрешаване на предизборна агитация на език, различен от българския, при осигурен превод. Движението иска връщане на старите правила за отваряне на избирателни секции в чужбина, да се реши и феноменът 15/15 с т.нар. "преференциален вот”.

Хамид Хамид от ДПС заяви в предаването "12+3", че техният проект касае промени в защита на основното право - да се гласува, което през последните години е било ограничавано. Хамид подчерта, че в последния доклад на Венецианската комисия с по-остър тон се призовава страната ни да премахне някои от тези ограничения. Квадратчето "не подкрепям никого" според ДПС е равносилно на пускане на празна бюлетина, защото самото гласуване като инструмент е "за" някого, а който не иска да гласува за никого, може да пусне празна бюлетина, поясни още Хамид Хамид.

Никога не ни е притеснявала избирателната активност, посочи той относно задължителното гласуване. Целеният със задължителното гласуване ефект го няма, допълни Хамид.

Запитан дали текстът за агитация на майчиния език с превод би получил подкрепата и на други депутати, Хамид отбеляза, че няма смисъл да се говори с никого, защото крайният национализъм явно е заразен.

"Моя задача е да убедя колегите ми да подкрепят мажоритарната система, но не точно тази система, която предлагат от ГЕРБ. Има детайли, които трябва да се променят - това хвърляне на топката към президентството за районирането, губи се смисълът и на втория тур - тоест има неща, които противоречат на здравия разум и могат да бъдат отстранени между първо и второ четене, коментира Хамид. Според него районирането трябва да се извърши от парламента, а народните представители от ДПС няма много да се дърпат, ако бъде предложено тези избори да са в един тур.

Цялото интервю може да чуете от ТУК.

(БНР, 13.06.2017г.)

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с представители на холандската либерална партия

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и евродепутатът и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк се срещнаха с Ерик Ван дер Бург - зам.-кмет на Амстердам и областен председател на Холандската либерална партия (ВВД) в Амстердам и Аника Снел - международен секретар на ВВД. Гостите поздравиха ДПС за борбата, която води срещу крайния национализъм. ”Имате нашата много силна подкрепа” заяви заместник кметът на Амстердам по време на срещата.

По време на срещата Карадайъ представи идеологията, ценностите и историята на парията. В своето изложение председателят заяви: ”Ако в първите години на своето учредяване ДПС е било защитник на правата на малцинствата, то днес сме единственият универсален защитник на човешките права.”
”ДПС няма да се поддаде на популизма.” каза Карадайъ.”Партията на Заедността възприема различието не като враг, а като капитал.” допълни той.

Искра Михайлова бе част от Делегация на 28-те страни членки на ЕС и Европейската икономическа общност отговорни за Кохезионната политика

Евродепутатът  и  председател на комисията по регионално развитие в ЕП Искра Михайлова бе част от Делегация на 28`те страни членки на ЕС и Европейската икономическа общност отговорни за Кохезионната политика. Събитието беше проведено на 9 юни вGrandmaster'sPalace,Valleta. Делегатите се срещнаха, за да дискутират бъдещето на Кохезионната политика след 2020.

Целта на неформалната среща на министрите бе да събере на едно място европейските министри отговорни за Кохезионната политика, представители на високо ниво от европейските институции и други заинтересовани страни с готовност за дискутиране на теми свързани с кохезионната политика и съответно прилагането й.

34384453493 f32a772444 o

По инициатива на евродепутата от АЛДЕ - ДПС Неджми Али и с подкрепата на АЛДЕ: 500 души се включиха в серия от семинари по Програмата за развитие на селските регион


Серия от семинари на 9,10 и 11.06.2017 г. бяха проведени в област Благоевград по „Програма за развитие на селските региони 2014-2020 г” по инициатива на евродепутата от АЛДЕ-ДПС Неджми Али и с подкрепата на АЛДЕ. Близо 500 души участваха в тях в Сатовча, в Огняново и в село Краище.

Евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) -  ДПС  Неджми Али откри семинара в Сатовча, като специални гости на събитието бяха кметът на общината - Арбен Мименов, кметът на община Белица - Радослав Ревански, областният председател на ДПС-Благоевград Ведат Хюсеин и народният представител от ДПС Елхан Кълков. След успешния дебют, засилен интерес предизвикаха и следващите семинари в Огняново, където се включиха гости от Гърмен и Гоце Делчев. Семинарът в Краище пък събра и жители на общините Белица и Якоруда.

Изключителен интерес предизвика практическата насоченост на семинарите, като лекторите даваха конкретни отговори по проектопредложения. Проведоха се и индивидуални срещи с лекторите по въпроси относно възможностите за финансиране. Конкретиката бе насочена по разяснения на Програмата за развитие на селските региони и шестте й мерки, които предстоят да бъдат открити през следващите месеци за подпомагане на малките земеделски производители.

Евродепутатът Неджми Али подчерта, че ДПС ще продължи да отстоява интересите на земеделските производители по Общата селскостопанска политика на ЕС.

IMG 5186

Четин Казак: Лозан Панов върви усилено към границата на недопустимост

Четин Казак от ДПС, в разговор с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита" по „Канал 3" и „Радио К2" коментира актуалните обществено-политически теми

По първата тема в разговора Четин Казак посочи, че съдебната реформа се е оказала доста трудно начинание и въпреки дългогодишните усилия, резултатът е все още незадоволителен.

„За съжаление продължават вътрешните конфликти и боричкания в съдебната система“, каза Четин Казак. Беновска го попита дали Лозан Панов е вътрешен на съдебната система или е повече външен – повече политик, отколкото магистрат, а Казак отговори:

„Би трябвало статута и функцията му да говори, че е изцяло вътрешен, но за съжаление някои негови изказвания, особено напоследък, поставят определени въпросителни относно този негов статут“, смята Казак. На въпрос дали са пасивни политиците и ВСС към проявите на Лозан Панов Четин Казак отговори, че голяма част от политиците не са пасивни, защото не се свенят да коментират неговите изяви като политически, когато те са такива.

„Когато Лозан Панов изказва позиции, които са отвъд статута му на ръководител на едно от двете върховни съдилища в България, ние категорично го окачествяваме като политическа позиция. Надяваме се подобни позиции да бъдат изказвани само от политици, а не от висши представители на магистратурата. Всеки трябва да се съобразява функцията, която заема. Ако Лозан Панов има някакви политически амбиции, трябва да смени своето амплоа“, коментира Четин Казак. Според него позицията председател на ВКС е достатъчно отговорна, за да се подхожда към нея прибързано и инициирането на импийчмънт на Панов е много отговорен акт, за който е необходимо да има натрупване на критична маса аргументи и основания за отстраняване.

Беновска направи паралел, припомняйки аргументите и основанията за оставката на кабинета „Орешарски“, които според нея са били много по-малко отколкото тези за оставка на Лозан Панов сега. Четин Казак се съгласи и добави, че политическата отговорност винаги се поема по-лесно, отколкото отговорността в рамките на съдебната система. По думите на Казак това е така, защото такива са нагласите и очакванията в обществото, а политиците са подвластни на общественото мнение, докато магистратите са по статут защитени.

„Действията на Лозан Панов засягат на първо място самата съдебна система, самата съдебна власт. Надявам се, че неговите позиции не изразяват мнението на неговите колеги“, каза политикът от ДПС, а на въпрос на Беновска дали е чел позициите на Съюза на съдиите в България, Казак отговори, че ССБ не е представителен за мнението на съдиите, защото минимална част от съдиите в България членуват в тази организация.

Беновска повдигна и въпроса за това дали прокуратурата трябва да се отдели от съдебната система, както поиска Лозан Панов.

„Категорично считам, че мястото на прокуратурата не трябва да се пипа. Прокуратурата неслучайно бе поставена от действащата Конституция като интегрална част от независимата съдебна власт. Изхождайки от горчивия опит на миналото с правомощията на този орган на репресия, той трябва да бъде защитен от възможността да бъде употребен за политически или икономически цели“, смята Казак. Според него обявената от Лозан Панов война на Сотир Цацаров и прокуратурата вреди на съдебната реформа, защото се хвърля димна завеса върху реалните проблеми.

„Виждаме, че се върви усилено към границата на недопустимост. Надявам се това да бъде осъзнато и да се спрат тези, които стоят зад инициирането на подобен конфликт“, каза накрая Четин Казак.

(Канал 3,11.06.2016 г.)

Йордан Цонев за КТБ: Ясно е кой е виновен за фалита на банка, която е изграждана от собственика като финансова пирамида

"За фалита на КТБ е виновен собственикът на банката и това е доказано", обяви в ефира на "Хоризонт" Йордан Цонев - член на ръководството на ДПС, народен представител от партията и участник в съвещанието при президента Росен Плевнелиев от 29 юни (неделя) 2014 година, чиято стенограма бе разсекретена през седмицата. Цонев коментира, че има разочарование след оповестяването на документа, тъй като са били създадени фалшиви очаквания за него, а за да разберем по същество това, което се говори в стенограмата: "Трябва да проследи; да припомни; хронологията на събитията, защото сама по себе си тя не казва нищо на хората, които преди три години дори не са участвали и не знаят какво се е случило. А както видяхме, участниците не помнят какво са говорили и какво се е говорило на тази среща. Защото никой от тях не си направи труда да отиде да я прочете и да си опресни спомените за тази среща. Аз го направих"

Цонев припомни, че в седмицата преди срещата, КТБ е поставена под особен надзор по искане на нейното ръководство, а дни по-късно срещу банковата система и конкретно срещу няколко търговски банки е била проведена много сериозна атака през медии и интернет канали. Йордан Цонев посочи, че има информация кой стои зад тази атака, но не може да я оповести, защото все още не е внесен обвинителен акт. Той подчерта, че е съществувала реална заплаха от крах на банковия сектор у нас: "За да бъдем коректни към тези, които смятат, че е страшен грях да се говори за банкова ваканция през това време, ще кажа, че – да, говореше се и в тези условия, в които беше попаднала банковата система, и сега да попадне – аз пак бих го говорил. Това беше най-лошият вариант, но малко по-добър от варианта поставяне под особен надзор на 5-6 банки", допълни Цонев.

Депутатът припомни, че на 27 юни вече е имало паника сред населението и стопанските субекти и за няколко часа са били изтеглени  около 850 милиона: "Като само 800 бяха от една банка и тя удържа на този натиск", отбеляза Цонев. "Атаката беше сериозна, бяха засегнати една трета от банките в страната. Особено тежко 5-6 от тях. За да разсея всякакви съмнения, имаше и чуждестранни банки, които бяха засегнати.   След което бяхме изправени  - в петък следобед, в два неработни дни  - събота и неделя, да решим как ще постъпим в понеделник сутринта, когато паниката щеше да продължи, тъй като тегленията бяха спрени поради изтичане на работното време в петък" – така Йордан Цонев описа условията, в които се провежда срещата при президента, като посочи, че е имало няколко варианта за действие. Единият е БНБ да рефинаснсира търговските банки, изпаднали в затруднение, което обаче е забранено от Закона за валутния борд. България, която не е член на Еврозоната, не може да разчита  и на помощ за финансиране от ЕЦБ, затова остава правителството, което да издаде краткосрочна емисия ДЦК и само за два дни трябва да получи разрешение от ЕК за държавна помощ към засегнатите банки: "След като получихме устното разрешение на ЕК (в неделя) около обяд (същия ден) ние вече имахме решението – а то беше най-доброто – да рефинасираме банките, да успокоим хората и да спасим банковата система от системна криза."

По отношение на това кой носи вина за фалита на КТБ Йордан Цонев беше категоричен:  "Всички знаем много добре кой е виновен – доказано е от всички действия, които се извършиха от международни експерти, от одиторски компании и т.н. – че с банката е злоупотребяване и че тя използвана за лични цели от собственика – парите на вложителите. Ако една банка е изграждана от собственика като финансова пирамида с благосклонното съдействие на мениджмънта – ясно е кой е виновен. До десетина дни се внася обвинителният акт.", допълни Йордан Цонев.

Цялото интервю може да чуете от звуковия файл ТУК.

(БНР, 11.06.2017г)

Евродепутат от ДПС: Турция трябва да влезе в ЕС, за да е външна граница на Съюза

Бъдещето на България в ЕС и бъдещето на ЕС бяха основните въпроси, по които Actualno.com говори с евродепутата от ДПС Илхан Кючюк в рамките на дискусията "Ще гласуваме ли на следващите евроизбори и защо?" В рамките на разговора ни г-н Кючюк, който е лидер на младежкото движение на ДПС, посочи кои трябва да са приоритетите на България за предстоящето председателство на ЕС и изрази мнение, че работата за влизането на Турция в ЕС трябва да е една от целите на председателството ни. Причината - за да може Турция да е външна граница на Съюза като член на НАТО. Какво още каза г-н Кючюк - научете в следващите редове.

С какво ще подобри моя живот и този на блзиките ми Европейският съюз, за да имам стимул да гласувам на изборите за Европейски парламент?

Естествено, че когато говорим за Европа, трябва да си говорим и за благосъстоянието на всеки един български гражданин, но преди това трябва да гледаме на Европа като ценностен съюз, който вече повече от 60 години защитава мира. По този въпрос не мисля, че трябва да има спор между политическите партии. Мирът е ценност, на която стъпват демокрацията, човешките права, върховенството на закона. Само това да вземем, е едно от най-големите достижения на Европейския съюз.

Бидейки в нашия дом Европа обаче, трябва да задаваме въпроси – накъде отива, как подобрява благосъстоянието, как се бори със съвременните предизвикателства, как се справя с един от големите бичове на XXI век – безработицата. Това са взе въпроси, на които трябва да търсим отговор.

На България предстои европейско председателство. Какви смятате, че трябва да бъдат трите най-важни приоритета, за които да се борим?

На мен ми се искаше щом говорим за българското европредседателство, да говорим за приоритети. Изпуснахме много време в разговор за това къде ще бъдат настанени гостите, колко скъпо ще ни излезе ремонтът на НДК. Това не е същинският разговор и българските граждани нямат нужда от този разговор, защото той отклонява истинския разговор и истинските проблеми пред които е изправен ЕС. Призивът ми към управляващите е да се фокусират и да защитават няколко приоритета.

Първият е разширяването на Западните Балкани. Ако искаме да имаме съюз, в който Единството е в многообразието“ не е само слоган, оставащ във въздуха, но намира все повече и повече смисъл в един толерантен и диалогичен свят, то Западните Балкани трябва да бъдат абсолютен приоритет. От това ще спечели най-много България – защото имаме интерес да граничим с ЕС, да не сме външна граница на ЕС, да имаме съседи, които спазват високите демократични стандарти.

Това означава ли, че и Турция трябва да влезе в Европейския съюз?

Това означава, че всяка една държава, която е наш съсед, трябва да бъде част от Европейския съюз при спазването на съответните правила. Както България е спазила правилата и в момента, в който ги е изпълнила, е влязла в ЕС, всяка една държава в преговорния процес трябва да изчисти всички въпросителни, които има. В отговор на конкретния въпрос – да, България също би спечелила, ако Турция е част от Европейския съюз, защото тя ще бъде външна граница, а Турция е страна-член на НАТО.

Вторият приоритет би трябвало да е активна роля на България в Черноморското сътрудничество и Черноморския район. Имаше времена, в които България беше водеща държава и по отношение на Западните Балкани, и по отношение на Черноморския регион. Днес това не е така.

Третият приоритет, според мен също неизбежен, е кохезионната политика.

По отношение на кохезионната политика – какво ще се случи след 2020 година, когато би трябвало вече България да е догонила средноевропейското ниво и жизнен стандарт – поне според плановете от влизането ни в ЕС през 2007 година? Какво трябва да направи България, за да може да бъде една средноевропейска държава, а не да сме постоянно на дъното на всякакви класации?

България трябва да използва всички възможности на своята политика и дипломация. Комисар, който може да помогне България да отстоява позицията и Тройката да отстоява позицията за България да има продължение на кохезионната политика. Председателят на регионалната комисия в Европейския парламент се казва Искра Михайлова (бел. ред. - екоминистърът от кабинета "Орешарски") - човек, който може да помогне и познава добре проблемите на страната. Комисарят по регионална политика е от Румъния (бел. ред. - Корина Крецу) – Румъния също е изправена пред това предизвикателство. Това имам предвид с подхода "общи усилия" - като страна-член на ЕС трябва да имаме усещането и самочувствието, че сме активен член, да отстояваме своите позиции, защото големината на една държава невинаги определя политиката на Европейския съюз спрямо нея. Дори като малка държава, България може да бъде силна със своите идеи и българското председателство е уникален шанс да защитим тези три приоритета, които са не само български национални, но и регионални политики и за тях трябва да търсим партньорство с други държави.

Как гледате на идеята евродепутатите да се избират мажоритарно и да заявяват предварително в кое европейско политическо семейство (бел. ред. - партия в Европейския парламент) искат да влязат, ако бъдат избрани?

Ние (бел. ред. - ДПС) нямаме проблем със заявката на това към коя политическа партия принадлежим, нямаме проблем с идентичността. От 2001 година членуваме в Либералния интернационал, от 2003 сме част от сегашното АЛДЕ. Аз съм човек, който поддържа много тесни отношения с моята политическа партия, така че смятам, че е добре да има ясна политическа отговорност. Тя се носи в рамките на политическата партия. Самият аз не съм способен да отговоря на тези тежки предизвикателства, но моята политическа партия, със съответните компетентни хора, отнасящи се отговорно, могат да бъдат по-адекватни, отколкото самият мажоритарно избран кандидат.

(actualno.com, 10.06.2017г)

Младежко ДПС изпрати писмо до 62 либерални младежки организации от цял свят с призив за подкрепа в борбата с крайния национализъм

Младежко ДПС изпрати писмо до 62 либерални младежки организации от цял свят с призив за подкрепа в борбата с крайния национализъм. В писмото ръководството на младежката организация на ДПС изрази своята загриженост от участието на крайни националисти в българското правителство, които предлагат антидемократични и ксенофобски закони. Също така Младежко ДПСнапомни, че предстои България да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 2018 г. инастоя крайните националисти да бъдат отстранени от правителството.

В писмото е посочено още, че АЛДЕ и Либералният интернационал вече излязоха с резолюции, които подкрепят Движението за права и свободи в борбата с крайния национализъм.

pismo mdps

pismo 2 mdps

ДПС внесе промени в изборния кодекс

Народни представители от Парламентарната група на Движението за права и свободи внесоха законопроект за изменение и допълнение  на Изборния кодекс.

В  законопроeкта се предлага  изменение по следния начин „Централната избирателна комисия определя реда и провежда жребий веднага след изтичане срока на регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети за съответните избори.”

И създаване на нова алинея със следния текст  „Партиите и коалициите имат право при регистрация на кандидатските си листи за всеки вид избори под номера на листата, който съвпада с номера на жребия, да няма кандидат. В този случай подредбата на съответната кандидатска листа не се преномерира служебно.”

Мотивът за предложените промени е да бъдaт избегнати грешки от типа 15/15.За напред се предлага жребия за номера на партии и коалиции да е  преди регистрация на кандидатските листи и всяка партия сама да прецени и да има право да остави празно мястото на съвпадащия номер.

 В законопроекта се предлага още  предизборната агитация да може да се води и на език, различен от българския, но при осигурен превод, премахване  на  задължителното гласуване, както и квадратче „Не подкрепям никого“.

Неджми Али пред Националната асоциацията на председателите на общинските съвети: Приоритетните за страната ни въпроси обединяват българските евродепутати

Как се формира бюджетът на Европейския съюз, какъв е приносът на отделните държави и как става разпределянето на средствата за бенефициентите. Как функционира Инвестиционният план за Европа, по-известен с термина „Планът Юнкер”, и как действат българските представители в Брюксел по важните за България казуси. Върху тези теми акцентира евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на участието си в среща с делегацията на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България, която се проведе в Европейския парламент в Брюксел.

Като член на Комисията по бюджети и на Комисията по бюджетен контрол, той посочи, че бюджетът на ЕС е около един процент от комбинирания брутен национален доход на всичките държави-членки и въпреки, че това не е много на фона на разходите на отделните държави, едно добро разпределение дава възможност да се стимулира икономическия растеж, да се осигури заетост и да се подпомогнат с предимство по-слабо развитите региони на Съюза. Неджми Али сподели какво е постигнато досега в изпълнението на Инвестиционния план, какви са грешките и какво се предвижда като изменения в бъдеще с цел да се постигне още по-висок ефект от прилагането на Плана.

По отношение на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2014-2020 г. българският евродепутат отново подчерта, че това не е бюджет на ЕС за седем години, а по-скоро рамка за финансово програмиране и бюджетна дисциплина, като се гарантира, че разходите на ЕС са предвидими и са в рамките на договорените лимити. „Освен това МФР дава възможност на ЕС да провежда общи политики за период, който е достатъчно дълъг, за да бъдат те ефективни. Тази дългосрочна визия от гледна точка на разходите е важна за потенциалните бенефициенти на фондовете на ЕС, съфинансиращите структури и министерствата на финансите на отделните държави-членки”, посочи Неджми Али.

Интерес предизвика изказването му за преговорите по предстоящото напускане на ЕС от страна на Великобритания, възможното влияние на Брекзит върху функционирането на ЕС, както и вариантите за компенсиране на недостига на ресурси в бюджета, който ще се получи след евентуалното напускане на тази държава-членка.

Като член на съответните парламентарни комисии Неджми Али отдели внимание и на особеностите на функционирането на Комисията по бюджети и на Комисията по бюджетен контрол. Той подчерта, че Комисията по бюджетен контрол, характерна за Европарламента, няма аналог в националните парламенти. Българският евродепутат се спря на оценката на нивата на грешките при изпълнението на европейските програми, дейността на Европейската сметна палата, чиито материали са основата за разисквания в Комисията по бюджетен контрол. Обърна внимание и на някои неточности по отношение на включването на България в списък с прекомерни нива на грешките, които бяха коригирани с усилията на българските евродепутати.

„Независимо от принадлежността на българските евродепутати към различни политически сили, нашите членове на Европейския парламент редовно провеждат срещи преди гласуванията в пленарните сесии в Страсбург. На тези срещи се дискутират важни за България въпроси и отделни казуси, които пряко касаят страната, като по тях се вземат решения за обединяване на усилията, включително и чрез лобиране пред политическите партии”, посочи Неджми Али.

В края на срещата ръководителката на делегацията на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България благодари за отделеното внимание и за информацията, която им беше предоставена по всичките тези теми.

Група от Добрич посети парламента на Европа по покана на евродепутата Неджми Али

Как работи Европейският парламент (ЕП), какви възможности дават европейските програми за развитието на Североизточна България - на тези въпроси отговори в Брюксел получиха активисти на ДПС, членове на Областния съвет на ДПС, съветници и кметове от област Добрич.

Посещението на групата в белгийската столица бе по покана на евродепутата Неджми Али от ДПС, който е член на Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ).

В продължение на два дни добричлии имаха възможност не само да усетят ритъма на работа в европейските институции, но и да разгледат забележителностите на Брюксел.

В програмата им бяха предвидени посещение на централната част на белгийската столица и официална вечеря с евродепутата Неджми Али. Бе  предвидено и официално посещение на Европейският парламент, където имаха възможността да се информират по-задълбочено за начина на функциониране на институцията, както и да посетят пленарната зала на ЕП заедно с евродепутата. Жив интерес предизвика дейността на евродепутата в Комисиите по Бюджети и Бюджетен контрол.  По време на семинара в Европейския парламент бяха зададени много въпроси относно оперативните програми в настоящия програмен период, както и след 2020г. Бяха дискутирани също така и евентуалните последствия за Европейския съюз и неговия бюджет след приключване на преговорния процес за Брекзит.

Photo 2

Photo 3

Делегация на ДПС беше на посещение в Турция

Делегация на ДПС бе на посещение в Турция. По време на своята визита народният представител Севим Али, зам.-кметовете на община Руен Иб Мустафа и Ферхан Исмаил и Реджеб Ахмед-общински съветник в община Айтос заедно с Лютви Йозгюр-председател на Балканските изселници в гр. Ялова-Турция проведоха среща с Алтънок Йоз-кмет на община Картал, Турция. Срещата премина в позитивна атмосфера. Бяха обсъдени редица въпроси свързани с взаимодействието между местните власти, въпроси от социалната и културната сфера.

От името на делегацията на ДПС народният представител Севим Али поздрави мюсюлманите и техните семейства с предстоящия свещен празник Рамазан байрам и им пожела здраве, добруване и благоденствие.

ДПС организира вечеря-ифтар в гр. Гебзе,Турция по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан. На ритуалната вечеря-ифтар присъсътваха народният представител от ДПС Севим Али, зам.-кметовете на община Руен Иб Мустафа и Ферхан Исмаил, Реджеб Ахмед-общински съветник в община Айтос и представители на изселнически организации, кметове на общини и гости. На събранието, което се проведе след вечерята, се обсъди актуалната политическа ситуация в България. 

gebze

Евродепутатът Илхан Кючюк пред посетителска група в ЕП: „В Европа никой не приема крайни националисти“


Евродепутатът Илхан Кючюк организира посетителска визита от България, в рамките на която членове и симпатизанти на ДПС от област Разград посетиха Европейския парламент.

По време на посещението участниците имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

Разказвайки за дейностите и задълженията си като член на Европейския парламент, Илхан Кючюк обърна особено внимание на факта, че Движението за права и свободи е уважаван член в семейството на либералите: „Евродепутатите от ДПС със сигурност не са неглижирани на европейската сцена, а напротив – през годините ДПС е доказала, че е системна партия, която има отговорно отношения към политическия живот в страната и Европа. Тук никой не приема крайни националисти и популисти. Неслучайно, само преди броени дни АЛДЕ излезе с остра резолюция за участието на крайни националисти в правителството на България. На нашата страна и предстои председателство на Съвета на ЕС и няма как да зачеркнем с лека ръка присъствието на националисти в правителството, които подкопават европейските ценности.“, коментира той.

Специална част от програмата на гостите включваше посещение в централата на партията на фламандските либералите и демократите, която участва в правителството на Кралство Белгия и от която елидера на АЛДЕ в Европейския парламент Ги Верхофстат. Там те имаха възможност да разговарят с Анеми Нейтс, почетен председател на Либералния интернационал и бивш евродепутат и да обсъдят предизвикателствата, пред които съвременна Европа е изправена. По думите на Илхан Кючюк този тип посещения са особено важни за осъществяването на ефективна и ползотворна комуникация между либералните партии в Европа и за намирането на решения на общоевропейски проблеми.

Депутатът от ДПС Велислава Кръстева: Къде беше онзи човек Местан, докато Доган лежа в затвора

Велислава Кръстева е политически пиар, политолог и журналист, дългогодишен ръководител на отдел "Връзки с обществеността" в ДПС. В правителството на Пламен Орешарски е заместник-министър на културата. Сега е депутат от парламентарната група на ДПС.

- Госпожо Кръстева, в каква посока върви според вас България напоследък?
- Откакто страната стана член на НАТО и Европейския съюз, няма национална цел, която да следва, и това е проблем. В толкова сложен от гледна точка на политическото време период, в който се намират Европа и светът, в частност и България, като част от Европа, ние нямаме национална доктрина. Нямаме голямата национална цел, идеал,който да следваме и да се стремим към неговото осъществяване. В началото на 44-тия парламент предложихме като основа за нова национална визия да бъде използвана доктрината на доктор Доган за българския етнически модел, реализирана и следвана последователно от ДПС вече 27 години. За съжаление не бяхме чути. В момента стабилността и сигурността на държавата са заменени със самоцелна стабилност на правителството "Борисов 3".

- Сегашният политически модел 27 години произвежда бедност, корупция и престъпност. Въвеждането на мажоритарна избирателна система, както иска Слави Трифонов, ще реши ли проблемите?
- Разбира се, че няма да ги реши. Системата не сменя съдържанието. Какво значение има дали едни и същи хора ще бъдат избрани мажоритарно пропорционално или по смесена система? Има значение каква политика ще правят. Носителите на идеята нямат необходимата аргументация защо е необходима тази промяна. Не казват и какво ще последва от нея, което всъщност е важният въпрос. Цялото им говорене е чист популизъм, а това не е добре. С популизъм, с овластяването на национализми и радикализми политика не се прави.

- Напоследък се заговори, че обмисляте да подкрепите точките от референдума в пленарната зала.
- Нека уточним - питате ме за законопроекта, внесен от ГЕРБ, който е в изпълнение на исканията за мажоритарна избирателна система, нали? Ако сте останали с впечатлението за различно говорене, то е заради спецификата на взимане на колективните решения в ДПС. Позицията ни по всеки един законопроект се формира след дебат в парламентарната група и в ръководството на партията - Централното оперативно бюро. В дебатите всеки може да аргументира позицията която смята за правилна, но стигне ли се до колективно решение, то е валидно за всички нас. Тепърва ни предстоят дебати по темата.

- В ДПС обичате да казвате, че сте пазители на етническия мир и работите за толерантност и заедност. Сега обаче не правите ли точно обратното - наричате патриотите "фашисти", с което разделяте обществото и създавате напрежение?
- Тези формации не са определени като "фашисти" от ДПС, а бяха наречени такива в доклади на Съвета на Европа, който се занимава с мониторинг на партийните системи. Ние използваме тяхното определение, споделяйки общи европейски ценности и критерии за оценка на политически субекти. Няма как да ни бъде вменена вина за разделение, защото ние посочваме с истинските имена участници в управлението, които боравят единствено с езика на омразата. Те са етнически нетърпими и нетолерантни. Проявите им на нетолерантност са десетки и са публично известни. Имаше такива, включително и от трибуната на Народното събрание. Това е тяхно последователно поведение в продължение на години. Още от началото на 43-тия парламент казваме, че достъпът им до власт трябва да бъде ограничен, защото заиграването с подобни формации носи нестабилност за страната, рискува се сигурността на България. Но пак никой не ни чу. Вместо това представители на управляващото мнозинство произнесоха кухи фрази за пазителството на етническия мир. За разлика от ДПС те не могат да извадят нито един аргумент за това как го пазят. След което произведоха във вицепремиер един от тези, които блъскаха и дърпаха възрастни жени на границата. Това е цинизъм. Ние не създаваме напрежение, а показваме заболяването. То е заболяване на политическата ни система.

- ГЕРБ имаше ли друга реална алтернатива за партньор в управлението освен патриотите?
- В една демократична държава, каквато претендира да е България и в която би трябвало да са валидни всички европейски ценности, твърдението за безалтернативност е много опасно. То лишава избирателя от право на санкция. В ДПС не смятаме, че сегашната управленска конфигурация беше създадена от вота на избирателите. Те ни дадоха знак, че политиците трябва да търсим формули за съгласие на база ценности, а не за съглашения, създадени самоцелно, за да бъде реализирана и консумирана власт.

- На изборите Лютви Местан ви отмъкна около 100 хил. гласа и така отчетохте най-слабия си резултат за 27 години. На какво отдавате отлива на електорат - досега нито един отцепник от ДПС, направил партия, не ви е нанасял такива щети?

-Не бих искала да назовавам името на това лице поради собствена представа за хигиена на езика. Но ще кажа, че ДПС е единствената политическа сила, която не се поколеба да защити националния интерес, макар за момент това да е създало проблем за самата партия. За нас интересът на България стои над частно партийния. А там (при Местан- бел. авт.) не става дума за партия, а за опасен процес, който е в състояние да застраши сигурността на държавата. А това, че със съдействието на външни фактори и на друга държава тези хора излъгаха и подведоха избиратели, е само един от греховете, които носят.

- Само Местан ли е причината за отлива на избиратели от ДПС - вие не отчитате ли и свои грешки?
- Ние сме професионална партия и много внимателно разчитаме вота на избирателите. Направили сме си съответните изводи. Безспорно е, че наши избиратели бяха излъгани. Именно тази лъжа доведе националистите на власт.
ДПС е единствената формация, която работи със структурите си ежедневно, а не малко преди изборите или когато се номинират кандидати. През май по традиция отбелязваме годишнините от съпротивата срещу насилствената смяна на имената и погазването на човешките права - т.нар. "възродителен процес". Обиколихме всичките си партийни организации - премерихме си тонуса, говорихме, анализирах ме. Хората ни дадоха ясната си подкрепа. В ДПС смятаме и настояваме че организираната съпротива в защита на правата и свободите на турците и мюсюлманите в България трябва да бъде описана в учебниците по история, защото тя направи възможна смяната на политическата система през 1989 година. За България тя е като Пражката пролет за Чехословакия и събитията от 1956 г. за Унгария. Съпротивата срещу т.нар. "възродителен процес" бе организирана от доктор Доган, който към онзи момент е в затвора, и подета от българските турци и мюсюлмани. Между другото, къде е бил онзи човек (Лютви Местан - бел. авт.), когато доктор Доган е лежал в затвора, в смъртна килия? Къде беше, докато пред дулата на оръжията редом с мъжете са се изправяли жени и деца и са падали покосени.
Когато с лъжа и претенция, в състояние на хронична логорея, той бълва, нека има мъжеството да каже къде е бил през май 1989 г.?

- Как си обяснявате факта, че никой не оспорва политическите качества на Доган, а ДПС е нежелан партньор в управлението?
- От нито един човек, който казва, че ДПС е нежелан партньор, няма да чуете защо е така. А и ние многократно сме заявявали, че властта за нас не е самоцел. Включването на ДПС във властта е ключът към създаването на стабилно и предвидимо управление и последователна защита на европейските ценности и етническия мир. Доган е най-великият политик в най-новата политическа история на България. Това не го отричат и най-големите му опоненти. Той е визионер, носител на доктрината за българския етнически модел и обединителния патриотизъм, а партията "Движение за права и свободи" е изразител и изпълнител на тази доктрина.

- Измина 1 година, откакто Мустафа Карадайъ е председател на ДПС. С какво се различава той от Местан?
- Председателят Мустафа Карадайъ е отличен пример за последователно и дългогодишно израстване на политически лидер. Той е в ДПС от 1989 година. Минал е през всички нива на партийната йерархия. Бил е редови член, младежки лидер, после пак редови член. Продължил е да работи, растейки и развивайки се в ДПС. Карадайъ е естествен лидер, а онзи човек не беше.

- От ДОСТ обявиха, че ще продължат да разкриват "истинската корупционна, олигархична и прокремълска същност на ДПС". Възможно ли е Местан да обезличи ДПС?
- Нека той първо отговори на моя въпрос. Той дължи този отговор на 100-те хиляди избиратели, които излъга, и на всички български турци и мюсюлмани. Няма как да обезличи ДПС! Ще припомня, че той се е клел публично във вярност на нашия почетен председател доктор Доган и на ДПС, както и на всички наши избиратели. Преди няколко години точно от трибуната в Джебел вдигна ръка и каза: "Ако някой ден бъда отстранен като Касим Дал, но вдигна ръка срещу ДПС, нека тази ръка изсъхне! Нека онемея! Това е моята клетва!". Какво значение има какво говори този човек? Чии интереси защитава? Колко взе той и не е ли огромен длъжник? Не е ли предател? Кой прощава на предателите? Мнението на предателите има ли значение? Кога лъже той - когато се кълне във вярност или когато обвинява? Някога казва ли истината? Аз лично се съмнявам, всичко е лицемерие!
***
МУСТАФА КАРАДАЙЪ е отличен пример за израстване на политически лидер
- Измина 1 година, откакто Мустафа Карадайъ е председател на ДПС. С какво се различава той от Местан?
- Председателят Мустафа Карадайъ е отличен пример за последователно и дългогодишно израстване на политически лидер. Той е в ДПС от 1989 година. Минал е през всички нива на партийната йерархия. Бил е редови член, младежки лидер, после пак редови член. Продължил е да работи, растейки и развивайки се в ДПС. Карадайъ е естествен лидер, а онзи човек не беше.

(в. Галерия, 07.06.2017г.)

Хамид Хамид: Мажоритарната система би прочистила политическите партии в България

Мажоритарната система в два тура с абсолютно мнозинство, по начина по който я разбира ГЕРБ, би ощетила избирателя откъм представителство в Народното събрание. Но има и едно преимущество – би прочистила българския политически живот от “уродливи формирования”. Това смята народният представител от ДПС Хамид Хамид. Той обясни вижданията си пред блога “Отворен парламент” и разясни защо ще предложи движението да подкрепи проекта на ГЕРБ.

“Мен изключително много ме дразни начинът, по който депутати от ГЕРБ и ръководството на партията яхват всяка възможност за популизъм. И се опитват от всяка инициатива да извлекат политически дивиденти, точно по този начин – чрез популизъм. Ето затова в публичните си изяви винаги съм казвал, че ще подкрепя ГЕРБ за техния проект на Изборен кодекс, но това е мое мнение. И все пак ще напомня – “Внимавай какво си пожелаваш, за да не вземе ДПС да те подкрепи”, каза Хамид.

На въпрос дали това означава, че ако ГЕРБ настояват проектът да влезе в пленарна зала има реална “опасност” ДПС да го подкрепи и тогава партията на Борисов да трябва да се откаже от него, защото двете формации имат мнозинство, Хамид отговори, че не се е отказал от намерението си. “Ще изложа достатъчно аргументи пред парламентарната група, ще стане ясно дали ще възприемат моето решение. Но тези аргументи са чисто политически”, каза депутатът.

“Четох в някакъв сайт реакция на господин Кирилов, че моето изказване за подкрепа на законопроекта било наказаталена акция на ДПС срещу ГЕРБ. Според мен той, без да иска е уцелил. Да, ДПС ще провежда такава наказателна акция срещу всеки опит популизмът да е водещ мотив в българското закондателство”, допълни депутатът за инициативата на ГЕРБ да внесат резултатите от референдума на “Шоуто на Слави”.

Народният представител уточни, че избирателят на ДПС “не излезе да гласува на референдума и не подкрепи референдума и не възприе въпросите, зададени по този начин от инициативния комитет, защото не бяха добре обмислени, не бяха прецизирани”. “Именно в това прецизиране се крие ключът”. “За мен и за моята група – точно каква система ще изберем е от втростепенно значение. Това е технически начин. Начинът е второстепеннен въпрос. Първостепенен е въпросът на всички граждани да бъдат гарантирани правата – всеки да изрази свободно волята си и тази воля да бъде правилно трансформирана в народното представителство. Тук идва въпросът коя система ощетява повече избирателя. Според мен мажоритарната система ощетява многократно повече избирателя и допуска възможност в Народното събрание да бъде представена само една четвърт от гласувалите. Напълно реално е това да се случи, ако мажоритарната система се реализира във варианта, в който е предложена системата от инициативния комитет – абсолютно мнозинство в два тура”, каза Хамид.

По думите му обаче, има и друг аргумент и той е в положителна посока. “У нас партиите са над 400. И българският политически спектър има нужда от малко хигиена. Смятам, че мажоритарният вот ще въведе тази хигиена”, допълни той. “Мажоритарната система би премахнала онези елементи в политическата система, които я рушат”, каза той.

Хамид уточни, че “най-положителното е, че в тази политическа джунгла ще има ред”. “Убеден съм например, че няма как чисто мажоритарно някой краен националист да присъства в българския политически живот. Дори само това да постигнем – ще е много. Ще спасим България от тези уродливи форми”, смята той.

На въпрос как успява да намери “положителни ефекти” от мажоритарната система, при положение че смята, че мажоритарната система ще ощети откъм представителство избирателите, парламентаристът отговори, че “проблемът идва от абсолютното мнозинство в два тура”. “Когато се търси абсолютно мнозинство и на втори тур отидат двама кандидати – единият с 24%, другият с 23%, и след тълкуванието на ГЕРБ, че това абсолютно мнозинство не е по списъчния състав на втория тур, а който вземе най-много, защото такова тълкуване чух, за мен се налага изводът, че на втория тур може да бъде избран народен представител с 24 на сто от гласовете на избирателите. Автоматично останалата част от 76% остават непредставени. Това е неработещ механизъм”, каза Хамид.

По думите му има идеи за мажоритарен избор само в един тур, срещу които не би възразил, защото не би създал проблем с представителството. “Но най-важното е районирането да бъде извършено от парламента, т.е трябва да залегне в Изборния кодекс. Това е съществен елемент от самия закон. И законодателният орган не може да бяга от отговорност и най-съществената част от закона да бъде възложена на ЦИК или президента. То трябва да бъде много прецизно”, коментира още той.

(www.openparliament.net,05.06.2017)

Неджми Али не очаква сериозни катаклизми от Брекзит

Добре е да определим нашите приоритети, смята евродепутатът Неджми Али, който коментира пред news.bg европредседателството, Брекзит и терористичните атаки в ЕС.
Трябва да видим, според него, кой е този национален приоритет, по който могат да се обединят всички политически сили у нас.

А за Брекзит, той не очаква сериозни сътресения в общността. Тепърва ще започне преговорния процес, обясни Неджми Али. През тази година и през следващите ще са същностните преговори по излизане на Великобритания от ЕС. Прекият ефект от излизането ще е в размер на около 8 милиарда евро.
Англия има back up план, където една част от вноските, които внася се връщат обратно в бюджета на ЕС през съответните оперативни програми, поясни Неджми Али.
Няма да има катаклизми като цяло, успокоява той.

За зачестилите терористични атаки, Али е на мнение, че най-вероятно ЕС и със закъснение може да намери ефективно решение на този проблем.
Реакцията на общността като цяло трябва да бъде най вече по посока произход на проблема, убеден е евродепутатът. Има стратегия за инвестиране в тези региони, за да се преодолеят социалните проблеми, обясни той.

За да гледате цялотото интервю ТУК

(news.bg, 05.06.2017г.)

ЕВРОДЕПУТАТ ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА: НЯМА ПРЕЧКА ПОЛИТИЦИ И ДЪРЖАВНИЦИ ДА ОФОРМЯТ БЪДЕЩЕТО НИ ЗАЕДНО

Българските политици и държавници са имали и продължават да имат ясна визия за мястото на страната ни. Няма пречка те да участват в оформянето на бъдещето ни и да правят това заедно, и заедно с всички, които имат интерес и идеи – този извод направи евродепутатът Филиз Хюсменова при закриването напървия панел на дискусията „Европа отново на път”, на който тя беше модератор. Инициативата за събитието е на  Сергей Станишев, президент на Партията на европейските социалисти, който го посвети на 10-годишнината от членството на България в Европейския съюз.

За първи път трима премиери - Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев и Бойко Борисов участваха заедно, дискутирайки направеното в България и бъдещето на Европейския съюз. В първия панел на дебата се включиха още вицепрезидентът Илияна Йотова и председателят на БСП Корнелия Нинова.

Филиз Хюсменова припомни, че дебатът по Бялата книга на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер започна. Време е този важен обществен разговор да стартира и в България. Иначе рискуваме да останем в периферията при дискусиите и взимането на важните решения, добави тя. Тя уточни целта на дискусията: „Проевропейските сили и личности у нас - да потърсим заедно консенсус по това кой от предложените сценарии ще бъде най-добър за Европа, в това число и за България. Както и да направим опит да се обединим около приоритети непосредствено преди и по време на председателството ни на Съвета на ЕС.”

Освен премиерите, в дискусията „Европа отново на път” участваха външни и европейски министри на България, евродепутати, народни представители, посланици от страните-членки на ЕС, представители на медиите и на гражданското общество, политолози, анализатори, общественици, представители на научните среди.

768x432

Партията АЛДЕ с остра резолюция за участието на крайни националисти в правителството на България

 На съвета на АЛДЕ партията, който се проведе на 2-3 юни в Любляна, Словения се гласува резолюция за участието на крайните националисти в управлението на България.

Целият текст на Резолюцията:

Участие на крайни националисти в правителството на България

 Алианса на либералите и демократите за Европа се събра на 2-3 юни 2017 г. в Любляна, Словения:

Отбелязвайки, че:

  • ГЕРБ, член на Европейската народна партия, формира коалиционно правителство с крайни националисти след парламентарните избори в България на 26 март 2017 г. ;
  • на 16 септември 2014 г. Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) в доклада си за България определи Атака, НФСБ и ВМРО (Обединени патриоти) като ултра националистически / фашистки политически партии;[1]
  • някои висши държавни служители са обвинени в расизъм, ксенофобия, език на омраза, дискриминация и нацистки поздрави;
  • участието на Обединените патриоти в правителството подкопава европейските ценности;

Призовава:

  • Премиерът Бойко Борисов да преосмисли коалиционните си отношения и да отстрани от правителството на страната Обединените патриоти, за да осигури успешното провеждане на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС;
  • властите на България да демонстрират нулева толерантност към екстремистки и националистически нагласи и да разследват всички твърдения за расизъм, ксенофобия, омраза и дискриминация от страна на правителството;
  • Европейската народна партия да излезе с ясна позиция относно участието на крайни националисти в българското правителство;

 


[1] https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Bulgaria/BGR-CbC-V-2014-036-ENG.pdf, p15

ДПС даде вечеря – Ифтар по случай свещения месец Рамазан за посланиците на мюсюлманските държави в България

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ даде вечеря  – Ифтар по случай свещения месец Рамазан за посланиците на мюсюлманските държави в България.  Ифтара уважи  председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмет. На религиозната вечеря присъства ръководството на ДПС и народните представители от ДПС.

18838968 1334093946674977 1731671004849870569 n

Представители на ПГ на ДПС присъстваха на отбелязването на Деня на Ботев

Народните  представители Велислава Кръстева и ген. Симеон Симеонов  присъстваха на отбелязването на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Пред бюст -паметника на Христо Ботев в Борисовата градина беше поднесен  венец от името ПГ на Движението за права и свободи.

IMG 1743

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ЗАРАДВА ДЕЦА ПО ПОВОД НА ПРАЗНИКА ИМ - 1 ЮНИ

Зам.-председателят на ДПС Филиз Хюсменова направи дарения в три детски градини по повод на Международния ден на детето - 1 юни. Повече от 300 деца бяха зарадвани с играчки и лакомства. Детските градини в селата Зърнево, общ.Тервел, в с. Паисиево и филиалите й в Орешене, Долец и Боил в община Дулово, както и детското заведение "Веселие" в гр. Лозница получиха дидактични игри, конструктури и книжки с приказки, пъзели. Не бяха забравени и учителите, които се грижат за малчуганите.

С дарение от Филиз Хюсменова беше реновирана детската площадка в центъра на с. Цонево, общ. Дългопол и децата там ще се радват на цветно боядисаните детски уреди, нови люлки, пейка и пясъчник.

Чрез координаторите в информационните си центрове в Дулово, Разград, Добрич и Варна, зам.-председателят на ДПС изпрати за Деня на детето поздравителни адреси с пожелания.

Хюсменова осигури наградите за състезания и конкурси, проведени по повод на празника, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - средищно училище за селата Семерджиево, Бъзън, Ястребово, Червена вода и Образцов чифлик, област Русе. Учениците са от различни етноси - български, турски, ромски и татарски. Те се състезаваха с чували и велосипеди, бягаха с препятствия, скачаха на въже. Бяха наградени и най-добрите в конкурса за рисунка на тема „Детство мое”.

1 1

АКТИВИСТИ НА ДПС ОТ ЦАР КАЛОЯН БЯХА В БРЮКСЕЛ ПО ПОКАНА НА ЕВРОДЕПУТАТА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА

Евродепутатът Филиз Хюсменова посрещна в Европейския парламент активисти на ДПС от община Цар Калоян, област Разград. От 30 май до 1 юни тридесет жени гостуваха в Брюксел по нейна покана. Дамите имаха възможност да видят най-голямата европейска институция – Европейския парламент и да се запознаят с работата на евродепутатите. От специална презентация те научиха за комисиите в Европарламента, включително и тези, в който работи евродепутатът Филиз Хюсменова – Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, и Комисия по равенството на половете.  На гостите бяха разяснени правилата за функциониране на Европарламента и процесите на взимане на решения. С конкретни примери те се убедиха, че решенията, които се вземат в евроинституциите имат пряко отражение върху ежедневието на всеки европейски гражданин. Дамите получиха  основна информация за политическите групи, в които членуват евродепутатите, както и за актуалните събития от дневния ред на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, към която принадлежи делегацията на ДПС в Европарламента.

Илхан Кючюк в дебата - Борба срещу антисемитизма: Европа да прояви нулева толерантност към власт, която се гаври с паметта на невинни жертви

Уважаеми колеги,

Гласувах за, защото тази резолюция изпраща силен сигнал към демократичната общност по света. И той е, че никой не заслужава да бъде малтретиран и дискриминиран на база етническа и религиозна принадлежност, цвят на кожата или сексуална ориентация. Хората с еврейски произход са най-изстрадалите в новата история на Европа и като гражданин на Република България съм истински горд, че моята родина успя да спаси еврейската общност в страната по време на втората световна война.  

За съжаление обаче, 72 години по-късно в България се случват събития, които са посегателство върху паметта на жертвите на Холокоста. Преди броени седмици новото българско правителство назначи заместник -миинистър, който бе уличен със снимка, на която демонстрира нацистки поздрав. Ето я снимката. След което, вицепремиерът  на натовска и европейска България Валери Симеонов отговори, че през 70-те години на миналия век го били завели в лагера "Бухенвалд"  и заяви: (цитирам) "Като се замисля, кой знае какви майтапчийски снимки сме си правили там“. И за да е пълен цинизма, този човек бе назначен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Бия камбаната и призовавам Европа да прояви нулева толерантност към власт, която се гаври с паметта на невинни жертви.

Съболезнователен адрес по повод терористичния акт в Кабул

От мое име и от името на Движение за права и свободи изказваме нашите най-искрени съболезнования към близките на жертвите на терористичния атентат в Кабул.

 Категорично осъждаме проявите на тероризъм и омраза във всичките им форми и подкрепяме усилията на цялата демократична общност в борбата срещу тероризма и омразата. Борбата е обща и целта е победа. 
Терористите нямат народност, нямат религия, нямат оправдание за престъпленията си срещу човечеството и срещу мира. 

Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и пострадалите.

Мустафа Карадайъ

председател на ДПС

Евродепутът Илхан Кючюк: Новият консенсус за развитие е възможност ЕС да стане още по-силен и по-подготвен за днешните глобални предизвикателства

Благодаря г-н Председател,

Г-н Комисар,

Колеги,

Новият Европейски консесунс за развитие има за цел да отговори на настоящите глобални тенденции и предизвикателствата на глобализацията. Той е съгласувал политиката за развитие на Европейския съюз и неговите държави-членки с програмата на ООН 2030 за устойчиво развитие.

Консенсусът успя да постигне един от най-важните външнополитически приоритети на ЕС, а именно, повишената координация и единодействие между ЕС и неговите държави-членки. Освен това, за да се постигнат по-ефективни резултати и да се постигне по-голямо въздействие, той предлага индивидуален и диференциран подход при работа с партньорите, за да се насърчи съвместното програмиране и изпълнение, като се ангажира пълноценно гражданското общество и други участници. Той подчертава значението на ефективността на развитието, прозрачността, взаимната отчетност и ангажираността от страна на всички участващи партньори.

Ето защо, напълно подкрепям новия консенсус, тъй като това е възможност ЕС да стане още по-силен и по-подготвен за днешните глобални предизвикателства, но и да се насърчи устойчивото развитие. В заключение, нека бъдем по-амбициозни!

Хамид Хамид, зам.-председател на правната комисия в 44-тото НС: ГЕРБ са гузни за мажоритарната система, която предложиха

Ще настояваме парламентът да извърши изборното райониране, твърди зам.-председателят на групата на ДПС Хамид Хамид

Депутатът от ДПС Хамид Хамид е зам.-председател на правната комисия в 44-тото НС, в която ще се проведе основният дебат за резултатите от националния референдум и въвеждане на нова избирателна система. Юрист и народен представител в 41-вия, 42-рия и 43-тия парламент. Роден на 3 януари 1973 г. в с. Сини вир.
- Г-н Хамид, взе ли парламентарната група на ДПС окончателно решение каква избирателна система ще подкрепи при предстоящите дебати за промени в Изборния кодекс?
- Виждам, че всички се интересуват от нашето решение, но такова още няма. Въпросът не е обсъждан в групата. Предполагам, че след отбелязването на майските събития през 1989 г. ще се съберем и ще изработим позиция по въпроса, който наистина е доста съществен. Което означава, че решение ще има в началото на юни. В момента в групата има доста разнопосочни мнения.
- Гласовете на ДПС може да се окажат решаващи за налагане или на чиста мажоритарна система, внесена от ГЕРБ, или на смесена, за каквато се обявиха БСП и "Обединени патриоти". Какво е вашето лично мнение като зам.-шеф на правната комисия, която ще води основния дебат?
- Не знам дали гласовете на ДПС ще се окажат решаващи, но виждам, че наистина всички очакват решението ни с интерес. За законопроекта на ГЕРБ се изговори доста, тъй като той доста точно следва резултатите от референдума, иницииран от Слави Трифонов. Миналата седмица си позволих да изкажа публично личното си мнение и попитах защо ДПС да не вземе да подкрепи мажоритарната система, предложена от ГЕРБ. След това особено ме изненада едно интервю на председателя на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ, че анонсът за наша подкрепа спрямо техния законопроект бил "наказателна акция" срещу партията им. Далеч съм от мисълта да провеждам каквато и да е наказателна акция, но от реакцията на Кирилов е видно, че в ГЕРБ явно осъзнават, че има за какво да бъдат наказани. Оттам проличават и скритите аргументи на колегите в целия този дебат.
- Какви са те?
- Законопроектът им бе внесен с една-единствена мисъл - популизъм и опит за яхване на вълната от референдума, без да се влиза по същество в дебат. Неслучайно сме казвали няколко пъти, а аз искам отново да подчертая дебело към всички, които искат да се харесат на всяка цена, дори и за кратко време. Какво ще стане, ако всички действаме като тях и подкрепим популистки предложения? Ще стане следното: скоро всички ще се почувстваме доста конфузно и предполагам, че колегите от ГЕРБ вече се чувстват така.
- За какво ще настоява ДПС при разискванията?
- Готови сме да внесем предложения за промени в действащия Изборен кодекс, някои от които сме внасяли поне пет пъти. Ще предложим отпадане на забраната за агитация на език, различен от българския, както и на лимита на секциите в чужбина, защото той нарушава конституцията и извършва делене на българските граждани. Относно промените, които предлагат ГЕРБ, ще настояваме районирането да бъде включено в самия закон. Парламентът не трябва да прехвърля този горещ картоф - било на президента, или на ЦИК. Явно това ще бъде ябълката на раздора. Не може Народното събрание да прехвърля законодателна дейност на други държавни институции и да бяга от отговорност. Районирането трябва да бъде направено от парламента и да се запише в кодекса. Само така Народното събрание ще си свърши работата.
- "За" или "против" сте създаването на избирателни райони в чужбина?
- Въпросът е технически. При уредбата в сегашната конституция, която дава право на всички българи да гласуват, което и трябва да бъде, е невъзможно тези райони да бъдат определени по справедлив начин. Мисля, че е по-правилно гласовете от чужбина да се влеят по партии и така да бъдат отчетени. Колегите от ГЕРБ предлагат вотът на гласувалите в чужбина да се отчете по постоянен адрес. Мисля, че е справедливо.
- Вече става традиция преференциалното гласуване да предизвиква най-сериозните трусове в ДПС. Изключихте заради него един от депутатите си, избран с феномена 9/9. Какво ще предложите за вота с предпочитания?
- В момента бюлетината се изготвя така, че дава много възможности за грешки. Искаме да предложим вариант, в който преференцията остава, но се премахва възможността гласоподавателят да допусне грешка. Възможностите са много. Жребият в ЦИК може да се тегли малко по-рано и номерът на партията да не присъства при номерата за преференциално гласуване. Друг вариант е преференцията да е на гърба на бюлетината или в отделен отрязък от нея. Може при жребия номерата на партиите да почват от 50 или 100 нагоре и да не може да се получи съвпадение на номерата. В ДПС смятаме, че преференцията е неподходяща при действащите изборни правила. Изборният кодекс дава достатъчно възможности, ако някой се чувства толкова известен и познат в обществото, да издигне кандидатурата си като независим. Аз бих тръгнал натам да се премахнат всякакви пречки - подписи, инициативни комитети, да се облекчи режимът на регистрацията на независими кандидати, но да се премахнат преференциите. Иначе се получава диктат на едни 7% от дадена организация над останалите 93%. Специално в ДПС номинациите тръгват от низовите структури, минават през местните съвети, общинските съвети, областните съвети и стигат до Централно оперативно бюро. При цялото това подреждане на листата един тарикат да тръгне срещу волята на колективното тяло, аз не мисля, че той би бил полезен за партията. Явно има собствени егоистични подбуди.
- Нарисувахте стройна организационна система в ДПС, но около скандала с изключването на Ангел Исаев и с отказа на Камен Костадинов и Дурхан Мустафа от депутатство в бургаски медии местни активисти заявиха, че диктат е имало при реденето на листите и че това се е отразило на лошия резултат на движението в региона.
- Разбира се, недоволни винаги може да има. Листата в Бургас бе подредена след дълги дебати с участието на всички местни структури. Те участваха и когато централното бюро взимаше своето решение. Няма как цялата местна структура да бъде удовлетворена. След регистрацията на самата листа повече не би трябвало да има недоволни, защото структурата трябва да работи като едно цяло. Мисля, че колегите Костадинов и Мустафа с действията си показаха как се поема отговорност и как трябва да се държи един водач на листа. Дадоха знак на тези, които си мислят, че на всяка цена трябва да са депутати, че политика може да се прави и извън парламента. Тяхната постъпка даде да се разбере, че в Бургас нещата не са толкова зле и че с малко повече разговори противоречията ще се изгладят.
- Направи ли ДПС изводите си от изборните резултати?
- Отчетите текат и в момента, ние правим доста подробни анализи - и по области, и в централното бюро. Говорим за проблемите във всяка област поотделно. Като цяло в ДПС сме доволни от постигнатия резултат. Въпреки атаката, която имаше срещу нас и която дойде и от България, и от чужбина, ДПС успя да удържи позициите си. За съжаление в този парламент сме с 10 депутати по-малко, но причината я знаят всички - брутална намеса в изборния процес, дошла отвън. И парадоксът е, че точно тези, които лишиха ДПС от тези 10 представители, докараха националисти и фашисти на власт.
- Говорите за ДОСТ. Партията на Лютви Местан не постигна целта си да влезе в парламента, но явно продължава да има доверието на Турция, ако съдим по участието на официален неин представител на митинга в Джебел. Съгласен ли сте с подобен извод?
- Това не беше митинг на ДОСТ в Джебел, това беше празник на ДПС. Това, че един кмет, който толкова години е бил в ДПС, е станал кмет с подкрепата на ДПС, е предал каузата на ДПС и вече си приписва, че това е митинг на ДОСТ, ние никога няма да допуснем това да бъде празник на ДОСТ. Партия ДОСТ няма абсолютно никакво право да си приписва празника в Джебел.
- ДОСТ все още се ползва с подкрепата на турската държава. Има ли ДПС стратегия по въпроса?
- ДПС няма проблеми с турските институции, ДПС явно има проблем с една партия в Турция. ДПС винаги е подкрепяло Турция в нейния европейски път, винаги сме поддържали и ще поддържаме тяхното желание да станат членове на ЕС. Движението е свързано с тази държава, имаме много роднини там. Но ние винаги сме подкрепяли светския характер на тази държава. Това е труден път, по който Турция вървя много години и постигна големи успехи - и в икономиката, и в областта на правата на човека. И занапред ДПС ще продължи да подкрепя Турция в нейния проевропейски път.

 (в. Сега, 01.06.2017г)

Евродепутатът Искра Михайлова организира конференция за опростяване на ЕСИФ за повишаване на ефективността на инфраструктурните проекти

Проведе се конференция за опростяване на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за повишаване на ефективността на инфраструктурните проекти. В нея участва Камарата на строителите в България. Форумът се провежда в Брюксел и е организиран от Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на ЕП. Конференцията бе открита от Валдис Домбровскис – вицепрезидент на Европейската комисия (ЕК) и комисар, отговорен за еврото и социалния диалог. В нея вземат участие и Жан Артюи – председател на Комисията по бюджет към ЕП, Енрике Калвет Шамбон – член на Комисията по заетост към ЕП, Нормундс Попенс – зам. генерален директор на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ към ЕК, Мари-Ан Параскевас и Колин Бърн – Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, която е Координационно звено на ЕСФ към ЕК, Богдан Пушкаш – Национална агенция за обществени поръчки, Румъния, и др. Сред основните теми на форума е ефективното използване на различни финансови инструменти на Европейския съюз – оперативни програми и структурни фондове, плана „Юнкер“ и др., и как те взаимно могат да се допълват. По време на конференцията КСБ представи своята дейност за обединяване на бранша, за гарантиране на прозрачна бизнес среда и лоялна конкуренция, както и предложенията на Камарата за опростяване изпълнението на политиката на сближаване. Делегацията на КСБ се ръководи от председателя инж. Светослав Глосов. В нея участват и почетният председател – инж. Симеон Пешов, зам.-председателят инж. Николай Станков, изп. директор инж. Иван Бойков, председателят на Контролния съвет Валентин Николов, членове на УС и представители на строителни компании. В делегацията са и председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Станислав Иванов, зам. – председателят на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения Иван Вълков и зам. – председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Александър Ненков. В специален панел бе презентиран опитът на българските фирми при реализацията на обекти, финансирани по кохезионната политика.

 

27365698973 3ac08c4f3a o

Съболезнователен адрес по повод терористична атака на летище Ататюрк в Истанбул

Изключително много сме огорчени от ужасната терористична атака на летище Ататюрк в Истанбул, отнел живота на 36 души и ранил десетки други. Осъждаме остро този безумен акт насочен срещу мирни граждани, противоречащ на всякакъв морал и човешки ценности. През последната една година, ескалацията на тероризма по света и особено в Турция, показват необходимостта от още по-засилено международно сътрудничество и солидарност в тази област, което да бъде насочено срещу корените на това ужасно явление.

Движение за права и свободи поднася най-искрените си съболезнования към семействата на загиналите и изразяваме своята надежда за бързо възстановяване на пострадалите. В този тежък момент, ние скърбим заедно с целия турски народ!

Мустафа Карадайъ на срещата на либералния връх : Изходът за ЕС е повече политическа интеграция, по-малко икономическа регулация!

 

ЕС даде на европейските граждани регулации за ъгъла на изкривяване на бананите, но не им даде решения на въпроса за тяхната сигурност и миграцията, обяви лидерът на ДПС пред висшия либерален форум.

Председателят на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ участва в среща на либералните лидери в Европа, организирана по покана на председателя на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа – Ги Верхофщадт, председателя на партията АЛДЕ – Ханс Ван Баален и председателя на Европейската Демократична партия – Франсоа Байру. На срещата в Брюксел присъства също Филиз Хюсменова - ръководител на делегацията на ДПС в Европейския парламент и зам.- председател на ДПС. В нея взеха участие и министър-председателите - либерали на Белгия, Холандия, Люксембург, Дания, Естония, Финландия и Словения. Лидерската среща беше на тема „Пътят към развитието: как да съживим икономиката на ЕС”. По време на дебата, председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заяви, че „икономическият растеж и по-точно – стабилизирането и растежът на европейската икономика - минават през задължително реформиране на онова, което европейските граждани не харесват. А то е достатъчно ясно дефинирано от самите тях – повече политическа интеграция, по – малко икономическа регулация.“ В допълнение той посочи, че според Движението за права и свободи, изходът от сегашната кризисна за Европейския съюз ситуация е във връщане към мотото на ЕС - „Единство в многообразието”, в осъществяването на реформи на институциите на Евросъюза и намаляване на бюрократичния апарат, чрез промяна в икономиката - повече конкуренция и по – малко регулация.

Срещата на либералните лидери в Европа и обсъдената от тях тема се състоя с оглед установяване на обща позиция преди предстоящото заседание на Съвета на ЕС на 28 и 29 юни, на която европейските държавни глави ще разгледат темите за бъдещето на Европа след Брекзит, подсилването на единния европейски пазар и сигурността на ЕС.  

Снимка с Ги Верхофщадт

Снимка с Ги Верхофщадт – председател на Групата на Алианса на Либералите и Демократите за Европа в ЕП

 

27680372840 89054012b7 z

Снимка с Ханс Ван Баален -  председател на Алианса на Либералите и Демократите за Европа

Снимка с Тим Фарън siteСнимка с Тим Фарън – председател на Либералдемократическа партия, Великобритания

 
 
obshta snimka siteСнимка с д-р Жули Миновес - президент на Либералния интернационал
 
 
 Снимка с Франсоа Байру site                   Снимка с Франсоа Байру - Председател на Европейската Демократична партия

Евродепутатът Илхан Кючюк: Изправени сме пред уникалния шанс за обединение на остров Кипър

 Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк бе домакин на събитие в Европейския парламент посветено на разрешаването на кипърския конфликт и обединението на острова. Участници във форума бяха заместник председателя на Европейския парламент Ришард Чарнецки, Праксула Антониаду, бивш министър на енергетиката, търговията и туризма на Кипър и Омер Гьокчекуш, специален съветник по икономическите въпроси на лидерът на кипърските турци Мустафа Акинчи.

 „За мен е изключителна чест да бъда домакин на това историческо събитие, което се провежда в сърцето на Европа. След повече от 40 години, сме изправени пред уникалния шанс за обединение на острова и лидерите на двете страни не трябва да пропускат тази възможност. Силно вярвам, че трайното и цялостно уреждане на диспута не само ще донесе стабилност на острова, ще осигури просперитет за бъдещите поколения, но и ще бъде стъпка напред към мира в целия Средиземноморски регион. “, заяви Илхан Кючюк в своето приветствено слово.

Според заместник председателя на Европейския парламент Ришард Чарнецки Европейският съюз трябва да подкрепи мерки за изграждане на доверие между двете страни в диспута, които да са ключа към постигне на споразумение. В своето изказване Праксула Антониаду, заяви че Кипър трябва да се поучи от историята на Европа: „Можем да се поучим от примера, който Източна и Западна Германия ни предоставиха, в частност, да не се боим от обединението.Първо трябва да намерим политическо решение за обединение и едва тогава икономическите и интеграционни пречки ще бъдат преодолени.“

„Икономистите рядко са на едно мнение, но в случаят с Кипър мнозинството са единодушни, че намирането на решение ще бъде от изключителна полза за икономическия растеж на острова. С помощта на ЕС, Федерален Кипър може да се превърне в център на просперитета в Средиземно море. Има много работа, която трябва да се свърши, но двете страни не трябва да се плашат от това“, сподели пред гостите на форума Омер Гьокчекуш.

Сред гостите на събитието бяха още евродепутати, дипломати, служители на европейските институциите и представители на гражданското общество.

20160628 Cyprus event 6 site

Евродепутатът Илхан Кючюк: Изправени сме пред уникалния шанс за обединение на остров Кипър

 

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк бе домакин на събитие в Европейския парламент посветено на разрешаването на кипърския конфликт и обединението на острова. Участници във форума бяха заместник председателя на Европейския парламент Ришард Чарнецки, Праксула Антониаду, бивш министър на енергетиката, търговията и туризма на Кипър и Омер Гьокчекуш, специален съветник по икономическите въпроси на лидерът на кипърските турци Мустафа Акинчи.

 „За мен е изключителна чест да бъда домакин на това историческо събитие, което се провежда в сърцето на Европа. След повече от 40 години, сме изправени пред уникалния шанс за обединение на острова и лидерите на двете страни не трябва да пропускат тази възможност. Силно вярвам, че трайното и цялостно уреждане на диспута не само ще донесе стабилност на острова, ще осигури просперитет за бъдещите поколения, но и ще бъде стъпка напред към мира в целия Средиземноморски регион. “, заяви Илхан Кючюк в своето приветствено слово.

Според заместник председателя на Европейския парламент Ришард Чарнецки Европейският съюз трябва да подкрепи мерки за изграждане на доверие между двете страни в диспута, които да са ключа към постигне на споразумение. В своето изказване Праксула Антониаду, заяви че Кипър трябва да се поучи от историята на Европа: „Можем да се поучим от примера, който Източна и Западна Германия ни предоставиха, в частност, да не се боим от обединението.Първо трябва да намерим политическо решение за обединение и едва тогава икономическите и интеграционни пречки ще бъдат преодолени.“

„Икономистите рядко са на едно мнение, но в случаят с Кипър мнозинството са единодушни, че намирането на решение ще бъде от изключителна полза за икономическия растеж на острова. С помощта на ЕС, Федерален Кипър може да се превърне в център на просперитета в Средиземно море. Има много работа, която трябва да се свърши, но двете страни не трябва да се плашат от това“, сподели пред гостите на форума Омер Гьокчекуш.

Сред гостите на събитието бяха още евродепутати, дипломати, служители на европейските институциите и представители на гражданското общество.

 

20160628 Cyprus event 6 site

Евродепутатът Неджми Али: Европа трябва да преодолее трите големи кризи - бежанската, икономическата и кризата на сигурността

Съюзът ще продължи да съществува, въпреки напускането на Великобритания

Предстои корекция на Многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.,с разумно преразпределение на разходите в посока към по-слабо развитите региони ще бъде преодолян очакваният бюджетен недостиг, казва пред Епицентър.бг евродепутатът от ДПС

-Г-н Али, защо, според вас, Великобритания напусна Европейския съюз?

-На този въпрос не може да бъде даден еднозначен отговор. Така или иначе референдумът е проведен и резултатите са факт - измежду гласувалите има малък превес на хората, които смятат, че Великобритания трябва да напусне ЕС. Друг е въпросът, че младите гласоподаватели и тези на средна възраст, живеещи в големите градове и университетските центрове гласуваха предимно в полза на оставането, докато по-възрастните гласуваха за напускането на ЕС.

Но тук трябва да подчертаем, че референдумът няма задължителен характер и предстои гласуване на решение от Парламента на Великобритания. Очертават се предсрочни парламентарни избори в страната и друга конфигурация в законодателния орган, респективно и в правителството. За да придобием цялостна представа за ситуацията, трябва да отбележим и започналата преди два дена подписка за провеждането на нов референдум за членството на страната в ЕС, която вече е събрала над един милион заявления. В същото време гражданите на Шотландия и Северна Ирландия гласуваха в полза на оставането в ЕС и там сега се организира допитване за отделянето им от Великобритания и оставане в ЕС.

Както казах в началото, не може да бъде даден еднозначен отговор поради сложността на ситуацията. Това е демократичен избор на една суверенна нация. Единственото, което можем да кажем в случая е, че ние като европейци съжаляваме за това решение, но ще се съобразим с него.

-Какви ще бъдат дългосрочните последствия за ЕС от решението на втората икономика в Европа?

- В момента ЕС е най-големият икономически съюз на планетата. Населението е малко над 500 милиона души, а генерираният общ БВП е почти една четвърт от световния.

Великобритания е втората най-голяма икономика в ЕС след Германия. При всички случаи едно бъдещо напускане на страната ще се отрази негативно както върху общите икономически резултати на съюза, така и върху доверието в него. От друга страна обаче, не бива да се забравя, че Норвегия и Швейцария, които не са членове на ЕС са част от Европейското икономическо пространство и основните им търговски взаимоотношения са именно с ЕС. Ситуацията не трябва да се драматизира, защото най-вероятно Великобритания ще заеме подобна на тези две държави позиция.

Не бива да бъдат подценявани обаче възможните негативни последици върху световната икономика. Според някои икономически анализатори напускането на Великобритания може да хвърли света в поредната икономическа рецесия, което ми се струва малко пресилено. Въпреки това, трябва да имаме едно наум, особено имайки предвид реакцията на световните борси и валутните пазари в петък непосредствено след излизането на окончателните резултати от референдума. Обърнете внимание на представянето на водещите индекси на японската, германската и френската фондова борса - при тях спадът в рамките на деня беше средно около 8%, което е шокираща цифра. В САЩ спадът на индекса "Дау Джоунс" беше около 700 пункта. Само в рамките на деня на световните капиталови пазари бяха изтрити около 2 трилиона долара. В същото време британският паунд се срина с близо 10%, щети понесе и еврото.

- Как и какво трябва да са реформира в ЕС, за да се избегне ефектът на доминото от Брекзит?

-В петък, след среща на председателите на четирите основни европейски институции, председателят на Европейската Комисия Жан-Клод Юнкер направи изявление, в което подчерта, че се намираме в безпрецедентна ситуация, но съюзът от 27-те държави ще остане единен и ще продължи да съществува осигурявайки благосъстоянието на своите народи. Връзките между страните-членки са достатъчно силни и заедно могат да се справят с предизвикателствата, като генерират икономически растеж и осигурят просперитета и сигурността на европейските граждани.

Позицията на АЛДЕ, изразена в петък е, че резултатът от референдума е сигнал за събуждане и знак, че трябва да се работи за един нов, реформиран ЕС. Лидерът на групата на АЛДЕ в Парламента, Ги Ферхофщад, се концентрира върху трите големи кризи - бежанската, икономическата и кризата на сигурността. Валутният съюз трябва да бъде последван от политически съюз, службите за сигурност трябва да заработят заедно и ако искаме да развиваме вътрешен пазар без граници, необходимо е да бъдат защитени външните граници на Съюза.

На 28 юни, във вторник, е насрочена извънредна пленарна сесия на Европейския парламент. За понеделник и вторник е отменена работата на парламентарните комисии и всички усилия ще бъдат съсредоточени върху дебатите по резултатите от референдума и това, което предстои да се направи.  

- Годишната вноска на Великобритания е 8.5 милиарда паунда. В този смисъл очакват ли се сътресения в бюджета на ЕС?

-Въпреки размера на своята икономика, благодарение на договореностите още от времето на Маргарет Тачър, Великобритания плаща пропорционално по-малка сума като вноска в общия бюджет. Но тези средства са около 9% от бюджета на ЕС. В този смисъл напускането на Великобритания ще доведе до намаляване на приходната част на бюджета. От друга страна, предстои един продължителен процес, който не може да се случи от днес за утре. Съгласно регламентите, процесът ще продължи около две години. Преди дни премиерът Дейвид Камерън обяви, че ще подаде оставка вероятно през октомври. През предстоящия период Великобритания би следвало да се съобрази с всичките задължения, произтичащи от членството в ЕС. Така погледнато, известни сътресения поради намаляването на приходите в бюджета би следвало да се очакват едва в началото на 2019 г.

-Предвиждате ли спиране или намаляване на субсидиите за инфраструктура в страни, като България?

-Все още нещата не са напълно изяснени. В момента се провежда средносрочен преглед на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. Предвид актуалната ситуация, най-вероятно ще бъдат разгледани възможните корекции за края на поредния седемгодишен програмен период. Дори и да се получи този 9% спад на приходната част на бюджета от 2019 г., смятам че с едно разумно вътрешно преразпределение на разходната част в посока към по-слабо развитите региони и с повишаване на ефективността на усвояването на средствата, до голяма степен може да бъде преодолян очаквания недостиг.

-Какви са процедурите за напускане на Великобритания от ЕС, след като парламентът в Лондон гласува резултатите от референдума?

-Както на всички стана вече ясно, в съответствие с чл. 50 на Лисабонския договор, една държава-членка, която реши да напусне Съюза, следва да нотифицира за намерението си Европейския съвет. В съответствие с чл. 218 от Договора за функциониране на ЕС, Европейският съвет следва да сключи споразумението за напускане с Великобритания, като действа с квалифицирано мнозинство и след одобрение от Европейския парламент. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо засегнатата държава от датата на влизане в сила на споразумението или две години след нотификацията. Този срок при определени обстоятелства може и да бъде удължен.

-Ще бъде ли редуциран броят на депутатите в ЕП след Брекзит?

-В момента членовете на Европейския парламент са 751 и преди провеждането на референдума във Великобритания тази бройка се очакваше да остане непроменена и за в бъдеще. Съгласно Договорите на ЕС местата се разпределят между различните държави-членки въз основа на принципа на дегресивната пропорционалност. Това означава, че държавите с по-многобройно население имат повече места от онези с по-малобройно население, но по-малките държави имат повече места, отколкото би предполагало строгото прилагане на пропорционалността. Съгласно това разпределение Великобритания има 73 мандата в Европейския парламент. След евентуалното напускане на тази държава, личното ми мнение е, че може би трябва да се извърши известна корекция на общия брой на членовете на Европейския парламент, последвано от вътрешно преразпределение между отделните държави-членки. Но нека да не избързваме и да изчакаме предстоящите дебати във вторник.

-Дали ще има увеличение на вноските на страните - членки в бюджета на ЕС след напускането на Великобритания?

-Засега вноските на страните-членки на Съюза в общия бюджет са приблизително равни на около 1% от Брутния им национален доход. Както споменах преди малко, не смятам че ще има някакво драстично увеличаване на вноските, за да се компенсират евентуалните загуби, свързани с вноската на Великобритания. Редно е също така да припомним, че в момента в ЕС работи група на високо равнище, която има за основна задача да предложи реформиране именно на метода на събиране на средствата в приходната част на бюджета. Резултатите от работата на тази група ще трябва да отчетат и променената ситуация в Съюза.

(http://epicenter.bg/,26.06.2016 г.)

Илхан Кючюк: ЕС трябва час по-скоро да се реформира

Как ще се отрази излизането на Великобритания от ЕС, в частност и на такива по-малки държави като България, Румъния и Гърция?

Решението на британците ще се отрази върху целия Европейски съюз, включително и за по-малките държави, които са част от големия Европейски съюз. Тук не можем да говорим за малки и големи държави, тук говорим за държави, които участват в един обединен Европейски съюз. Иска ми се да говорим по-скоро за евентуалните сценарии. Сценарият Норвегия не е добър за Великобритания и аз имах възможността вече да говоря на няколко пъти за него. Наскоро имахме възможността да чуем и премиера на Норвегия, който каза че норвежкия сценарии не е полезен за гражданите на Норвегия и той няма да бъде полезен и за гражданите на Великобритания. Бидейки част от свободното движение на стоки и капитали, Норвегия е задължена да имплементира на 75% вътрешното си законодателство с разпоредбите на Европейския съюз, с общностното право. В този смисъл това решение на британските граждани задълбочава проблемите пред Европейския съюз, но е и възможност да се дискутират в по-голяма степен големите европейски предизвикателства. Няма лесни решения и час по-скоро европейските лидери трябва да седнат заедно и да начертаят пътна карта за бъдещето на Европа.

Вие лично изненадан ли сте от резултата на референдума?

Очакван резултат, аз лично имах възможността да бъда във Великобритания в продължение на два дни. Всяка политическа сила и в двата лагера, за оставане и за излизане от ЕС, имаха своите аргументи. И тези аргументи стоят на масата на европейските лидери. Те поставят много важни въпроси за бъдещето на Европейския съюз и за неговото реформиране. Не можем да имаме Европейски съюз на много скорости. Не можем да имаме Европейски съюз, който е на 28 държави, които мислят по големите глобални предизвикателства по 28 различни начина. Европейският съюз трябва да има адекватни действия, които да отговарят на съвременните геополитически и икономически очаквания, както и на всички граждани в ЕС, в това число и на България. България трябва да има значителна роля при провеждането на тези реформи. Очаквате ли този резултат да доведе до евентуално разпадане на самата Великобритания, защото виждаме, че резултатите са различни за всяка държава в Обединеното кралство? В Шотландия и Северна Ирландия резултатите са за оставане в ЕС. Възможни са и такива сценарии. Шотландия поставя много остро въпроса чрез своите политически лидери. Поставя се и въпросът какво ще бъде политическото бъдеще на Гибралтар. Много важен въпрос. 90% от гражданите на Гибралтар гласуваха за оставане в ЕС. Поставя се въпросът и дали ще има следващ референдум в Шотландия. Дали този референдум няма да доведе и до други референдуми, говори се за референдум в Каталуния от известно време. Тоест резултатите от референдума ще създадат нови параметри за правене на политика, не само в самата Великобритания, но и в другите европейски държави. Създават се много въпроси, на които ЕС няма адекватни отговори, и това е проблемът. Ние правим политика на следване на случилото се, а не на изпреварването му.

Дейвид Камерън подаде оставка, очакван ход ли е за вас и правилен ли е? 

Единственият възможен в такива случаи, защото той се бореше за оставането на своята страна в ЕС. След резултата на гражданите на Великобритания, това е единствения възможен политически ход. Добрата новина за Великобритания е, че Дейвид Камерън не прибърза с решението си и даде възможност за преосмисляне на много от допуснатите грешки в следващите три месеца. Това ще даде една по-голяма стабилност на Великобритания и в същото време ще даде възможност за един по-задълбочен диалог с европейските лидери.

( http://www.informo.bg,24.06.2016 г.)

Илхан Кючюк: Ако британците искат да променят ЕС, трябва да останат част от него

Българското правителство пропусна шанса да се заяви като равностоен партньор за следващи години в ЕС и не направи една заявка за по-солидарна политика на страните – членки към държави като нас, казва пред Епицентър.бг евродепутатът от ДПС и вицепрезидент 

- Г-н Кючюк, днес се провежда референдумът във Великобритания за излизане от Европейския съюз, а преди няколко дни вие бяхте на Острова и агитирахте страната да остане в Съюза. Защо смятате, че  кралството трябва да остане част от общността?

- Има много аргументи – и политически, и икономически. Но първо искам да разсея една голяма спекулация – че е възможен вариант за „Брекзит“, при който се запазват добрите икономически и търговски отношения с Европейския съюз (ЕС)- тоест да се реализира моделът „Норвегия“. По този въпрос беше даден отговор точно от премиера на Норвегия г-жа Ерна Солберг, която в „Политико“ каза следното: “Великобритания ще страда и ще мрази тази форма на отношения с ЕС, защото Норвегия получава достъп до голяма част от вътрешния пазар на Съюза чрез членството си в икономическото пространство“.

Това означава, че една голяма част от стоките се възползват от свободното движение в ЕС. В замяна на това обаче една четвърт или 85 процента от европейското законодателство, се прилага автоматично, без Норвегия да участва в приемането му. Тоест страната не участва в одобряването на тези решения, но възползвайки се от правото на свободно движение, тя ги приема автоматично.

Освен това тя плаща приблизително същата сума на глава от населението, каквато внася и Великобритания – 108 евро за Норвегия, 139 евро за Лондон. Много е важно да се разсее този мит, защото той основният коз в ръцете на хора като Найджъл Фараж и на други, които искат да разбият единството на Европейския съюз. Има още много икономически, търговски, политически и геополитически аргументи. Например, как Великобритания ще успее да се справи с големите глобални предизвикателства – климатични промени, миграция, тероризъм. Аз си мисля, че бъдещето на всички в глобализиращия се свят не е в индивидуалните държави, а в големите съюзи. Имаме Китай, Индия, САЩ.

Ако Европа иска да бъде равностоен партньор, дори в много отношения да бъде водещ политически съюз – бъдещето е в обединението на всички европейски държави. Затова смятам, че Островът трябва да бъде част от ЕС – не да излиза, а да води дебата за Съюза.

- По последни данни на социолозите, британците, които искат „Брекзит“водят със 7 процента. Какви са ви впечатленията от Лондон?

 -Експертните аргументи, за съжаление, отстъпват пред популисткото говорене. И това е проблем за всички ни – и на политици, и на граждани. Всъщност най-вече на политиците, защото не успяваме да обясним на гражданите какви биха били ползите от членството на всяка една държава в ЕС. Това го има и там и аз го видях в дните преди референдума. Не бих се ангажирал с прогноза за изхода от допитването, но това, което видях във Великобритания е, че всеки глас е важен. И двете страни – тази, която е за излизане на страната, и тази която е за оставане в ЕС, правят много ангажираща кампания, всеки със своите аргументи и позиции.

- Бежанците ли са основният проблем за британците? При излизане на страната от ЕС, това няма ли да доведе до ефекта на доминото?

- Добре, нека ви задам тогава въпроса – как Великобритания ще се справи сама с този проблем? Аз съм съгласен – тезата ви е вярна. Съгласен съм и с това, че в Европа има проблеми, но всички заедно трябва да ги решим. Не казвам, че Европейският съюз е в най-доброто си състояние – има проблеми и независимо от „Брекзит“, европейските лидери час по-скоро трябва да се ангажират със сериозен дебат по въпросите на Европейския съюз. Не може да има 28 Европи, не може да имаме различна политика по отношение на миграцията, на тероризма, системите за сигурност и прочие. ЕС трябва да се реформира и ако британците искат да го променят, те трябва да са част от него. Вече има първи стъпки за създаването на гранична и брегова охрана и България, като външна граница на ЕС, трябва да бъде част от тази система. Втора – регламентът „Дъблин“ е неработещ, формата на регулация е остаряла. Той трябва да бъде преразгледан. Трето – в САЩ има легален начин за влизане на граждани от трети държави, които получават възможност за легална работа.

В Европа също има законен начин за влизане - начин, по който да се даде възможност и службите да контролират влизащите в съюза и в същото време да проявим по-голяма солидарност и да не караме хората да влизат в бурните морета.

- Британската икономика е втората в ЕС и петата в света. Годишно в бюджета на ЕС тя внася 8,5 млрд. лири, което означава, че Лондон е един от най-големите донори за европрограмите. Ще бъдат ли спрени или орязани парите на страни като България, ако има положителен резултат от „Брекзит“?

-Този въпрос има много по-големи измерения, що се отнася до инфраструктурните и инвестиционни програми на Европейския съюз. В момента тенденцията в ЕС е да се изоставят тези региони и държави, като България – това са около 13 държави са от последното и предпоследно разширяване. Тезата е че, видите ли ние вече сме достигнали еднакъв стандарт, че сме достигнали онази инфраструктурна кохезия и че не е нужно да се дават повече пари за инфраструктурни и инвестиционни проекти. Напротив - трябва да се насърчава заетостта и създаването на нови работни места. Така е – те са прави, но само до определен момент. Как да има развитие и създаване на работни места, когато нямаме еднакви условия. Те си изградиха своите инфраструктури, но ние не сме, защо се присъединихме много по-късно към Съюза.

Но тук въпросът е как реагира на това българското правителство? Защото цяла Европа ни гледаше, когато ставаше въпрос за приемането на бежанци? Колко бежанци имаме в България? Между 50 и 60! И знаете ли какъв е аргументът на моите колеги: „Вие искате да бъдем солидарни с вас, но вие колко пъти бяхте солидарни с нас? Колко пъти бяхте солидарни с нас германците, когато приехме 1 млн. бежанци? Колко пари заделихте за интеграционни програми? Ние знаем, че те не искат да остават в България, но да бяхте създали интеграционна програма и да бяхте стартирали курсове за обучението им на немски език“.

Този въпрос е много голям и той е във фокуса на българското правителство. То пропусна шанса да се заяви като равностоен партньор за следващи години в ЕС и заедно с това пропусна шанса да направи една заявка за по-солидарна политика на страните – членки към държави като нас. Съжалявам, това няма да бъде казано от моите колеги като директно, но съвсем скоро ще се чуе и от други места.

- Какви са вашите прогнози за британския референдум?

- Моето очакване е Великобритания да остане в Европейския съюз, защото страната без ЕС ще е просто Британия. Но от друга страна, обединена Европа без Великобритания няма да бъде обединена. Само ми позволете да припомня една мисъл на сър Джефри Хау, който беше казал:"Ние би трябвало да имаме повече, не по-малко влияние над Европа, в която днес живеем". Със същата тежест тезата на Хау е валидна и към днешна дата. 

(Епицентър, 23.06.2016 г.)

Илхан Кючюк: Обмяната на най-добри практики са ефективни инструменти за подобряване на образователните системи в ЕС

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми Колеги,

Прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в  областта на образованието и обучението се извършва доброволно от държавите членки, но трябва да отбележим, че тя е от съществено значение. Сътрудничеството, и в частност обмяната на най-добри практики, са се доказали като ефективни инструменти за подобряване на образователните системи в Съюза, но все още участниците в рамковата стратегия не се възползват достатъчно от техния потенциал.

Трябва да насърчаваме и подпомагаме държавите членки в техните усилия да осигурят добре организирано, целенасочено, качествено, прозрачно и приобщаващо образование, което да отговаря на  нуждите на днешната разнообразна група от учащи се, визирайки както формалното, така и неформалното образование. Създаването на алтернативни форми на обучение и улесняване на признаването на придобитите умения и квалификации са от изключителна важност за разширяване достъпа и възможностите за образование и обучение както и за успешна реализация.

Необходимо е да се подобри сътрудничеството между държавите членки за създаване на нови, иновативни и интерактивни методи на преподаване, обучение и учене, където учащите се са активни участници в образователния процес. Това ще повиши привлекателността и ефективността на учебния процес и ще засили развитието на креативността на участниците в образователния процес.

Важно е да положим допълнителни усилия по отношение на подобряването на образованието в ранна детска възраст и насърчаване на неговото развитие и модернизация. Подчертавам още, че има и спешна нужда от подсилване на обновената европейска програма за обучение на възрастни.

Необходимо е по-добро сътрудничество между ЕС и компетентните органи в държавите членки с цел да се намери правилният подход за бързо, цялостно и устойчиво интегриране на бежанците, имигранти и търсещи убежище в системите за образование и обучение, както и да се гарантира, че тези, които вече са придобили професионални квалификация ще получат дължимото признаване.

В заключение  подчертавам  нуждата от по-добър мониторинг, с цел да се приложи успешно стратегията за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението.

 

Евродепутатите Филиз Хюсменова и Искра Михайлова в работни срещи с делегация от „Съвет на жените в бизнеса в България”

Евродепутатите Филиз Хюсменова и Искра Михайлова посрещат в Брюксел делегация от жени - лидери от “Съвет на жените в бизнеса в България” (СЖББ). Работното посещение на 22 и 23 юни 2016 г. се осъществява по покана на дамите евродепутати от АЛДЕ и от ЕНП. В делегацията участват1бизнес дами, представители на някои от най-успешните компании в България от сектора на финансовите и банковите услуги, хотелиерството и бизнес консултирането. По време на визитатa са предвидени десет  работни срещи на високо ниво с влиятелни политици и представители на неправителствения сектор на европейско ниво.

„Искаме да покажем как в България насърчаваме професионалното и кариерно развитие на жените в малкия и средния бизнес. Сигурни сме, че ще създадем нови партньорства, с които да надградим инициативите ни, даващи възможност на млади и талантливи жени - професионалисти да реализират своя потенциал в България“ - коментира Боряна Манолова, председател на СЖББ. Тя благодари на българските представители в Европейския парламент за предоставената възможност за контакти,  обмен на мнения и добри практики с европейски лидери.

Евродепутатите са осигурили срещи на делегацията с Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по бюджет и човешки ресурси и Елжбета Биенковска, еврокомисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП. Дамите ще дискутират ролята на жените в бизнеса с жени евродепутати от България и със заместник-председателя на Европарламента Мейрийд Макгинес, генералния секретар на ЕНП Антонио Лопес и евродепутатите Мартина Длабайова и Ангелика Ниблер.Предвидени са дискусии с ръководителите на Американската търговска камара в Европейския съюз, Центъра за политически стратегии на Комисията „Юнкер” и Мрежата за равенство на половете на партия АЛДЕ.

 

 MG 5338S12

 

sreshta fh

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ даде вечеря – Ифтар

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ даде вечеря – Ифтар по случай свещения месец Рамазанот името на мюсюлманите в партията за посланиците на мюсюлманските държави в България в хотел “Рамада” София. Ифтара уважиха и председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмет и имамът на софийската джамия "Баня баши" Шенол Исмаил. Религиозната вечеря споделиха и народните представители от ДПС.

13493415 10207371780665765 564654261 o

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с посланиците на страните от ЕС

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ,  придружаван  от зам.-председателя на ДПС Янко Янков,  членовете на ЦОБ  Юнал Лютфи и Четин Казак, който е и зам.-председател на ПГ на ДПС  и народния представител Салиха Емин, се срещна днес с посланиците на страните-членки на Европейския съюз в "Шератон София  Хотел Балкан". Срещата протече в приятелска атмосфера. Дискутирани бяха въпроси и теми, които са в актуалния дневен ред на българското общество. От името на дипломатите, посланикът на Холандия, която председателства ЕС, н. пр. Том ван Оорсхот изрази задоволството от интересния и ползотворен  разговор.

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ запозна 18-те посланици с позициите и вижданията на ДПС като опозиционна партия за ситуацията в държавата и по отношение на основните приоритети, които България трябва да следва като пълноправен и пълноценен член на ЕС.

sreshta

Илхан Кючюк от Лондон: Гласувайте за оставане, защото Великобритания без ЕС ще бъде просто Британия

 

Вицепрезидентът на партия АЛДЕ бе единственият български политик, който участва в кампанията няколко дни преди референдума на 23 юни

Евродепутатът от АЛДЕ / ДПС Илхан Кючюк – бе единственият български политик, който се включи на терен в кампанията за оставане на Великобритания в ЕС. Кючюк, който е и вицепрезидент на европейските либерали, оказа подкрепа на колегите си в последните решаващи дни преди провеждането на референдума за бъдещето на Великобритания.

„Няма оправдание за отричането на идеала за обединена Европа, в която мирът и просперитетът се приемат за даденост. Не смятам, че Европа ще потъне в хаос ако вотът за Brexit надделее, но смятам обаче, че Европа ще бъде особено разединена. Това несъмнено ще разклати онези спокойствие и хармония, които често приемаме за обстоятелство“, коментира Кючюк в квартал Уест Хампстед, Лондон, където заедно с колеги проведоха кампания „от врата на врата“, за да предадат послания за оставане в Европейския съюз.

По думите на Кючюк Европейският съюз днес не е перфектен, но е немислимо една държава да се откаже от европейската идея именно сега, когато са налице твърде много глобални предизвикателства, чието решение е възможно единствено с общи и солидарни действия.

„По време на визитата ми в Лондон имах възможността да разговарям със стотици британци – млади и по-възрастни. Опасенията им са свързани именно с икономическите последици и неизвестността, до които би довело напускането на Великобритания. Вярвам, че на 23 юни британците ще вземат правилното решение, защото Великобритания без Европейския съюз ще бъде просто Британия“, добави още Илхан Кючюк.

 

20160621 Brexit 4 site

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Стартовата помощ за развитието на малки стопанства и актуални възможности за финансиране на земеделски и неземеделски производители, бяха темите на работна среща, проведена в с. Искра, област Силистра. Тя се осъществи под патронажа на зам.-председателя на ДПС Филиз Хюсменова и е част от поредица информационни срещи в област Силистра, проведени в Тутракан, Дулово, Главиница и с. Брадвари /община Силистра/. Според Хюсменова хората имат нужда от информация и обучение на място - да се запознават с новите и предстоящите възможности, касаещи тяхната работа, без да се откъсват от селскостопанския процес. В обучението в с. Искра се включиха заинтересовани селскостопански производители от община Ситово. Ализан Яхова – бивш изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”- запозна присъстващите с подмярка 6.3 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.., по която приемът на проекти стартира на 4 юли. Експертът предостави информация за стартовата помощ за развитието на малките стопанства, за която могат да кандидатстват земеделските стопани. Бяха обсъдени и актуалните възможности за финансиране на пчелари, животновъди, овощари, зеленчукопроизводители и други. Съдействие за провеждането на работната среща оказаха кметът на с. Искра и координаторът в Европейския информационен център на евродепутат Филиз Хюсменова в гр. Дулово.

Депутатът Янко Янков за „заплахата от Москва“, ще ни нападнат ли и има ли опасност от световна война!

Ние и Русия сме като мишле и слон, но България вече е НАТО, смята членът на комисията по отбрана

 - Г-н Янков, има ли някаква невидима опасност за сигурността на страната ни, защото реакцията на президента, премиера и военния министър, които извънредно дадоха общо изявление, беше изненадваща?

- Тази реакция беше повече от липса на координация, отколкото от някакви други реакции. България трябва да инвестира в своята сигурност. Ние сме член на НАТО и наша отговорност - на политиците и на институциите, е чрез ефективното, пълноценно интегриране на България в алианса да осигурим сигурности спокойствие на българските граждани и целостта на българската територия.

Ние сме и част от територията на Европейския съюз и един от най-важните ни проблеми е потокът от бежанци, който смятам, че няма да намалее и дори има опасност на моменти да ескалира.

- Какво може да го ескалира?

- Нали виждате, че понякога това става спонтанно и непридвидимо. В Сирия нещата още не са ясни. Ирак, Афганистан, изобщо в Африка ври и кипи. Ситуацията в Украйна също не я изяснена.

Беше казано и явно това е информация от нашите специални служби, че Черно море също може да бъде територия, която да получи интензивен поток бежанци. От тази гледна точка трябва да си охраняваме добре територията. Това ни мотивира да подкрепим изработването на два нови патрулни кораба.

- А трябва ли да откликнем на инициативата на Румъния за създаването на обща флотилия срещу Русия?

- На мен лично не ми стана ясно какво е желанието на румънците. Румънският премиер непрекъснато уточняваше нещо. При нас президентът - също. Не можах да разбера кой какво е казал и какво иска да каже. Затова може би ние ще имаме в нашата комисия по сигурност и отбрана такъв въпрос към министъра на отбраната. Ще се наложи да го повикаме специално.

Но от друга страна не бива да се намесваме безкрайно и в работата на изпълнителната власт. Ние започнахме непрекъснати опити за контролиране на институциите. За да може всеки да си носи отговорността за това което прави, трябва да има и свободата да го прави. Всичко, което се прави съвместно с НАТО като проекти и действия е отговорност на Министерски съвет и всъщност на Министерството на отбраната и на министъра на отбраната.

- Едва ли премиерът каза случайно, че ако негови министри са поемали такива ангажименти, ще прати тях на корабите да воюват.

- Това е изключително болезнен въпрос за България - счита се, че всяка една инвестиция в сигурността по отношение на НАТО е насочена срещу Русия. Това е спекулация, защото ние определено изоставаме в модернизацията на въоръжените сили, в капацитета им. Ние имаме драстична нужда от модернизация и от подобряване на техниката.

- В случая с Румъния обаче става дума за участие с жива сила. Трябва ли да приемем това предложение?

- За да ви да мнение по този въпрос, трябва да видим какво е конкретното искане. Ако това е някакво съвместно учение, което тренира боеспособности във военноморските сили на двете страни за ефективни действия в случай на нужда, е едно. Ако това е постоянно формирование, което трябва да бъде създадено по необясними причини, без да имаме някаква реална заплаха в момента, е съвсем друго.

-  Първанов заяви, че всичко това ще се използва за навлизането на Турция в Черно море за действия насочени срещу Русия. Вие имате ли такава информация?

- За да се влезе в Черно море, задължително се минава през Босфора. Босфора се охранява от НАТО. Основният фактор, който изпълнява тези функции, е Турция. Ако има някакви съвместни действия на НАТО, в тях безусловно ще участва и Турция.

Такава риторика се използва за насаждането на негативизъм към определени държави. Едни срещу Турция, други срещу Русия, трети срещу САЩ. България има нужда от приятели. България няма нужда от врагове. Ние сме партньори с Турция, за нас е стратегически важно Турция да си държи бежанците там.

- Но отказа да приеме 200 бежанци, които им връщаме обратно.

- Не приема бежанци, които са минали нелегално.

- Значи не е прекратила споразумението с ЕС?

- Не е, разбира се. Там има 2 300 000 бежанци. На нас ни трябва интензивна добронамерена комуникация в съответствие с интересите на България. Като малко държава, изключително исторически обременена, исторически изключително емоционално свързана с други държава и с ицключитена нужда от перспектива за бъдещето на младите хора по отношение на демокрацията и на ценностите, които човешката цивилизация е постигнала.

Тези всички бежанци бягат, за да отидат в страните, които са с изключително високо качество на живот и демокрация. Да, във Франция демокрацията донесе определени негативи, които те си отчетоха като грешки, но не фатализират нищо.

В гетата, в които сме сложили определена част от българската нация, могат да ни донесат френски проблеми, защото животът там няма нищо общо с живота отвън като правила. И това е отговоност на всички българи, на цялата държава и на  всички институции. Ако оставим нещата така, ликвидираме бъдещето на децата си.

- Съществува ли реална заплаха за България откъм Русия, че се налага някои фактори у нас да заемат позиция на ястреби?

- Ако правим сравнение само между България и Русия, това е все едно да срамняваш слон с мишле. Но България вече не е само България. България е НАТО, цялата система. Русия никога няма да нападне България. А война можду Русия и НАТО е краят на света. Локални конфликти ще има. Ние като политици, като хора, които се занимават със сигрност, трябва да направим така, че локалните конфликти да бъдат встрани от България. С тая политика, която провеждаме в момента, можем да си предизвикаме много по-опасен конфликт вътре в държавата, отколкото някой отвън да ни заплашва. Минал някакъв самолет близко до нас и ние изпадаме в паника.

Ние трябва да си охраняваме пространството, имаме ядрена централа, но да твърдим, че Русия персонално ще заплашва България, това е смешно.

- Адекватен ли е военният министър на тази много критична в момента ситуация не само за България, но и за света?

- От всичко, което се говореше, не можах да разбера кой какво е казал и към кого беше критиката. Може би това не трябваше да се презентира пред обществото, защото това, което се случва в крайна сметка е, че всички съгрешихме и всички станахме непотребни - сериозен спад на доверието към институциите и политическата система. Но за да дам окончателен отговор, трябва да съм наясно кой какво е направил. Само, че не знам. Но ние ще си го изясним и, ако пак ми зададете този въпрос, обещавам да ви отговоря

(Агенция ПИК, 18.06.2016 г.)

Истинската причина защо британците трябва да гласуват за оставане в ЕС

Илхан Кючюк е български евродепутат от АЛДЕ / ДПС и председател на Младежкото Движение за права и свободи. В края на миналата година бе избран за вицепрезидент на Алианса на либералите и демократите за Европа по време на 36-тия конгрес на партията. Илхан Кючюк има активно участие по темата за бъдещето на Великобритания и предстоящия референдум. Кючюк е и единственият български политик, който замина за Великобритания, за да се включи на терен в кампанията за оставане в ЕС броени дни преди решаващия вот на Острова.

Различните видове аргументи – икономически, търговски, финансови, социални, както и аргументите на здравия разум – да се гласува за оставане в ЕС на 23 юни – бяха обстойно анализирани през последните четири седмици.
Има една първостепенна по важност причина обаче и тя се заключава в нещо, което нито един британец – млад или възрастен – не трябва да забравя.
Тази причина е чудесно илюстрирана в един ярък, запомнящ се образ, увековечил ужаса на група хора, изселени от Варшавското гето през май 1943 г.

ik foto v tekst

 

Кадърът е заснет от Юрген Щууп, офицер от нацисткия Щуцщафел, и включен в доклада му за ликвидирането на Варшавското гето. Снимката показва група жени и деца от еврейски произход, поели тежкия път на своята участ. На преден пан – младо момче на не повече от 10-11-годишна възраст, с високо вдигнати ръце и недоумяващи, ужасени очи. До него – млада жена, вероятно майка му, гледа с укорителен поглед войниците, охраняващи тази тъжна процесия.

Европейският съюз не е никак перфектен. В много отношения той ни дразни или отегчава, но не трябва да забравяме, че той все още се намира в процес на развитие; в период, в който има нужда от отговорно отношение и внимание.
Европейският съюз съвсем не е съвършен, има много неща, които ни осуетяват или дразнят до някава степен, но Европейският Съюз все още е в процес на усъвършенстване и се нуждае от грижи и внимание. И въпреки това – Европа днес е едно безкрайно по-добро място спрямо времето, когато Щууп е заснел този кадър. Кадър, който красноречиво напомня на всички ни, че само глупците са в състояние да забравят историята.

Съгласен съм, че Европа днес не е съвършена, но и е безкрайно по-добро място, отколкото през 1945 г., когато варварствата на две световни войни в рамките на половин век ни показаха жестокостта, на която човечеството е способно.
Тези две войни – и двете започнали в Европа – са отнели живота на над 102 милиона души – 70 милиона военни и цивилни загиват по време на военните действия, а още 32 милиона умират от болести и недохранване.

Европейският съюз – същият този съюз, който ще бъде повлиян от решението, взето на 23 юни, се основава на един прост принцип – целта на неговите създатели е била една друга Европа, в която нова война е не просто немислима, но и практически невъзможна.

Въпреки че дори и родителите на много от нас не са били родени през 1943 г., ние нямаме право да бъдем безразлични към уроците и поуките от тази мрачна година.

Няма оправдание за отричането на идеала за обединена Европа, в която мирът и просперитетът се приемат за даденост.

Не допускам нито за момент, че Европа ще потъне в хаос ако вотът за Brexit надделее – така или иначе до този момент в кампанията имаше твърде много пропаганда.

Смятам обаче, че Европа днес, нашата обединена Европа ще бъде особено разединена. Това несъмнено ще разклати онези спокойствие и хармония, които често приемаме за даденост.

Обединеното кралство плати твърде висока цена, за създаването на по-хармонична, демократична и просперираща Европа. Това се вижда във военните гробища и в страховитите редици от бели кръстове.

Би било ужасна трагедия ако Великобритания се откаже от европейския проект именно сега, когато има работа, която предстои да бъде свършена.

( 24 часа, 20.06.2016 г.)

Четин Казак: Патриотите са кормчията на кораба, не Борисов

Искаме възстановяване на мониторинга върху демокрацията у нас - застрашена е и има регрес
- Г-н Казак, тръгва ли ДПС на революция, след като мнозинството в Народното събрание прие ограничението до 35 секции в чужда държава? Ваши съпартийци се заканиха от трибуната, че Борисов вече няма да получава подкрепа. Цитирам г-н Кърджалиев: "Премиерът вече няма да има поводи да ни благодари."
- От самото начало на 43-ото НС ДПС се позиционира като опозиция на това управление. Още тогава заявихме, че то е заложник на ксенофобията и популизма.
- Визирате Патриотичния фронт (ПФ)?
- Именно. С подобен недъг, заложен още в зачеването на това правителство, нищо добро не го очаква. За съжаление, се оказахме прави. С течение на времето това мнозинство все по-ясно и категорично затъва в блатото на зависимостта, на тоталния контрол и манипулация от страна на ПФ, който започва все по-осезаемо да диктува почти всяка стъпка и всеки законодателен акт.
- Питайте патриотите -ще се изсмеят: "Как? Нямаме един министър."
- Това е благовидната фасада, зад която се крие реалната власт, с която разполагат Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Макар и без явни представители на първо ниво в изпълнителната власт, имат многобройни такива на второ ниво - зам.-министри, хора в агенциите и министерствата, в местната власт. Така че ПФ е пълноценен участник в управлението на всички нива. И, за съжаление, се превръща в кормчия на кораба на правителството на Бойко Борисов. Явно капитанът на кораба все по-трудно дава разпореждания накъде да върви той и е зависим от това накъде ще завърти руля кормчията...
- Вие ще торпилирате ли кораба? Какви действия готвите?
- След приемането на тези антидемократични, ксенофобски текстове, които лишават от права стотици хиляди български граждани, ДПС губи и последната си надежда, че това управление може да свърши нещо добро и европейско за България.
Ще следим и ще изобличаваме всеки неуспех, всяка грешна стъпка на това управление. Превръщаме се вече в безкомпромисна опозиция на тази власт, която дърпа България встрани от нейния европейски облик и икономически просперитет.
Нищо добро не се случва, напротив - проблемите се трупат един след друг. Несъгласията и раздорите в управляващото мнозинство са почти ежедневни. Това не дава никакви добри сигнали за стабилност - нито към българите, нито към външните ни партньори. Езикът на омразата започна да става еталон.
- Каракачанов рязко ви провокира от трибуната с епитет - за "ордите избиратели от Турция".
- С лека ръка беше подмината квалификацията "орди", които щели да влязат, ако би била премахната уседналостта за местните и за евроизборите. "Орди" се наричат българските граждани, които живеят в Република Турция и които са честни, достойни хора, допринасяли много за авторитета на тази държава. Които са били изгонени насилствено от комунистическия режим. За благодарност биват наричани "орди" от виден представител на управляващото мнозинство.
- Имате ли, макар и приблизителни, сметки каква част от изселниците ни в
Турция, които традиционно гласуват, вече няма да могат след орязването на секциите там от 139 на 35?
- Този текст е предложен с една-единствена цел - нашите сънародници в Република Турция да се възпрепятстват да гласуват пълноценно. Тъй като е видно, че най-голяма избирателна активност има именно там. Там, колкото и секции да са били разкривани през годините, всички са били оползотворявани 100 процента, нито една от тях не е била напразно.
Минимум 2/3 от нашите сънародници в Турция ще бъдат лишени от правото си да гласуват
Това е акт на репресия и на дискриминация, който показва тенденциозното, крайно негативно отношение на управляващите към сънародниците ни в Република Турция, от които до неотдавна представители на ГЕРБ очакваха гласове.
- ГЕРБ са се самоощетили с решението за секциите?
- Да, вижте докъде се докараха... С първото изменение в Изборния кодекс наказаха всички българи в чужбина, които дадоха толкова хиляди гласове за ГЕРБ, и то неведнъж. За благодарност ГЕРБ ги лиши от правото им да гласуват.
След като президентът върна този текст, ГЕРБ отиде целенасочено към решение, което вече лишава от гласуване само сънародниците ни в Република Турция. Само и само за да изпълни сделката с ПФ.
- Ще тръгне ли тогава поток от автобуси по време на избори?
- Това е един от митовете на съвременната демокрация в България. Автобуси винаги е имало, независимо дали има, или няма избори. Просто всеки път по избори автобусите са били преекспонирани като едва ли не някакво явление в изборния процес. И да е имало леко увеличаване на броя им, те никога не са решавали какъвто и да е изборен резултат.
- Хамид Хамид от вашата парламентарна група предупреди, че ще се оплачете в Европа.
- Да, Хамид Хамид е нашият представител в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Знаете, че България е обект на процедура по по-стмониторингов механизъм за наблюдение. В момента се обсъжда дали то трябва да приключи, или не. От ДПС ще настояваме не само наблюдението да не приключва, ами и да бъде разширено и да се възстанови пълноценен мониторинг върху демократичните процеси в България. Считаме, че те са застрашени, има регрес на достиженията на българската демокрация, защото мнозинството е заложник на ксенофобска формация.
- Притеснява ли ви конкуренцията на ДОСТ -партията на Местан?
- Не. Притесняват ни равнодушието и скритото съглашателство, с което ГЕРБ гледа на поведението на ДОСГ.
- Съглашателство?
- Има признаци, които дават основание да подозираме, че такова има -признаци на поощряване, на съгласуваност на действия. Това е поредният опит ДПС да бъде уязвено и отслабено. През годините всяка управляваща партия е опитвала да си сътвори алтернатива на ДПС
Навремето Костов си направи НДПС, след това левицата се пробва с "Коалицията на розата" начело с Осман Октай. В първото управление на ГЕРБ в тази роля беше партията на Касим Дал. Сега ГЕРБ се опитва да използва ДОСТ като фактор, който да разедини нашите редици. Поредният опит ще се окаже безуспешен. Всеки иницииран отвън, изкуствен проект е обречен на неуспех.
- Тези дни мнозинството ви поряза и по отношение на фереджетата. Прие се забраната за прикриване на лицето на публични места.
-Това е поредната ярка демонстрация на нетърпимост и ксенофобия, която цели да угоди на ПФ и да стигматизира една част от българското общество, което изповядва мюсюлманската религия. ГЕРБ безропотно подкрепя, само и само да си осигури подкрепата на ПФ за кабинета. Крайно нескопосано написан закон, абсолютно нецелесъобразен и ненужен за България. В България проблемът "бурки" практически не съществува. Но законът е знаков като символ на ксенофобията и отрицанието на другостта и най-вече на мюсюлманите.
- Последните дни се появиха обезпокоителни знаци, че се обтягат отношенията ни с Турция -визирам заканата на Анкара да спре да приема върнати от нас бежанци.
- Напрежение има, проблемът с бежанците е сериозен. Българската външна политика трябва да бъде много разумна, много добре балансирана, без залитане. Разтревожен съм. Първо да се установи дали твърдението, че е прекратено споразумението за реадмисия, е истина и ако е вярно, какви са причините. След коетода се предприемат бързи стъпки те да се отстранят и да се възстанови прилагането на споразумението.

(в. 24 часа, 20.06.2016 г.)

д-р Тунчер Кърджалиев: НУЖЕН ЛИ Е ЦЯЛ ЗАКОН ЗАРАДИ 30-40 ДУШИ?

Патриотари популисти идентифицират нов удобен "враг" с въвеждането на мерки срещу религиозното облекло

Може да е изненадващо за мнозина, но идеята и особено някои мотиви на закона не ни дават основание остро да възразяваме срещу него. Казвам изненадващо, защото с Патриотичния фронт ме дели ценностна, дори цивилизационна пропаст, но... да не политизирам.
Част от аргументите, особено пък допълнени и от становищата на МВР, МП, ДАНС и Главно мюфтийство по закона, заслужават внимание:
• Пречките за идентифициране на определено лице, при закриването му.
• Макар и неубедително, това е свързано с теми като национална сигурност, риск от терористични атентати, осигуряване на спокойствие и сигурност за българските граждани.
• Търсенето на баланс - чрез законотворчество - между свободата на вероизповеданието, от една страна (според чл. 13 от Конституцията - право за носене на религиозно облекло) и неуязвимостта на националната сигурност, реда, здравето, морала, правата и свободите на други -неизповядващи тази религия.
• Приемането на подобен закон от Франция, Белгия и някои немски провинции.
• Решението на Европейския съд по правата на човека, от 01.07.14 г., че такъв закон не нарушава правото на зачитане на личния и семейния живот и свободата на мисълта, съвестта и религията.
• Още един - по-личен аргумент, към който някои проявяваме особена чувствителност - опитите за ограничение на личната свобода и достойнството на лица от женски пол със светски мироглед (т.е. - факторът равнопоставеност и недискриминиране на половете). Според европейските културни традиции - закритото лице е израз на брутално посегателство, обезличаващо жената дори като човешко същество...
• Въпреки това, този Законопроект не е стойностен и не решава нито един съществен, да не говорим за екзистенциален проблем на българското общество. Затова и не трябва да се подкрепя. Причините са в няколко посоки:
1. Проблематични тези, неясни дефиниции и неугледни текстове.
Ако приемем, че забраната за пълно закриване на лицето е сравнително добре дефинирана, то тази за частично закриване е неточна, с анатомо-физиологически колизии и дилетантски подход.
Ако се позоваваме на анатомичното определение за лице и глава, стигаме до нелепи и дори комични изводи. Разбираме, че на ниво над шията, човек има две обособени анатомични части - глава и лице (а лицето е част от главата!), като органите уста, очи, коса и уши се съдържат и в двете тези части по някакъв странен, необясним начин. Липсата на дефинитивна яснота за тези структури от човешкото тяло води до тези смешни постановки, а от там - до неприложимост на желанието за нормативното им ползване в закона. Косата и ушите неправилно се включват като част от лицето и объркването е неизбежно.
Адекватно в случая е предложението на Главно мюфтийство. То е съобразено и с ислямските канони: частично скрито е лицето, при закриване на която и да е една от частите на лицето - уста, нос и очи, но в това число не трябва да се включват коса, шия и уши. Т.е. - те могат да се закриват, без това да се наказва от закона, но не и устата, носа и очите!
Сегашният текст прави уязвими фотографите с бутафорните им придружители - "Розовата пантера", "Мики Маус"; мотоциклетисти, рокери с каски; жени с шалове, шапки, бонета, пелерини, слънчеви очила; рибари и ловци с ушанки, гугли; скиори и т.н.
2. Отприщване на тенденции за дискриминация на религиозна основа. Със закона се инициират изкушения за ограничаване на вече утвърдени изконни религиозни права, а също - приемането на противоконституционни текстове и наредби.
Има опасения, че това може да е последвано от пълна забрана за носене на религиозно облекло -такова според каноните на мюсюлманското вероизповедание. Такива опасения изрази главният секретар на Главно мюфтийство.
Някои Общински съвети, например в Стара Загора, вече приеха неправомерни забрани, които практически са ограничение на дейността на различни вероизповедания:
- забрана за публични религиозни прояви;
- забрана за религиозна агитация - по улици и с рекламни материали;
- забрана за религиозна пропаганда по домовете;
- забрана за прекланянето пред чудотворни икони в църкви и манастири.
Засегнати са всички - протестанти, евангелисти, мормони, "Свидетели на Йехова", а дори и БПЦ.
Улисани в тези забрани, в един момент може да се окаже, че забравяме аксиоматичен факт: всяка религия, по презумпция, е преди всичко нравствен кодекс, а посегателства от този род засягат духовната опора на вярващия и ценностната му система...
3. Този закон може да се приеме от страна на девиантни интерпретатори на мюсюлманската религия, от фундаменталисти с психопатологичен профил (които неправилно обобщаваме в категорията "радикални ислямисти") като провокация към ортодоксалния ислям.
Със законодателство трябва да протектираме българското общество, така че да е неуязвимо от действия на потенциални зложелатели с назидателни, реваншистки мотиви.
Нищо не налага да сме едва 4-та държава в ЕС (според становището на МВР), в която се приема такъв закон. Влизаме в полезрението на нездрави религиозни общности и доктрини, на мракобеси с рамкиран, догматичен мироглед. Историята изобилства от примери, доказващи тезата, че насилието (в случая - забраната) ражда насилие.
4. Този закон се създава, цифром и словом, точно за 40 човека! Във Франция има наистина закон, но е установено, че там живеят над 40 000 жени, закриващи лицето си. Този закон е със 7 изречения, а нашият е цели 3 страници...
Какви обществени отношения ще уредим с този закон ? Има ли други закони в България, които касаят едва 30-40 граждани ? Нужни ли са те?
Добре, забраняваме бурки, никаби - а решаваме ли с това някой от същностните, смислени въпроси на обществото, на вероизповеданията? Това не е ли бутафорен, измислен, несъществуващ проблем ?
Изключването и сегрегацията на голяма общност хора от икономическия, културен и дори обществен живот е проблем. Генезисът обаче е в необразоваността! Тези хора тогава стават манипулируеми...
Това, което се предлага от Патриотичния фронт, е популизъм! А както е известно, популизмът не храни. Популизмът предлага зрелища, но... не храни. В едно модерно, съвременно, демократично общество на забраните трябва да се гледа като последен и/или краен възможен оперативен инструмент.
На Балканите (и в България) историческите преломи са създали множество предубеждения, куп предразсъдъци и митологеми, които водят до тревоги. Тревожността пък, когато се насажда такъв нов страх, е със силата на обсебващ архетип и обществен дразнител.

д-р Тунчер Кърджалиев

(в.Труд, 20.06.2016 г.)

Четин Казак: Броят на избирателните секции, които се откриват в чужбина, трябва да се определя индивидуално за всяка държава

Четин Казак, депутат от ДПС, в интервю за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“.

Водещ: Продължаваме да обсъждаме промените в Изборния кодекс, гласувани днес на първо четене. В следващите минути наш гост по темата е народният представител от парламентарната група на ДПС Четин Казак. Добър вечер.
Четин Казак: Добър вечер.
Водещ: Господин Казак, какви ще са последствията от така приетите промени в Изборния кодекс, касаещи избирателите в чужбина?
Четин Казак: За съжаление след неуспешното вето на президента, което беше наложено по предходния законопроект за изменение на Изборния кодекс, с което се лишаваха стотици хиляди, да не кажа милион, над милион български граждани живеещи в чужбина от правото си на глас, сега сме свидетели на втори епизод от тази сага. А именно уж трябваше да се коригира, уж трябваше да се възстанови изцяло възможността всички български граждани, независимо дали живеят в страната или в чужбина, да могат да упражнят своето основно конституционно право – станахме свидетели на втори недопустим компромис с демократичните принципи, стандарти, с духа и буквата на българската Конституция. А именно да се ограничи възможността целенасочено и специфично на една част от българските граждани, живеещи в чужбина да гласуват, а именно тези, които живеят в Република Турция. Като се прие една горна граница, абсолютно ограничение на бройката, общата бройка за разкриване на секции в чужбина от 35 на държава без оглед на това колко наши сънародници живеят там, колко заявления са подадени, в колко населени места те са разпределени. Просто произволно избрано число, което цели именно да се ограничат нашите сънародници в Турция, за които се знае, че са многобройни, че са политически активни и че имат желание да гласуват, и са доказали в редица предходни избори, че могат да гласуват масово и се нуждаят от много повече от 35 секции, за да могат спокойно да упражнят правото си на глас. Чрез това ограничение именно се пречи на тях да упражнят конституционното си право. Това ограничение се въведе по настояване на Патриотичния фронт, който явно започва изцяло да диктува поведението, да диктува политиката на това правителство и на това мнозинство, което се превръща в негов заложник за съжаление. И ние от ДПС категорично се противопоставяме на тази тенденция. Очакваме, ако тези изменения останат в този си вид и след второто четене, очакваме от президента на Република България, ако наистина е президент на всички българи, ако наистина е последователен в своята позиция да защитава конституционните права на нашите сънародници, както в страната, така и в чужбина, отново да наложи вето на тези изменения, които биха били приети в този вид.
Водещ: Казвате, че 35 секции не са достатъчни. Какъв тогава е оптималният брой, според вас, за гласуване на сънародниците ни зад граница?
Четин Казак: Вижте, на последните избори над 130 секции имаше разкрити в Република Турция и всички те бяха оползотворени. Тоест нямаше нито една секция, за която някой може да твърди, че е била разкрита напразно или там са гласували малко избиратели, което показва, че това е оптималното число, от което има нужда например, за да могат всички наши сънародници в Република Турция да гласуват. Тоест с над 100 секции по-малко се предвиждат оттук нататък да могат да бъдат разкривани в Република Турция, което ще лиши всички онези наши сънародници, десетки хиляди наши сънародници там от практическата възможност да упражнят конституционното си право на глас.
Водещ: А как бихте отговорили на аргумента на ГЕРБ, че не във всички държави има нужда да се откриват толкова много секции, затова са се спрели на тази бройка?
Четин Казак: Вижте, въпрос на преценка. Естествено, че не във всички държави има нужда от толкова секции. Това е ролята на нашите дипломатически и консулски представителства, които във всяка една държава могат да преценят и да предложат на Централната избирателна комисия (ЦИК) съобразно броя на подадените заявления, съобразно броя и разпределението на българската диаспора в съответната държава, гъстотата и така нататък, отдалечеността на самите места едно от друго, да предложат една бройка и едно разпределение, което би било подходящо и съответстващо на конкретните условия. За Република Турция, както казах, опитът от миналите избори показва, че едно такова число би било крайно, крайно недостатъчно.
Водещ: Вашият колега Хамид Хамид каза днес, че гласуването за промените в Изборния кодекс е крачка към пълен мониторинг от Съвета на Европа по правата на човека. Наистина ли от ДПС ще поискате такова нещо?
Четин Казак: Да, разбира се. Ние заявихме категорично, че ако тази тенденция на потъпкване на основни конституционни права, на дискриминационно отношение чрез законодателство към немалка група български граждани, които живеят в чужбина, се утвърди и развие – това ще бъде ясен знак, че България бележи регрес и отстъпление от завоюваните демократични позиции и стандарти. Което би означавало не само, че трябва да бъде удължен постмониторинговия механизъм, който е към своя край, от страна на Съвета на Европа и по-точно на парламентарната му асамблея, но и този мониторинг трябва да бъде разширен, за да продължи демократичният натиск върху България. И тази тенденция да бъде парирана чрез един такъв натиск. Затова ние заявихме, че ще настояваме, ако тези процеси продължат в тази насока, ще настояваме именно за установяването на един по-сериозен мониторинг върху България от страна на Съвета на Европа.

 

( Агенция "Фокус", 18.06.2016 г.)

ДПС: Да се борим срещу омразата, която уби Джо Кокс

Дълбоко сме потресени от това брутално покушение, отнело живота на Джо Кокс, и осъждаме категорично всеки акт на насилие и всяка форма на омраза.В този тежък момент сме съпричастни към голямата болка на семейството и близките на Джо Кокс.Подобни събития поставят целия прогресивен и демократичен свят пред изпитание и ни служат като урок да сме единни както в борбата срещу тероризма и насилието, така и в защита на най-висшата ценност – човешкият живот и свободата.
 
Още веднъж изразяваме своите най-дълбоки съболезнования, искрено съчувствие и съпричастност към болката на целия народ на Великобритания.
 
Пожелаваме сили и кураж на всички хора, призоваваме да бъдем единни в този тежък момент и да се борим срещу омразата, която уби Джо Кокс.

Делегация на ДПС проведе среща с кмета на община Картал

Делегация на ДПС, водена от народния предтавител Ердинч Хайрула, който е председател на групата за приятелство с Р.Турция проведе среща с кмета на община Картал - Алтънок Юз. В делегацията  участваха и народният представител Невин Хасан, кметът на община Ардино Ресми Мурад, кметът на община Ситово Сезгин Халилибрахим, представителят на ДПС за Мармара Лютфи Йозгюр. Срещата премина в позитивна атмосфера. Бяха обсъдени редица въпроси свързани с взаимодействието между местните власти, въпроси от социалната и културната сфера.

От името на делегацията на ДПС народният представител инж. Ердинч Хайрула поздрави мюсюлманите и техните семейства с предстоящия свещен празник Рамазан байрам и им пожела здраве, добруване и благоденствие.

Централният съвет на Движението за Права и Свободи организира ифтар в област Мармара (Мраморно море), Истанбул по случай свещения за мюсюлманите празник Рамазан байрам. На ритуалната вечеря, която се проведе в новооткрития културен център на балканските изселници в побратимената с Ардино община Картал присъстваха кметът на Картал Алтънок Юз, председателя на Сдружението за култура и сътрудничество „Балканлълар” (Балканци)Олджай Юзгюн, председателя на Сдружението за култура и приятелство „Халлалълар” (Башевци) в Истанбул Руфат Яджъ и почетният гражданин на Ардино Решат Айдън и стотици души.

Iftar-Kartal site

Евродепутатът Неджми Али: Необходимо е създаване на система за защита на доходите на земеделските производители!

Създаване на система за защита на доходите на селскостопанските производители чрез използването на „инструменти за управление на риска“ чрез промяна на предприетите досега действия при реформирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в периода 2014-2020. Европейската комисия и държавите-членки да наблюдават значителната нестабилност на цените на селскостопанските продукти, чрез усъвършенстване на Европейския механизъм за наблюдение цените на храните.

Тези предложения бяха направени от евродепутата от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството му на докладчик към Комисията по бюджети. Той призова Комисията по земеделие да прилага по-успешно възможностите на програмите за развитие на селските райони по отношение на застраховането, взаимните фондове и схеми за стабилизиране на доходите на земеделските производители, както и за по-добро взаимодействие между ОСП и други политики на ЕС, по-специално по отношение на енергетиката, водоснабдяването, земеползването, биоразнообразието и екосистемите, както и развитието на отдалечените и планинските райони.

Поводът за предложените мерки са колебанията на цените на суровините.

„В настоящия момент цените на хранителните продукти се очаква да останат силно променливи. Волатилността на световните селскостопански пазари води до нарастващи и по-чести заплахи за световната продоволствена сигурност. Тази волатилност може да се засили и от други макроикономически променливи, от общата политическа и законодателна среда, както и от спекулациите със земеделски продукти, продавани като финансови активи. Като такива те са изложени на шоковете върху свързаните пазари на суровини, като енергията и металите например. Освен това, повишената волатилност се активира от увеличаване на екстремните метеорологични явления и въздействието на изменението на климата върху нивата на селскостопанска продукция, както и от структурни фактори като цени на енергията и торовете, обменните курсове или лихвените проценти“, посочи българският евродепутат.

Активисти на ДПС от Разград посетиха Европейския парламент по покана на Неджми Али

Председателят на Областен съвет на ДПС Разград- Севгин Шукри, председателите на Общинските съвети на ДПС Разград, Кубрат и Исперих, зам.-кметът на община Цар Калоян, както и кметицата на с. Прелез /община Завет/, активисти на ДПС и представители на местните власти в област Разград бяха на двудневно посещение в Брюксел. Посещението на групата в белгийската столица бе по покана на евродепутата Неджми Али от ДПС, който е член на Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа.

От 14 до 16 юни разградчани имаха възможност не само да усетят ритъма на работа в европейските институции, но и да разгледат забележителностите на Брюксел.

В програмата им бяха предвидени посещение на централната част на Брюксел, на Атомиума и официална вечеря с евродепутата Неджми Али през първия ден от посещението.

Вторият ден от визитата на разградчани бе предвиден за официалното посещение на Европейският парламент, където имаха възможността да се информират по-задълбочено за начина на функциониране на институцията, както и да посетят пленарната зала на ЕП заедно с евродепутата. 

 

NA2

Зам.-председателят на ДПС Янко Янков: Война между НАТО и Русия е невъзможна

 Война между НАТО и Русия е невъзможна. Това каза народният представител от ПГ на ДПС Янко Янков пред журналисти в парламента във връзка с появила се информация, че Турция е отказа да изпълнява споразумението за Реадмисия на бежанци. По думите му предложението на Румъния за единен флот в Черно море между различни държави включително България е предложение за съвместни действия в морето между различните държави. Той коментира, че трябва да се види какво е предложението и припомни, че България много пъти е имала предложения за съвместни действия с Румъния в Черно море. „Не срещу Русия, много ясно трябва да се знае и да се каже, че война с Русия е невъзможна, според мен дори в най-болните амбиции на някои политици. Това няма как да се случи”, каза той. По думите му България трябва да инвестира в собствената си сигурност, за да осигурява спокойствие и стабилност на българските граждани. „Тази стабилност е необходима изключително много. Особено за младите хора, за да има инвестиции, да се подобрява качеството на живот и да се създават работни места. За това ни трябва стабилност”, коментира още той. „Ние нямаме намерение да нападаме никого. Искаме българските граждани да живеят спокойно и инвеститорите, които идват тук да се чувстват сигурни в средствата, които влагат тук”, посочи народният представител. „Война между НАТО и Русия е невъзможна. Няма как да се случи, защото това значи унищожаване на света. Никой не е толкова луд, колкото и да се прави на такъв, за да взема такива решения. За България е важна националната сигурност”, каза още депутатът. По думите му за България е актуална фразата "Винаги с Европейският съюз, но никога срещу Русия". 

(Агенция "Фокус", 16.06.2016 г.)

Въпроси на народния представител д-р Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването

1. Въпрос от народния представител  д-р Джевдет Чакъров относно спрени от държавата плащания за Фонда за лечение на деца

 

 

 2. Въпрос от народния представител  д-р Джевдет Чакъров относно проблеми с доставките на консумативи за провеждане на изследване на онкоболни пациенти с РЕТ- скенера в УМБАЛ "Александровска"

 

 

 

Евродепутатът Илхан Кючюк: Властите в Таджикистан трябва да зачитат международните закони за правата на човека

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми колеги,

Развитието на политическите и икономически отношенията с Таджикистан е от изключителен интерес за Европейският съюз. Странатаe важен партньор в контекста на стратегията на Съюза за Централна Азия, която цели да укрепи търговските и енергийните връзки между Европа и региона. Важно е да се отбележи и ролята на Таджикистан като важен съюзник в борбата с тероризма и фундаментализма.

Въпреки, че вече 26 години страната търси своята демократична идентичност, ситуацията с човешките права се влошава. Властите в Таджикистан упражняват сериозен натиск върху свободно мислещите хора, политическата опозиция и независимите медии. Сериозни са и репресиите срещу гражданското общество, в частност неправителствените организации, които защитават правата на човека. Срещу критиците на властта са повдигнати политически мотивирани обвинения, а в затвора са задържани видни адвокати, журналисти и  защитници на човешките права.

Призовавам властите в Таджикистан незабавно да освободят всички политически затворници в страната, да зачитат международните закони за правата на човека и да гарантират основните свободи на гражданите на страната. 

Съболезнователен адрес от председателя на ДПС по повод терористичните актове в Истанбул и Мидят

Дълбоко съм покрусен от последните терористични актове извършени в Истанбул и Мидят (Югоизточна Турция), отнели живота на десетки полицаи и мирни граждани. Остро осъждам тези варварски атаки и искрено се надявам, че отговорните за тези подли нападения, в най-кратък срок от време ще бъдат заловени и изправени пред правосъдието. Проливането на кръв по време на Свещения месец Рамазан е ясно доказателство, че отговорните за това кърваво нападение са далеч от моралните ценности на човечеството!

От името на Движение за права и свободи и от мое име поднасям най-искрените си съболезнования към семействата на загиналите и изразяваме своята надежда за бързо възстановяване на пострадалите. В този тежък момент, ние скърбим заедно с целия турски народ!

С уважение, 

                                                                                                                                                                                                                                                     Мустафа Карадайъ

                                                                                                                                                                                                 Председател на ДПС

 

 

                                                                                                      

Изказване на евродепутат Филиз Хюсменова относно споделянето на данни в борбата срещу тежките трансгранични престъпения и тероризма

Уважаеми г-н Председател,

Събитията от последните няколко месеца ясно ни показаха, че своевременното споделяне на информация между службите на държавите–членки и между тях и Европол е от жизнена необходимост. Съществуват множество европейски бази данни – ШИС, базата данни на Европол, системата на пътническите данни,обсъжда севъвеждането на база данни във връзка с пакета Интелигентни граници. Само събирането на информация обаче, колкото и ценна да е тя, не би могла да ни помогне в борбата срещу тероризма и организираната престъпност, ако не бъде споделяна своевременно и напълно между всички национални системи за сигурност. Считам, чевусловията на систематична заплаха е изключително важно държавитечленки да започнат да си сътрудничат пълноценно и да въведат автоматизиран обмен на данни между своите системи и Европол, защото самонаднационалнатасподеленост може да противостои на съвременните трансгранични престъпни мрежи.

Неджми Али: Инвестиционният план на ЕС ще привлече 100 млрд. евро за европейската икономика

Инвестиционен ресурс от 100 млрд. евро е разпределен в повечето от страните-членки на ЕС. Средствата са съсредоточени в областите енергетика, научни изследвания и развитие, транспорт, единен цифров пазар и други сектори - важни за европейската икономика. В България няколко банки вече имат подписани споразумения и са активни при подкрепата на малките и средни предприятия. Това констатира евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на първата оценка на резултатите от действието на Инвестиционния план. Той коментира данните на Европейския фонд за стратегически инвестиции по време на пленарна сесия в Страсбург.

Според българския евродепутат еднакво важни са и другите два стълба на инвестиционния план: осигуряването на прозрачна информация за възможностите за инвестиции и укрепване на консултантски услуги, както и подобряването на инвестиционната среда.

„Имайки предвид, първоначалните резултати, ние подкрепяме изпълнението на Плана. В случай на удължаване във времето на дейността на фонда, призоваваме за по-ефективно разпределение на проектите, което да даде възможност да се включат и всичките по-слабо развити региони на Съюза“, посочи Неджми Али.

 

Зам.-председателят на ДПС Янко Янков: Чакат ни френски проблеми с гетата

Янко Янков бе избран за един от петимата заместници на новия лидер на ДПС Мустафа Карадайъ. Бившият кмет на Сливен е депутат от ДПС в четири последователни парламента от 2005 г. насам. Пред "Стандарт" той коментира позицията на ДПС за модернизацията на армията, както и за предстоящите президентски избори.
- Г-н Янков, защо ДПС подкрепи правителственото предложение за модернизация на армията?
- Много пъти сме казвали, ще повторя - никога ДПС не е било самоцелна опозиция. Ние считаме, че политическото поведение на нормалните, системни партии трябва да бъде синергично и да се основава на предизборните им платформи. Още повече, когато става въпрос за национална сигурност. От създаването си винаги сме казвали, че ДПС е партия, за която евроатлантическата интеграция на България не подлежи на никакъв компромис. Тази интеграция освен сигурност ни носи и демокрация, и качество на живот. В крайна сметка никой не инвестира в държави, в които не се знае какво ще се случи в утрешния ден. Всяка подмяна на този подход е символ на национално предателство. В дебата за превъоръжаването на армията колеги се опитаха да лансират тезата, че едва ли не интеграцията ни в НАТО е насочена срещу Русия. Категорично заявявам - няма такъв момент.
Ние сме в НАТО, но никога не сме били срещу Русия
Знаем каква е емоционалната връзка с Русия, знаем историческите и дългосрочните си отношения, но този проект целеше да укрепи сигурността на България, а не да я противопостави на някого. Имаме сериозни забележки от партньорите си от НАТО за недостатъчните си инвестиции за модернизация на армията. В много случаи липсата й поставя на изпитание професионализма на българските военнослужещи и понякога дори е заплаха за живота им. Това не може да продължи.
- Можем ли да осигурим тези 2,3 млрд. лв. инвестиции? Упрекът на БСП бе, че така се оголват други ключови сектори - образование, здравеопазване...
- Щом финансовите експерти са дали съгласие, значи можем. Пък и тук не става въпрос да се извадят наведнъж тези пари, а за стратегия. Пак казвам - за да има ръст на БВП, за да има достатъчно публични финанси за образование, здравеопазване, справяне с демографската криза, трябва да има икономика. За да има икономика, трябват инвестиции. Без сериозна система за сигурност инвестиции няма да има. Ако не бяхме влезли в НАТО, България и досега нямаше да е член на ЕС. А колко много дивиденти сме извлекли от членството си в Евросъюза!
- Но ако границата бъде атакувана от хиляди мигранти, опазването й ще е трудно. Как гледате на заплахата на турския президент Реджеп Ердоган да пусне бежанците, ако Европа не изпълни условията му?
- Трябва да правим разлика между политика и практическата й реализация.
Трудно може да се случи Ердоган да се противопостави на ЕС
твърде много ще му станат враговете. Турция няма интерес от такъв подход. Впрочем има много демократично отношение към бежанците - те се интегрират пълноценно, дори имат право да гласуват вече. Заплахата, за която говорите, е възможна, ако липсва координация между отделните държави. Но виждате, когато ЕС пое контрола, нещата започнаха да се успокояват. Друг е въпросът, че конфликтите на изток от нас и в Северна Африка скоро няма да спрат. Сигурен съм, че ще се намери успешната формула. Рано или късно ще дойде период на възстановяване.
- Но атентаторите в Париж бяха родени и израсли във Франция. Интеграцията явно не е дала добри плодове.
- Напротив, липсата на интеграция дава лоши плодове. Животът в гета винаги води до това. Помнете ми думата, някой ден и България ще има проблеми в тази насока. Аз съм бил кмет на Сливен и го знам от личен опит - животът в гетото няма нищо общо с живота извън него. И ние като българи се отнасяме крайно безотговорно и не си даваме сметка за последствията. Насъскваме българите за агресия, но агресията само вреди. Единствено последователна и ясна политика е необходима. Интеграция означава равни възможности за тези хора, най-вече образование и на база на него да работят. Когато си дал права на един човек, вече имаш основание да контролираш и задълженията му.
- Как ще гласува ДПС по закона за бурките?
- Не сме го обсъждали.
Аз в София хора с бурки не съм виждал
А законът трябва да регламентира обществени отношения, не такива, които още не са създадени. Жив популизъм е да се настройват българите срещу определени групи хора. От това, което съм говорил с моите колеги мюсюлмани, знам, че няма изискване в Корана жените да ходят с бурки. Имам чувството, че тази тема се повдига, за да се провокират умишлено обществени настроения. Такова нещо досега никога не е имало в България. Колкото до Пазарджик, където има отделни такива случаи, какво правят нашите служби?
- Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ обяви, че сте готови за парламентарни предсрочни избори. В тази международна обстановка те не крият ли допълнителен риск?
- По принцип всички предсрочни избори са в противоречие с националната сигурност - разбутват обществото, икономиката, администрацията, институциите. България няма интерес от такава нестабилност. Но ако алтернативата на предсрочни избори е управление, в което не можеш да разбереш кой упражнява властта и кой е в опозиция, може би това е по-добрият вариант. Нашият председател го каза ясно - ние няма да предизвикаме предсрочни избори, но считаме, че по този начин държавата не може да се управлява ефективно. Не може партии, които все по-активно афишират фашистка идеология, да са начело на държавата. Истинският патриотизъм за България е този, който обединява, а не разделя.
- Т.е. ако патриотите излязат от управляващата коалиция, няма да имате против кабинета?
- Ние имаме собствена политика и когато действията на правителството съвпадат с нея, го подкрепяме. Когато действията се противопоставят на ценностите на нашите избиратели, ние гласуваме против. Патриотичният фронт има две възможности - или да осъзнае отговорността си и да промени визията си, или ако това не стане, трябва да бъде принуден да го направи чрез отстраняване от властта. Защото идеите, които залагат, вредят на националния интерес, на европейската ни интеграция и самочувствието ни като българи. Битовата престъпност е резултат от неправилни политики. Грешните послания от парламентарната трибуна пряко влияят на определена група хора. Някои депутати, а и цели групи имат специфично извънпарламентарно поведение, те сякаш
търсят къде има конфликти и отиват да катализират напрежение
Навсякъде, където възникне подобен казус, се появяват футболни агитки, мотористи и не оставят местните да си решат проблема. Подобна агресивна подкрепа влошава общуването за години напред.
- И кой стои зад тези футболни агитки?
- Политически интереси на псевдопатриотични партии. Такива, които искат да поддържат напрежение.
- В края на май Карадайъ прогнозира, че ДПС ще изиграе основна роля на президентските избори. Как - ще издигнете собствена кандидатура или ще бъдете арбитър в надпреварата?
- Адекватното политическо поведение изисква конкретното решение да се вземе след качествен и дълбок анализ. ДПС е партия, която никога не е залагала на емоцията, винаги е търсила рационалния подход. Нашият председател го каза, защото потенциалът на ДПС показва, че винаги наклонява везните в дадена посока за избора на президент, макар че някои от тях после казват, че ДПС не им е помогнало с нищо. Това не е така. Затова искаме да видим какви кандидатури ще бъдат издигнати. Казахме какви са нашите изисквания - първо, да бъде демократ, да бъде носител на обединяващия патриотизъм и второ, подкрепата ни да бъде поискана официално и публично. Обикновено се разчита ДПС да ни подкрепи, но някак си това да не се афишира. Няма такъв момент. ДПС е качествена, нормална, системна, изключително отговорна българска партия, доказали сме го с всичките си действия през годините. Ще държим на това. Дали ще издигнем свой кандидат за президент, е въпрос на колективно решение.
- А накъде клонят везните?
- Всичко зависи от конкретната личност. Самоцелното издигане на кандидат, когато се знае, че той няма шансове да спечели, е ненужно. Макар че аз мисля, че ако ние издигнем Ахмед Доган за президент, има огромни шансове той да бъде избран. Това е моето мнение. Изключително много качествени хора, етнически българи, с позиции в обществото, са ми казвали, че ако Ахмед Доган се кандидатира, ще гласуват за него.
- А той има ли желание?
- Според мен не. Показа го и на националната конференция. Той е изключително отговорен и качествен човек, който смята, че е много важно да се инвестира в младите. Това все пак е негова преценка. Знам ли като дойде време какво може да се случи. За нас е важно не самоцелното тупане в гърдите и да се повтаря после - ето, издигнахме кандидат и взехме 500 000 гласа, а да се каже, че с наша помощ - публично и ясно, сме избрали още на първи тур качествения президент на България.
- А доколко решението да издигнете свой кандидат зависи от решението на ДОСТ да има собствена номинация?
- Ако ДОСТ решат да издигнат свой кандидат, това означава, че те ще инвестират в емоционалната компонента на част от избирателите - че човек с турско име участва. Но мисля, че не е проблем да им обясним, че човек с турско име, предал техните интереси, е по-лош вариант отколкото някой с българско, който обаче работи видимо и устойчиво за техните права и интереси.

(в. Стандарт, 06.06.2016 г.)

ДПС започна подготовка на структурите за избори

Няма да допуснем никой чрез манипулации и машинации на избори да узурпира власт, независимо каква. Това заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ пред журналисти в Русе. Там той коментира решението на Административния съд в Русе да обяви за недействителен избора за кмет на русенската община Ветово.

Председателят на ДПС обяви, че добрата новина за България е, че ДПС е единна, консолидирана и стабилна партия, което е доказано и от проведените Майски събития, както и от започналите разширени областни и общински събрания. Още веднъж получихме потвърждение, че нашите членове и симпатизанти, нашите избиратели различават ментетата и не се поддават на манипулации и внушения.

Карадайъ и екипът му от заместник-председателите на ЦОБ и ПГ, членове на ЦОБ и народни представители започна обиколка за подготовка на структурите на ДПС за избори. След Търговище, Исперих, Кубрат и Русе, в неделя обиколката продължава със заседания в Дулово и Добрич.

ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ДПС СЕ СРЕЩНА С КМЕТА НА ОБЩИНА МУДАНЯ(БУРСА)

Делегацията на ДПС състояща се от председателя на групата за приятелство с Турция Ердинч Хайрула, народните представители Дурхан Мустафа,Салиха Емин, кмета на община Руен Исмаил Осман и кмета на община Ардино Ресми Мурад бяха приети от кмета на община Муданя(Бурса) Хайри Тюркйълмаз. На срещата присъства и общинския председател на Републиканската народна партия(CHP) Ергюл Батман. 
 
Народният представител Ердинч Хайрула сподели, че целта на посещението е да разяснят политиката водена от партията пред изселниците в Република Турция, както и да построят нови мостове между България и Турция.
 
Кметът на община Муданя Хайри Тюркйълмаз изрази своето задоволство от посещението. "Надявам се, че ще надградим нашите двустранни отношения. ДПС има много привърженици в нашата община.  Могат да се направят доста взаимни неща в социалната сфера и културата. Такива посещения спомагат за изграждането на нови мостове между Турция и България, както и на ниво общини", каза той.
 
Сред основните теми на посещението бяха несправедливите обвинения по адрес на ДПС и двустранните отношения между България и Турция.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ДПС Е НА ПОСЕЩЕНИЕ В БУРСА

Делегацията на ДПС състояща се от председателя на групата за приятелство с Турция Ердинч Хайрула, народните представители Дурхан Мустафа,Салиха Емин, кмета на община Руен Исмаил Осман и кмета на община Ардино Ресми Мурад са на посещение в района на Бурса(Турция), където ще проведат редица срещи с изселници, изселнически организации, представители на местните власти и политическите партии.
Първата среща се състоя в община Нилюфер(Бурса), където бяха приети от кмета на общината Мустафа Бозбей. Срещата преминана в позитивна атмосфера. Бяха обсъдени редица въпроси свързани с взаимодействието между местните власти, въпроси от социалната и културната сфера.
Делегацията на ДПС беше приета също от областните организации на Републиканската народна партия(CHP) и Партията на националното движение (MHP). Проведоха се разговори с областния председател на Републиканската народна партия(CHP) Сади Йоздемир и областния председател на Партията на националното движение (MHP) Тевфик Топчу. Обсъдиха се редица въпроси свързани с двустранните отношения между България и Турция, актуалната политическа обстановка и взаимодействието между местните власти.
Натоварената програма на делегацията ще продължи с посещение в община Муданя и среща с изселници в Гьорюкле.
 
Муданя

ДПС поиска от ОССЕ пълен мониторинг на предстоящите избори

Представители на ръководството на ДПС, начело с председателят Мустафа Карадайъ се срещнаха с Лусине Бадалян и Олексий Личковах от предварителната мисия на ОССЕ за предстоящите президентски избори и промените в Изборния кодекс.

Бяха обсъдени проблемните аспекти от действащото изборно законодателство и практики, както и промените в Изборния кодекс.

В експозето си председателят на ДПС посочи, че отнемането на конституционното право на  глас чрез изборното законодателство се осъществява един път чрез т.нар. уседналост, и от друга страна – чрез неразкриването на секции в страната и в чужбина.

Друг проблем е, че въпреки ратифицираните международни документи, ИК ограничава правото на информиран избор, т.е. използването на език, различен от официалния, въпреки че дава възможност и на небългарски граждани да избират и бъдат избирани на местни и европейски избори.

Наблюдателите от ОССЕ бяха информирани и, че въпреки заявената воля на законодателя и реализирана постоянна изборна администрация в предишните промени в Изборния кодекс, когато беше несправедливо отнета една бройка в ЦИК от квотата на ДПС, тази комисия непрекъснато се допълва от различни политически участници, което променя философията на Кодекса и формулата на ЦИК.

В края на дискусията ръководството на ДПС поиска от ОССЕ пълен мониторинг на изборите наесен.

occe

Четин Казак: Промените в ИК доказват, че на българите в чужбина се гледа по дискриминационен начин

Четин Казак, депутат от ДПС и зам.-председател на Комисията по правни въпроси в парламента, в интервю за предаването "Добро утро, България" на Радио "Фокус"

Водещ: Преди дни правната комисия прие само внесените от управляващото мнозинство поправки в Изборния кодекс, свързани с гласуването в чужбина. Според промените ще се откриват максимум 35 изборни секции в държава, като за бюрата за гласуване извън дипломатическите и консулските представителства да се изискват поне 60 заявления за откриване на секция. Изборните правила ще коментираме с Четин Казак – депутат от ДПС и зам.-председател на Комисията по правни въпроси в парламента. Господин Казак, когато преди дни правната комисия прие новите промени в Изборния кодекс, коментирахте, че президентът ще наложи ново вето. Защо той би имал основание да предприеме такива действия? 
Четин Казак: Защото, за съжаление, управляващите явно не са си взели в достатъчна степен поука от гафа, който сътвориха с предходните изменения в Изборния кодекс, заради които промени знаете какво огромно недоволство се надигна, специално сред нашите сънародници в чужбина и не само в чужбина, заради което беше наложено ветото на президента, а именно – опитите да се ограничат чрез въвеждането на забрани, на лимити за разкриване на секции само и единствено в дипломатическите и консулските представителства и т.н., тоест страхът на управляващите от вота на нашите сънародници в чужбина. След като ветото беше отхвърлено, сега сме изправени отново пред ново предложение, което уж цели да коригира тези недостатъци, но което всъщност отново въвежда ограничение, тоест не изпълнява желанието на нашите сънародници в чужбина да бъдат максимално улеснени и да им се създадат всички необходими предпоставки да могат да гласуват на изборите, като този път са измислили управляващите един абсолютно произволен критерий и таван за абсолютен брой разкрити секции във всяка една държава в лицето на числото 35. Това число е избрано напълно произволно, но, от друга страна, с едничката цел да се ограничат нашите сънародници, които живеят в Република Турция, за които прекрасно знаят всички политически сили и цялото общество, че тяхната избирателна активност е много по-висока и където наблюдаваме на не едни избори, че включително секции над 100 се оказват понякога недостатъчни, за да покрият потребностите от гласуване на всички желаещи, сега на тях им се сервира това число 35 като абсолютен ограничител, което е явен знак, че към тях продължава да се гледа по един дискриминационен начин, към тях продължава да се отнася държавата като към нежелани граждани, чийто вот е нежелан и затова трябва да бъде максимално ограничен. Затова ние, от ДПС, се надяваме, ако този текст остане в този вид, българският президент да докаже, че е наистина президент на всички български граждани, че не прави разлика между тях и да наложи отново вето на този текст. 
Водещ: А какъв е оптималният вариант според вас за гласуване на сънародниците ни, които са зад граница? Да се запази старият регламент ли трябва? 
Четин Казак: Разбира се, досегашният текст, който беше в сила, даваше всички гаранции и разкриваше достатъчно възможности за откриване на толкова на брой секции, колкото има действително потребност и желание от нашите сънародници в чужбина да гласуват. Ако този текст беше оставен, нямаше да има никакви проблеми. Както виждате, на последните избори, на последните парламентарни избори нямаше никакви проблеми с гласуването в чужбина. Бяха разкрити достатъчно на брой секции, гласуването там премина при сравнително добри условия и нямаше никакви сериозни оплаквания. Защо трябваше да се пипа един текст, който е доказал своето положително действие, и да се въвеждат подобни ограничения само с едничката цел да се затруднят, да се откажат нашите сънародници в чужбина от желанието си да упражнят основното си конституционно право на глас? Затова ние апелираме и омбудсманът знаете, че предложи и изпрати до всички политически сили своето предложение да се възстановят текстовете в Изборния кодекс такива, каквито те бяха преди последните промени, за да се реши веднъж завинаги въпросът с гласуването на нашите сънародници в чужбина. 
Водещ: А смятате ли, че ако беше прието да се създаде избирателен район „Чужбина“, каквито предложения имаше, щяха да се гарантират правилата на сънародниците ни зад граница? 
Четин Казак: Това е една стара идея, която има своите аргументи „за“ и „против“. Ние специално считаме, че на този етап при тази система разкриването на район „Чужбина“ ще ощети районите в страната, тъй като неминуемо заради абсолютното ограничително число 240 мандата трябва да се вземат мандати от някои от избирателните райони в страната, които да се присъединят към този новосъздаден район „Чужбина“, което неминуемо ще ощети съответните многомандатни избирателни райони в страната. Ние се опасяваме, че това ще стане за сметка на малките райони, на слабо населените райони, където и сега мандатите са малко, което допълнително ще намали възможностите за политически плурализъм в тези райони и това няма да бъде от полза за политическата представителност на жителите на тези райони. 
Водещ: Господин Казак, спомняме си, че при обсъждането на промените в Изборния кодекс ДПС остро възрази срещу задължителното гласуване. Ще предприемете ли някакви действия, като тук имам предвид сезиране на Конституционния съд (КС)? 
Четин Казак: За съжаление, знаете, че за да се сезира КС, трябват минимум 48 подписа. Ние от парламентарната група не разполагаме с достатъчен брой подписи, затова трябва да се постигне съгласие с поне две политически сили в Народното събрание за сезирането на КС. Ние очакваме КС да бъде сезиран по всички текстове, които нарушават конституционните права на българските граждани, не само по отношение на въвеждането на задължителното гласуване, но и, както казахме, ограничаване на възможността да гласуват нашите сънародници в чужбина, забраната да се агитира на друг език, освен на официалния, която забрана нарушава международни договорености, по които България е страна, въвеждането на принципа на уседналост и т.н. За съжаление, по много от тези текстове ние сме скептици, че ще намерим подкрепа сред останалите политически сили, но ще продължим да полагаме усилия да се постигне съгласие по максимален брой противоконституционни текстове, да се намери достатъчно съгласие, за да се сезира КС. 

(Агенция "Фокус", 03.06.2016 г.)

Участие на народния представител Четин Казак в предаването 12+3


Водещ: Вие доколко споделяте това, което каза вашият колега от БСП? Питам ви, защото вие гласувахте въздържали се.
Четин Казак: Да. Гласувахме въздържали се, защото осъзнаваме ние от ДПС като една последователна евроатлантическа политическа сила, която винаги е работила за пълноценното интегриране на България в Европа и в евроатлантическите структури и съзнавайки прекрасно, че борбата с корупцията е един от най-сериозните проблеми на България и една от основните, така да се каже, един от основните показатели, които България е подложена, знаете, на мониторинг по системата за сътрудничество и проверка, Механизма за сътрудничество и проверка на ЕК. 
Водещ: Защо обаче гласувахте въздържали се, след като този закон е изключително важен?
Четин Казак: Гласувахме въздържали се, защото, за съжаление, споделяме голяма част от притесненията, които бяха споменати от колегата Филип Попов по отношение на това, че конкретният законопроект, въпреки че е втори, след като беше отхвърлен, знаете, предишният проект, въпреки че коригира една част от недостатъците на първоначалния проект, специално по отношение на състава и сформирането на основния антикорупционен орган, който тогава беше замислен като едноличен орган, изцяло иницииран и излъчен от изпълнителната власт, сега в случая този орган ще бъде колективен и ще бъде избран от НС, но освен тази корекция, за съжаление, ние не видяхме сериозни други подобрения в цялостния замисъл и цялото на закона, най-вече по отношение на процедурите, най-вече по отношение на процесуалните гаранции срещу произвол, срещу репресии, срещу целенасочено използване на... 
Водещ: Добре, дайте пример, за да не говорим така.
Четин Казак:... този, инструментариума на този свръхмощен орган за разправа срещу неудобни политически опоненти. За нас е важно наистина от една страна борбата с корупцията да бъде..., от друга страна, все пак правата на гражданите, на засегнатите лица, тези, които ще бъдат проверявани, също да бъдат гарантирани, за да може да се, именно за да се избегнат всякакви опасения от произвол и от репресии.
Водещ: Част от тези текстове, за които вие говорите, че биха могли да доведат до репресии, произвол и т.н., например анонимните сигнали, текстовете бяха редактирани, не одобрявате новите варианти.
Четин Казак: За нас анонимните сигнали не са най-сериозният проблем на закона. Най-сериозният проблем на закона е да се, както казах, да се предвидят необходимите предварителни гаранции, процесуални условия, на които трябва да отговаря всеки един сигнал, за да може той да задейства цялостната машина. В противен случай, ако може само с един донос, ако може само с един сигнал, пък бил той и неанонимен, всеки един, вие, аз да бъде подложен на цялостния механизъм на проверка от до, до девето коляно и в крайна сметка човекът да бъде разнищен и в крайна сметка да се окаже, че човекът е чист, но медийно и обществено вече дискредитиран, ето срещу подобен риск трябва законът да предвиди сериозни защитни механизми, буфери, които трябва именно да гарантират, че няма да се стигне до подобни ситуации. Трябва да има една сериозна предварителна проверка относно обносноваността, сериозността на сигнала, относно дали съдържа достатъчно данни, за да се инициира цялостна проверка или сигналът да бъде прекратен в един по-ранен стадий заради недостатъчна обоснованост. 
Водещ: ДПС смята ли да внесе между първо и второ четене идеи за промени?
Четин Казак: Разбира се, разбира се. Ние считаме преди всичко, че след като този закон е толкова важен за целостта на управляващата коалиция и за управлението, нека тази управляваща коалиция и управление, нека да бъдат така добри да носят цялата политическа отговорност за неговото приемане. Ако той наистина бъде приет на първо четене, естествено, че между първо и второ четене ние ще направим нашите предложения, с които да се постараем да отстраним някои от слабостите, някои от дефектите, които ни дават основание за нашите опасения. 
Водещ: До къде стигнахте в партията ДПС в обсъждането на президентската кандидатура? Ще имате ли такава, водите ли разговори с някои от партиите?
Четин Казак: Вижте, няколкократно вече заявихме и чрез нашия председател Мустафа Карадайъ, че ние наблюдаваме много внимателно, следим развитието на политическите процеси във връзка с предстоящите президентски избори, изчакваме да...
Водещ: И като следите тези процеси, как ви се виждат към днешна дата?
Четин Казак: Към днешна дата нямаме готовност за някаква, нямаме решение за това по какъв начин ще участваме на предстоящите президентски избори. Едно е сигурно, ще подходим както винаги с необходимата сериозност. ДПС ще бъде както винаги един основен, сериозен политически фактор в предстоящите президентски избори и ще...
Водещ: Не закъснявате ли малко? 
Четин Казак: Силно се надяваме да бъдат издигнати сериозни кандидатури, които да допринесат за това българският народ да има един, да бъде изправен пред един отговорен избор и да избере най-добрия президент на България.
Водещ: Все пак към кого клоните повече – към БСП, към ГЕРБ, чия кандидатура?
Четин Казак: Вижте, ние, беше заявено от наша страна, че ние непоискана подкрепа няма да дадем на никого. Нямаме никакви предварителни нито ангажименти, нито пък предпочитания. Ние държим бъдещият президент преди всичко да бъде демократ, преди всичко да отстоява евроатлантическата същност и ориентация на страната и да бъде президент на всички български граждани, да обединява нацията, такава каквато е основната му роля, а не да взима страна, не да отстоява някакви други интереси, освен националните.
Водещ: Благодаря. Четин Казак, ДПС.

(БНР, 02.06.2016 г.)

Кметове, съветници и общественици от област Кърджали на посещение в Брюксел по покана на евродепутата Неджми Али

Кметове, общински съветници и общественици са на посещение в Брюксел.

Сред тях са кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман, областният лидер на Младежко ДПС Байрам Байрам, лидерът на ДПС в Момчилград и бивш кмет на общината Акиф Акиф, председателят на Общинския съвет в Крумовград Метин Байрамали, председателят на ОбС на ДПС в Кърджали Мюмюн Али, общинските лидери на МДПС в Кирково, Ардино, Джебел и Крумовград, общински съветници.

Как функционират Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът на Европа - отговори на тези и на много други въпроси получиха кърджалийци.

Посещението на групата в белгийската столица бе по покана на евродепутата Неджми Али от ДПС, който е член на Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа.

От 31 май до 2 юни кърджалийци имаха възможност не само да усетят ритъма на работа в европейските институции, но и да разгледат забележителностите на Брюксел. Най-впечатлени те останаха от атомиума. Построеният през 1958 година монумент, с височина 102 метра, представлява композиция от 9 стоманени сфери, съединени така, че образуват модел на единична клетка от железен кристал, увеличен 165 милиарда пъти. Кърджалийци станаха свидетели на атракцията „Вечеря във въздуха“.

na2

na 1

Зам.-председателят на ПГ на ДПС Станислав Анастасов участва в пленарното заседание и заседанията на комисии на Парламентарната асамблея

Зам.-председателят на ПГ на ДПС Станислав Анастасов, който е ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съюза на Средиземноморието участва в пленарното заседание и заседанията на комисии, проведени в периода 28-29 май в Танжер, Мароко.

По време на заседанието на Комисията по политически въпроси, сигурност и човешки права бяха обсъдени основни положения около състоянието на човешките права в региона и нуждата от преструктуриране на организацията с цел инструментаризиране на мониторинга и метода на отворена координация.

Пленарното заседание включваше дебати за бъдещето на организацията (Пътната карта за развитие на Съюза на Средиземноморието 2016), изпълнението на проектите на организацията и адекватното им финансиране, както и споделянето на политическата отговорност за бъдещето на различни аспекти от развитието на Средиземноморието между Северния бряг (ЕС, държави от ЕС и други държави от Европа) и Южния бряг. В допълнение пленарната сесия прие обща декларация под надслов „Заедно за по-добро бъдеще на Евро-Средиземноморието”.

В рамките на срещата ръководителят на българската делегация проведе редица срещи с турската, гръцката, кипърската, хърватската, унгарската, йорданската и други делегации, като за избора на бюрото българската делегация откликна на молбата и подкрепи ръководителя на турската делегация Али Ерджошкун.

sa2 -

Евродепутатът Филиз Хюсменова посрещна жени в Европейския парламент

Филиз Хюсменова посрещна в Европейския парламент жени от област Силистра и от община Цар Калоян, област Разград. От 31 май до 2 юни, 30 жени гостуват в най-голямата европейска институция. В групата е и Елис Талят - най-младата жена от ДПС, председател на Общински съвет, община Алфатар. Тя получи личните поздравления на евродепутата и зам. – председател на ДПС като най-младата от 6-те представителки на ДПС, които заемат такъв пост.Талят получи от Филиз Хюсменова и гравиран канцеларски комплект, който да използва в работата си, както и пожелание за успешен мандат в полза на гражданите на общината. По повод деня на детето - 1 юни и Международния ден за защита на децата- жертви на агресия – 4 юни, дамите и Филиз Хюсменова коментираха проблемите на образованието в страната като обхващането на децата в учебната система, насилието в училище, възпитанието на подрастващото поколение. Гостите се запознаха още с правилата на функциониране на Европарламента и с работата на евродепутатите.

 

site fh

Декларация от името на ПГ на ДПС на Мустафа Карадайъ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 29 май се навършиха 27 години от извънредното включване на Тодор Живков по БНТ и БНР с основна цел силово депортиране от страната на турци и мюсюлмани, останало известно като „Голямата екскурзия“. Повече от 360 000 души са принудени набързо да изоставят домовете си, имуществото си и да потърсят убежище в съседнаТурция и в Европа.

Партийната пропаганда, слуховете за крайни решения и явният и скрит натиск раздухват масова психоза и античовешки настроения в обществото и това довежда до мащабна миграционна вълна през летните месеци на 1989 г. Нагнетяват се тревога,националистически страсти иксенофобия в цялото общество. На7 юни на среща с политическия елит Тодор Живков не оставя никакво съмнение за смисъла на очертаващото се масово изселване като заявява:

„Бунтовете в страната спряха след това изложение (от 29 май). Ние сме на прага на голяма психоза за изселване. Как трябва да оценим тази психоза? Такава психоза на нас ни е необходима, тя е добре дошла. Аз ще кажа нещо, което пазим в тайна...“

А тайната е, че трябва даизведат 200-300 хиляди души от това население.....

Независимо от всички усилия на турската държава, която е готова да даде подслон на пострадалите от държавната политика български граждани, на21 август 1989 г. преминаването на превозни средства и хора на българо-турската граница е спряно. В България се появяват икономически и социални проблеми, тъй като цели села и области се обезлюдяват напълно или частично.

Още в самото начало насилственото преименуване като един античовешки акт предизвиква вътрешната съпротива на всички засегнати.Tази съпротива в някои случаи и на места получава външни проявления и прераства в открити демонстрации, бунтове и сблъсъци. Този процес на отпор има своето начало далеч в миналото, но мнозина от нас сме свидетели на събитията през 70-те години на миналия век и помним периода 1970-73 г., 75-76 г. с бунтовете и демонстрациите и свидните жертви в областите Благоевград, Смолян и Пазарджик.

При насилствената смяна на имената в края на декември 1984 г. има демонстрации в Източните Родопи, в резултат на които има и убити, като за потушаването на тези бунтове в държавата е сформиран специален кризисен щаб. В средата на януари 1985 г. са бунтовете в Ябланово, обл. Сливен,които са потушени след намесата на танкове наБългарската Армия.

В протестите в периода 1984 – 1985 има десетки загинали, включително едно 17-месечно бебе, стотици са бити и задържани, а повече от 500 души са изпратени в лагера в Белене.

След 1985 г. съпротивата добива организирани форми главно в Североизточна България и тя има значителна роля за оформянето на открито гражданско противопоставяне на комунистическия режим в последните му години.

През м. май 1989 г., независимо че организаторите начело с Ахмед Доган се намират в затворите, успяват да организират масови митинги, гладни стачки, протести, които заливат цяла Североизточна България.

Срещу демонстрантите са хвърлени въоръжени сили, на много места се стига до сблъсъци, има десетки загинали, стотици са ранени.

Майските събития от 1989 г. пряко кореспондират със събития, свързани соформянето на открито гражданско противопоставянеи падането на тоталитарния режим на 10 ноември 1989 г.Повечето от формиращите се дисидентски груписе обявяват срещу„възродителния процес.

Исканията за гарантиране на малцинствените права в България получават гласност основно чрез изявления в западни радиостанции.

С акта на 29 май 1989 г. се слага началото на края на т.н. възродителен процес, с което и началото на края на тоталитарния режим в България.

Така решениетонаЦК на БКП за изпълнение на програма за насилствена смяна на имената набългарските турци имюсюлмани претърпява своя категоричен неуспех. Тази програма, останала в историята като „възродителен процес“, при който на повече от 1 млн. мюсюлмани принудително са сменени имената, включително на починалите, който процес забранява език, религиозни традиции и общностни ритуали. Процес, който цели подмяна на идентичността. Със своята античовешка същност катализира протестните актове и движения на българските турци и мюсюлмани и на всички демократично мислещи хора в страната.

В международен аспект събитията в България имат връзка и с конференцията на Съвещанието по сигурност и сътрудничество в Европа (сега –ОССЕ), посветенa на проблемите на човешките права и свободното движение на хора през границите, проведено в Париж от 30 май до 23 юни 1989 г. Както на тази конференция, така и на последвалата конференция по човешките измерения в Кохенхаген от 5 до 29 юни 1990 г. е отбелязано, че спазването на правата и свободите е в основата на демокрацията.

Завсичкотова обществото знаемногомалко.

За престъпленията няма наказани.

Посочените процеси са в основата за създаването на Движението за права и свободи от д-р Ахмед Доган и вече 27 години ДПС води последователна политика за утвърждаване на демокрацията в нашата Родина, за защита на основните права и свободи на всички български граждани, за справедливост, за сигурност и стабилност в страната, в Европа и в света.

Ние от ДПС искаме събитията, свързани с т.н. възродителен процес, с Майските събития и събитията от м. декември 1989 г., да получат своята историческа оценка. Убедени сме, че такава оценка ще има и тя ще обяви всички жертви за герои на българската демокрация, свързаните лица с процесите – за пионери на най-новата ни демократична история. 

Независимо от това, през последните години отново сме свидетели на езика на омразата, който в последните две години стана основен език на комуникация дори и от трибуната на Народното събрание.

И днес се намират някои, дори и в тази зала, които пак ни отпращат нанякъде. Може би отново искат да ни изгонят от родните домове, от Родината?! И днес се нарушават конституционни права на български граждани, правото на глас, правото на език. На всички искаме да заявим категорично – това няма да се случи. И гарант за това е Движението за права и свободи. Ние ще продължим да се борим за правата и свободите на всички български граждани, защото те не се дават даром, те се отстояват чрез ежедневна борба и изискват пълно себеотдаване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Накрая, предвид днешния международен ден на детето, ще завърша с призив в името на децата, които са нашето бъдеще – нека направим така, че вместо в лъжа и омраза нашите деца да живеят с истината, в толерантност и заедност.

 

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Декларация за поверителност